ponedeljak, 21.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Usamljeni seniori dobili svoje ministarstvo

Velika Britanija rešava problem izolovanosti s kojom se tamo suočava svaka deseta osoba, dok se u Srbiji o tome za sada i ne razmišlja
Уса­мље­ност је пла­не­тар­ни про­блем (Фото Р. Крстинић)

Sa­mo­ća sta­ri­jih u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji to­li­ko je ve­li­ki pro­blem da su vre­me­šni gra­đa­ni ove ostrv­ske ze­mlje ne­dav­no do­bi­li svo­je mi­ni­star­stvo. Te­re­za Mej, bri­tan­ska pre­mi­jer­ka, ime­no­va­la je pr­vog mi­ni­stra za usa­mlje­nost ka­ko bi se na­sta­vio rad ubi­je­ne la­bu­ri­stič­ke za­stup­ni­ce Džo Koks i re­šio pro­blem izo­lo­va­no­sti s ko­jom se su­o­ča­va go­to­vo sva­ka de­se­ta oso­ba u toj ze­mlji.

Ob­zna­nje­no je da će ovu funk­ci­ju, uz već po­sto­je­ći po­sao, oba­vlja­ti Trej­si Kro­uč, ta­mo­šnja mi­ni­star­ka spor­ta, na­sle­đa i tu­ri­zma. 

Kro­u­čo­va će, ka­ko je na­ja­vlje­no, ima­ti za­da­tak da osmi­sli stra­te­gi­ju za re­ša­va­nje ovog pro­ble­ma za ko­ji na­uč­ni­ci tvr­de da je po­ve­zan sa de­men­ci­jom, ra­nim mor­ta­li­te­tom i vi­so­kim krv­nim pri­ti­skom.

Pre­ma ne­dav­no ob­ja­vlje­nim is­tra­ži­va­nji­ma, vi­še od de­vet mi­li­o­na lju­di se uvek ili če­sto ose­ća usa­mlje­no, oko 200.000 sta­ri­jih lju­di vi­še od me­sec da­na ni­je raz­go­va­ra­lo sa pri­ja­te­ljem ili ro­đa­kom, ali i čak 85 od­sto mla­dih oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, od 18 do 34 go­di­na sta­ro­sti, kon­sta­tu­je izo­lo­va­nost.

– Za pre­vi­še lju­di je usa­mlje­nost tu­žna re­al­nost sa­vre­me­nog ži­vo­ta. Že­lim da se su­o­či­mo sa ovim iza­zo­vom na­šeg dru­štva – re­kla je Me­je­va.

Po­da­ci po­ka­zu­ju i da ve­ći­na Bri­ta­na­ca sta­ri­jih od 75 go­di­na ži­vi sa­ma, dok le­ka­ri u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji sva­kog da­na pri­me iz­me­đu jed­nog i pet pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć, jer su usa­mlje­ni, upo­zo­ra­va­ju mre­že ko­je se ba­vi re­ša­va­njem ovog pro­ble­ma. 

Ko­mi­si­ju za raz­ma­tra­nje tog ne­mi­log pro­ble­ma osno­va­la je upra­vo Džo Koks i to ne­po­sred­no pre ne­go što je ubi­je­na, po­zvav­ši iz­vr­šnu vlast da ime­nu­je mi­ni­stra ko­ji bi se ba­vio ovom te­mom. Džo Koks je, pod­se­ti­mo, ubi­je­na pre dve go­di­ne i to na­sred uli­ce u Bir­sta­lu, u svom okru­gu na se­ve­ru En­gle­ske. Par­la­men­tar­nu za­stup­ni­cu usmr­tio je no­žem i pi­što­ljem To­mas Me­ir, čo­vek ko­ji se za­la­gao za et­nič­ki či­stu Bri­ta­ni­ju.

Da je usa­mlje­nost pla­ne­tar­ni pro­blem bez ob­zi­ra na to ka­kav je stan­dard ži­vlje­nja, ni­vo obra­zo­va­nja, po­ro­dič­ni sta­tus ili pol, pod­se­ća so­ci­o­log Rad­mi­la Uro­še­vić.

– To je pro­blem svih ge­ne­ra­ci­ja. Sta­ri­ji su sa­mo ne­ka­ko ne­moć­ni­ji i osta­vlje­ni­ji u od­no­su na mla­đe, jer ce­lo­kup­ni si­stem dru­ga­či­je funk­ci­o­ni­še za pri­pad­ni­ke raz­li­či­tih ge­ne­ra­ci­ja – ka­že Uro­še­vi­će­va.

U Udru­že­nju „Sna­ga pri­ja­telj­stva – Ami­ti” pod­se­ća­ju da je na­ša ze­mlja za­pra­vo ze­mlja sta­ri­jih, jer go­to­vo sva­ka pe­ta oso­ba u Sr­bi­ji ima vi­še od 65 go­di­na. Sve je ve­ći broj lju­di ko­ji ži­ve sa­mi i ose­ća­ju se usa­mlje­no, a ima i onih ko­je ti­šte ta­kva ose­ća­nja a ži­ve u za­jed­nič­kom do­ma­ćin­stvu, sa mla­đim čla­no­vi­ma po­ro­di­ce. 

– Bez ob­zi­ra na sve to, ne ve­ru­jem da bi si­tu­a­ci­ju po­pra­vi­lo ime­no­va­njem mi­ni­stra za usa­mlje­nost, jer mi smo ipak si­ro­ma­šna ze­mlja, a već ima­mo i pre­vi­še mi­ni­sta­ra za broj sta­nov­ni­ka u ze­mlji. 

Po­sto­ji mno­go to­ga što mo­že­mo da ura­di­mo i u okvi­ru sa­da­šnje struk­tu­re vla­sti – uve­ra­va Na­de­žda Sa­ta­rić, iz „Ami­ti­ja”.

Ka­ko on­da re­ši­ti pro­blem usa­mlje­no­sti ov­da­šnjih se­ni­o­ra? 

Sa­ta­ri­će­va sma­tra da je po­treb­no stvo­ri­ti bo­lje pret­po­stav­ke za sa­mo­or­ga­ni­zo­va­nje sta­ri­jih u gru­pe za po­moć i sa­mo­po­moć, za nji­hov vo­lon­ter­ski an­ga­žman, gde bi lju­di sa 60 i 70 go­di­na, ko­ji su zdra­vi­ji, vo­lon­ter­ski po­ma­ga­li i obi­la­zi­li svo­je vr­šnja­ke ili još sta­ri­je ko­ji ži­ve sa­mi i ne­ma­ju po­ro­di­cu. 

– Tre­ba­lo bi ra­di­ti i na us­po­sta­vlja­nju ve­će me­đu­ge­ne­ra­cij­ske so­li­dar­no­sti, ka­ko bi de­ca ima­la od­nos po­što­va­nja i uva­ža­va­nja pre­ma sta­ri­ji­ma. Mo­že­mo se po­za­ba­vi­ti i ukla­nja­njem ar­hi­tek­ton­skih ba­ri­je­ra da bi sta­ri­ji, po­seb­no oni u ur­ba­nim sre­di­na­ma i u so­li­te­ri­ma, mo­gli da iza­đu iz sta­na i uče­stvu­ju u ži­vo­tu lo­kal­ne za­jed­ni­ce. Re­ci­mo, na No­vom Be­o­gra­du, pre­ma na­šem naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju, 17 od­sto lju­di iz sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va ne iz­la­zi iz sta­na u vi­še­sprat­ni­ci ka­da se lift po­kva­ri. Sre­li smo i lju­de ko­ji po če­ti­ri-pet go­di­na ni­su iza­šli iz sta­na, jer ko­ri­ste in­va­lid­ska ko­li­ca – pri­se­ća se Sa­ta­ri­će­va i do­da­je da je po­treb­no ra­di­ti i na edu­ka­ci­ji sa­mih sta­ri­jih, na na­čin da im se po­dig­ne svest o zna­ča­ju in­di­vi­du­al­ne bor­be pro­tiv usa­mlje­no­sti. Za­to tre­ba pro­mo­vi­sa­ti ak­tiv­no sta­re­nje, jer usa­mlje­nost de­fi­ni­tiv­no, na­uč­ni­ci ka­žu, do­pri­no­si so­ci­jal­noj izo­la­ci­ji, a ona ima uti­caj na ri­zik od pre­ra­ne smr­ti, kao i mno­gih fi­zič­kih obo­lje­nja. 

– Ovo mo­gu ra­di­ti i zdrav­stve­ne slu­žbe. To ra­di­mo i mi, ak­ti­vi­sti or­ga­ni­za­ci­ja ci­vil­nog dru­štva – po­ru­ču­je Na­de­žda Sa­ta­rić.

Skraj­nu­ti i u sop­stve­noj ku­ći

Pre­ma Po­pi­su sta­nov­ni­štva iz 2011, od ukup­nog bro­ja do­ma­ćin­stva u Sr­bi­ji sta­rač­ka či­ne 17,5 od­sto. Da­nas je taj broj si­gur­no i znat­no ve­ći, ali za­sad ni­su ura­đe­ne pro­ce­ne. Baš zbog to­ga tre­ba ima­ti u vi­du da po­sto­je si­tu­a­ci­je i ka­da sta­ri­ji ži­ve u za­jed­nič­kom do­ma­ćin­stvu sa mla­đi­ma, ali se ipak ose­ća­ju pra­zno i ne­is­pu­nje­no, emo­ci­o­nal­no usa­mlje­no, jer sa nji­ma ceo dan ni­ko od mla­đih čla­no­va do­ma­ćin­stva ne pro­go­vo­ri ni reč. 

Oni su skraj­nu­ti, pod­se­ća Na­de­žda Sa­ta­rić, čak i u sop­stve­noj ku­ći, dok je si­tu­a­ci­ja ozbilj­ni­ja kod onih sa 75 ili 80 i vi­še go­di­na, jer oni uglav­nom osta­nu i bez su­pru­žni­ka, po­mru im i pri­ja­te­lji, kom­ši­je se od­se­le...

Komеntari1
629ea
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

gile
Nasi jos uvek ne razmisljaju o tome,ali dobro znaju kako da oduzmu od penzija. Vidi se briga.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja