nedelja, 20.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Na desetodnevni oporavak u banju o trošku države

Prijavljivanje počinje u martu. – Biće mesta za više od 12.000 penzionera, jer se sredstva za društveni standard planiraju u većem iznosu u odnosu na minulu godinu
Ба­ња Ко­ви­ља­ча, рај за све (Фото А. Васиљевић)

Pra­vo na bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u banj­skim le­či­li­šti­ma Sr­bi­je o tro­šku Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ove go­di­ne ima­će vi­še od 12.000 pen­zi­o­ne­ra. U Fon­du PIO na­gla­ša­va­ju da po­ve­ća­nje pri­ho­da od do­pri­no­sa u ovoj go­di­ni omo­gu­ća­va da se sred­stva za dru­štve­ni stan­dard pla­ni­ra­ju u ve­ćem iz­no­su u od­no­su na 2017. To će, ka­ko tvr­de, omo­gu­ći­ti da vi­še pen­zi­o­ne­ra ne­go pret­hod­ne go­di­ne ko­ri­sti uslu­ge re­ha­bi­li­ta­ci­je u ba­nja­ma.

Uprav­ni od­bor fon­da na ne­koj od sle­de­ćih sed­ni­ca do­ne­će od­lu­ku o iz­dva­ja­nju tih sred­sta­va. Oče­ku­je se da će, kao i pret­hod­ne go­di­ne, kon­kurs za pri­jem zah­te­va za upu­ći­va­nje pen­zi­o­ne­ra na re­ha­bi­li­ta­ci­ju bi­ti ras­pi­san u to­ku na­red­nog me­se­ca, ali ni­ko od nad­le­žnih za sa­da ne mo­že ni da pret­po­sta­vi ko­li­ko će ko­ri­sni­ka pod­ne­ti zah­te­ve za ostva­ri­va­nje ovog pra­va.

Ako je su­di­ti po 2017. go­di­ni, ko­nač­ne rang-li­ste mo­gle bi da bu­du is­tak­nu­te kra­jem apri­la, a pr­vi pen­zi­o­ne­ri ko­ri­sti­li bi svo­je pra­vo na bes­plat­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju već sre­di­nom pro­le­ća.

– Oni će bi­ti upu­će­ni u jed­nu od 25 usta­no­va sa spi­ska, ali i u usta­no­vu ko­ja se na­la­zi u si­ste­mu Re­pu­blič­kog fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje ili je čla­ni­ca Udru­že­nja spe­ci­ja­li­zo­va­nih zdrav­stve­nih usta­no­va za pre­ven­ci­ju in­va­lid­no­sti i re­ha­bi­li­ta­ci­ju. Fond sno­si tro­ško­ve re­ha­bi­li­ta­ci­je za ko­ri­sni­ke pen­zi­ja ko­ji ima­ju pre­bi­va­li­šte na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, pod uslo­vom da pen­zi­ja iz­no­si do vi­si­ne pro­seč­ne pen­zi­je. Po­treb­no je i da ne­ma­ju dru­ga lič­na pri­ma­nja i da u pret­hod­nih pet go­di­na ni­su ko­ri­sti­li pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju u fon­du – na­gla­ša­va­ju u ovoj usta­no­vi. 

Za­in­te­re­so­va­ni tre­ba da zna­ju da uz pri­ja­vu tre­ba da se pod­ne­se po­sled­nji ček od pen­zi­je, do­kaz o vi­si­ni pri­ma­nja ostva­ren po me­đu­na­rod­nim ugo­vo­ri­ma (iz­vod ban­ke, po­tvr­da ino­stra­nog no­si­o­ca so­ci­jal­nog osi­gu­ra­nja i dru­go) i me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja. 

– Po­red iz­ja­ve ko­ri­sni­ka, sa­stav­ni deo pri­ja­ve je i ovla­šće­nje fon­du da u nje­go­vo ime i za nje­gov ra­čun za­klju­či ugo­vor o po­slov­noj sa­rad­nji sa usta­no­vom u ko­joj će ko­ri­sti­ti pra­vo na re­ha­bi­li­ta­ci­ju – do­da­ju nad­le­žni. 

Ugo­vo­ri­ma sa sva­kom ba­njom po­je­di­nač­no pre­ci­zi­ran je obim te­ra­pi­ja ko­je sva­ki ko­ri­snik mo­ra da do­bi­je. To pod­ra­zu­me­va, na­vo­de u fon­du, le­kar­ski pre­gled, EKG, la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze, sve spe­ci­ja­li­stič­ke pre­gle­de i vi­zi­te ode­ljenj­skih le­ka­ra, kao i naj­ma­nje tri vr­ste te­ra­pi­ja u za­vi­sno­sti od oce­ne le­ka­ra i obla­sti za ko­ju je od­re­đe­na ba­nja spe­ci­ja­li­zo­va­na.

– U to­ku pro­šle go­di­ne naj­vi­še ko­ri­sni­ka bi­lo je u Vr­njač­koj, Ni­škoj i Ba­nji Ko­vi­lja­či, a one su se ujed­no na­la­zi­le i na vr­hu spi­ska že­lja ko­ri­sni­ka – ot­kri­va­ju u Fon­du PIO.

Tri i po pu­ta vi­še pri­ja­va od bro­ja ko­ri­sni­ka

Na osno­vu opre­de­lje­nih sred­sta­va i pro­seč­nih ce­na u le­či­li­šti­ma, u ba­nja­ma je to­kom 2017. go­di­ne o tro­šku Fon­da PIO bo­ra­vi­lo oko 12.000 ko­ri­sni­ka pen­zi­ja, pod­se­ća­ju nad­le­žni. 

– Na oglas ko­ji je bio ras­pi­san 2017. pri­ja­vi­lo se 40.447 pen­zi­o­ne­ra svih ka­te­go­ri­ja. Go­di­nu da­na ra­ni­je za bes­plat­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju se pri­ja­vi­lo 39.834, a u le­či­li­šti­ma je bo­ra­vi­lo go­to­vo 11.000 ko­ri­sni­ka. Naj­vi­še pen­zi­o­ne­ra ta­da je bi­lo u Ni­škoj Ba­nji, u „Mer­ku­ru” u Vr­njač­koj Ba­nji, Ko­vi­lja­či, Ka­nji­ži, za­tim u Ba­nji Ju­na­ko­vić, vrd­nič­kom „Ter­ma­lu” i Pro­lom ba­nji. U sva­koj od na­ve­de­nih ba­nja po­je­di­nač­no je bo­ra­vi­lo vi­še od 600 ko­ri­sni­ka.

Za dru­štve­ni stan­dard 393,96 mi­li­o­na di­na­ra u 2017. 

Fi­nan­sij­ski plan Fon­da PIO za 2017. go­di­nu omo­gu­ćio je da se za dru­štve­ni stan­dard ko­ri­sni­ka pen­zi­ja iz­dvo­je sred­stva u iz­no­su od 393,96 mi­li­o­na di­na­ra, što je za vi­še od 30 mi­li­o­na di­na­ra ve­ći iz­nos u od­no­su na pro­šlu go­di­nu, od­no­sno za oko 45 mi­li­o­na vi­še ne­go u 2015. go­di­ni. Ka­da je reč o 2016. go­di­ni, od ukup­no iz­dvo­je­nih 360,96 mi­li­o­na di­na­ra sred­sta­va za dru­štve­ni stan­dard ko­ri­sni­ka pen­zi­ja, 93,3 od­sto, od­no­sno ne­što vi­še od 336 mi­li­o­na di­na­ra, bi­lo je na­me­nje­no za re­ha­bi­li­ta­ci­ju ko­ri­sni­ka pen­zi­ja u ba­nja­ma Sr­bi­je.

Komеntari5
9e4fe
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovan Milanovic
Od cega se to penzioneri oporavljaju...
Aleksandar Mihailovic
Ovo nije za pohvalu već za stavljanje pod lupu jer je velika mogućnost za manipulacije.Od otetih para penzionerima zbog čega je njihova smrtnost povećana prosečno godišnje za 11% plaćaju se sigurni glasovi.Izbor vrše ljudi iz PUPS-a, "uslugu" plaća Fond,koji je izdao penzionere i lažno se predstavlja da ih zastupa.Oni koji se prijave moraju da se učlane u PUPS i plus plaćaju članarinu,a sigurne glasače, aplaudere reketašima na stotine hiljada penzionera vode i na besplatne izlete. Isključivo u nadležnosti lekara specijalista mora da bude predlog za banjsko lečenje gde je to neophodno,ne u funkciji neke lažne stranke,na čelu sa strašnim Gargamelom koji preti da penzioneri neće dobiti nikakvu penziju ako ne glasaju za njega i njegovu koaliciju.To je pljačka i novi teror nad najstarijim građanima Srbije,sve u službi njenog osiromašivanja i nestajanja. 13.900 glasova se plaća iz Fonda za BG izbore,ovde još 12.000 sa banjama,toliko sa izletima,.. dokle BRE više?STOP teroru nad penzionerima!
Petronijevic
Uplacivao skoro 50 godina za penzioni fond , dobio visoku penziju i sada ne ispujavam uslov za banju. A da sam otisao u kupljenu invalidsku i da sam malo uplacivao mozda bih ispujavao uslove. To i nije uredu. De stimulisanje vrednih i radnih ljudi.
nikola andric
Izraz ''pravo na besplatno...'' pretpostavlja odredjen zakonski osnov . Fond PIO je penziono osiguranje ukupnih clanova. Po kom osnovu moze PIO da poklanja deo imovine fonda pojedinacnim clanovima? Pravo na tu imovinu imaju samo clanovi. Medju tim clanovima ne postoje ''nadredjeni'' i ''podredjeni'' clanovi.
Žužana Popov
Poštovani, kada upravni odbor bude doneo odluku, gdeće semoći informisati opojedinostima vezano za ovu temu. Pišem u ime svoje majke i očuha. Hvala unapred, puno pozdrava.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja