nedelja, 13.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Do sredine aprila prijave za rehabilitaciju

Penzioneri sa primanjima do 24.984 dinara mogu da računaju na besplatan smeštaj u jednoj od 24 banje. – Dnevni troškovi iznose 2.800 dinara
(Фо­то З. Ана­са­та­си­је­вић)

Pen­zi­o­ne­ri či­ja pri­ma­nja ne pre­la­ze 24.984 di­na­ra mo­ći će i ove go­di­ne da kon­ku­ri­šu za bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u ne­koj od 24 ba­nje u Sr­bi­ji. Uslov da odu na opo­ra­vak je da po­sled­njih pet go­di­na ni­su ko­ri­sti­li ovo pra­vo i o tro­šku Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje bi­li u le­či­li­štu tog ti­pa.

Kon­kurs za pri­jem zah­te­va za upu­ći­va­nje pen­zi­o­ne­ra na re­ha­bi­li­ta­ci­ju ras­pi­san je ju­če, ali ni­ko od nad­le­žnih za­sad ne mo­že da pret­po­sta­vi ko­li­ko će ko­ri­sni­ka pen­zi­ja pod­ne­ti zah­te­ve za ostva­ri­va­nje ovog pra­va. Je­di­no je si­gur­no da pri­ja­ve na oglas Fon­da PIO gra­đa­ni mo­gu da pod­ne­su do 13. apri­la.

Ako je su­di­ti po 2017. go­di­ni, ko­nač­ne rang-li­ste mo­gle bi da bu­du is­tak­nu­te kra­jem apri­la, a pr­vi ko­ri­sni­ci ko­ri­sti­li bi svo­je pra­vo na bes­plat­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju već sre­di­nom pro­le­ća.

Fi­nan­sij­skim pla­nom Fon­da PIO za ovu go­di­nu za dru­štve­ni stan­dard pen­zi­o­ne­ra pla­ni­ra­no je 421,6 mi­li­on di­na­ra, od če­ga će za tro­ško­ve banj­skog le­če­nja bi­ti iz­dvo­je­no 392,9 mi­li­o­na di­na­ra, to jest 93,3 od­sto ukup­nih sred­sta­va. 

Ka­ko ka­že Ivan Mi­mić, fi­nan­sij­ski di­rek­tor Fon­da PIO, naj­vi­še nov­ca, oko 360 mi­li­o­na di­na­ra, bi­će iz­dvo­je­no za pen­zi­o­ne­re fon­da za­po­sle­nih, za­tim 30,1 mi­li­on di­na­ra za sa­mo­stal­ce i 2,6 mi­li­o­na di­na­ra za po­ljo­pri­vred­ne pen­zi­o­ne­re.

Pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju la­ne je is­ko­ri­sti­lo vi­še od 11.000 pen­zi­o­ne­ra. Sred­stva su, do­da­je Mi­mić, obez­be­đe­na i za pra­ti­o­ce sle­pih oso­ba i de­ce ko­ja pri­ma­ju po­ro­dič­nu pen­zi­ju po osno­vu ne­spo­sob­no­sti za sa­mo­sta­lan ži­vot .

Ce­ne sme­šta­ja i bol­nič­kog da­na iste su kao pro­šle go­di­ne, ka­ko bi što ve­ći broj pen­zi­o­ne­ra mo­gao da is­ko­ri­sti pra­vo na bes­plat­no le­če­nje, a na ras­po­la­ga­nju su im re­ha­bi­li­ta­ci­o­ni cen­tri u Vr­njač­koj Ba­nji, Ni­škoj, Ri­bar­skoj, na Zla­ti­bo­ru, u So­ko­ba­nji, Ko­bi­lja­či, Ba­nji „Ju­na­ko­vić” i dru­gim ba­nja­ma sa ko­ji­ma fond ima za­klju­čen ugo­vor. Dnev­ni tro­ško­vi re­ha­bi­li­ta­ci­je iz­no­se 2.800 di­na­ra, dok je ce­na za pra­ti­o­ce 2.000 di­na­ra.

Za­in­te­re­so­va­ni gra­đa­ni tre­ba da zna­ju i da uz pri­ja­vu na kon­kur­su tre­ba da pod­ne­su i po­sled­nji ček od pen­zi­je, do­kaz o vi­si­ni pen­zi­je ostva­re­ne po me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma (iz­vod ban­ke, po­tvr­da ino­stra­nog no­si­o­ca so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja i dru­go) i me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju, uko­li­ko je ko­ri­snik po­se­du­je. 

– Po­red iz­ja­ve ko­ri­sni­ka gde že­li da ko­ri­sti re­ha­bi­li­ta­ci­ju, sa­stav­ni deo pri­ja­ve je i ovla­šće­nje fon­du da u nje­go­vo ime i za nje­gov ra­čun za­klju­či ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji s usta­no­vom u ko­joj će ko­ri­sti­ti pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju – ka­žu u Fon­du PIO. 

Ugo­vo­ri­ma sa sva­kom ba­njom po­je­di­nač­no pre­ci­zi­ran je obim te­ra­pi­ja ko­je sva­ki ko­ri­snik mo­ra da do­bi­je. To pod­ra­zu­me­va, is­ti­ču u fon­du, le­kar­ski pre­gled, EKG, la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze, sve spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de i vi­zi­te ode­ljen­skih le­ka­ra, kao i naj­ma­nje tri vr­ste te­ra­pi­ja u za­vi­sno­sti od oce­ne le­ka­ra i obla­sti za ko­ju je od­re­đe­na ba­nja spe­ci­ja­li­zo­va­na.

– U to­ku pro­šle go­di­ne naj­vi­še ko­ri­sni­ka bi­lo je u Vr­njač­koj, Ni­škoj i Ba­nji Ko­vi­lja­či, a one su se ujed­no na­la­zi­le i na vr­hu spi­ska že­lja ko­ri­sni­ka – ot­kri­va­ju u Fon­du PIO. 

Tri i po puta više prijava od broja korisnika

Na osnovu opredeljenih sredstava i prosečnih cena u lečilištima, u banjama je tokom 2017. godine o trošku Fonda PIO boravilo oko 12.000 korisnika penzija, podsećaju nadležni.

– Na oglas koji je bio raspisan 2017. prijavilo se 40.447 korisnika penzija svih kategorija. Godinu dana ranije za besplatnu rehabilitaciju se prijavilo 39.834 penzionera, a u lečilištima je boravilo gotovo 11.000 korisnika. Najviše penzionera tada je boravilo u Niškoj banji, u „Merkuru” u Vrnjačkoj Banji, Koviljači, Kanjiži, zatim u Banji „Junaković”, vrdničkom „Termalu” i Prolom banji. U svakoj od navedenih banja pojedinačno je boravilo više od 600 korisnika.

Komеntari2
40383
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sonja Stojanović
Da li ima objasnjenja za poljoprivredne penzionere. Zasto je iz nisavskog okruga poslato samo 5 penzionera prošle godine na rehabilitaciju. Sta radi ova drzava
Andjelija Lukiv
Lepo Bogami.A sta je sa nama zaposlenima koji imamo ista primanja?

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja