sreda, 16.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

Elektronski servisi štede vreme korisnika

Za pri­stup velikom bro­ju usluga Fonda PIO neo­p­hod­na je pri­stupna šifra koja se, uz zah­tev i lič­nu kar­tu, može dobiti bes­platno na šal­terima
Доступни су у сваком тренутку, не само грађанима него и правним субјектима (Фото Драган Јевремовић)

Već ne­ko­li­ko go­di­na u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje (PIO) funk­ci­o­ni­še kon­takt cen­tar ko­ji je sva­ko­dnev­no od osam do 15 sa­ti otvo­ren za pi­ta­nja svih gra­đa­na. Me­đu oni­ma ko­ji se fon­du naj­če­šće obra­ća­ju za po­moć su pen­zi­o­ne­ri, iako pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma sa saj­ta fon­da (www.pio.rs) za njih ni­je ni­ka­kva ne­po­zna­ni­ca, jer ve­li­ki broj njih ko­ri­sti in­ter­net i imejl ko­mu­ni­ka­ci­ju. Po­red va­žnih po­da­ta­ka u ve­zi sa ostva­ri­va­njem kon­kret­nih pra­va, gra­đa­ni­ma su na ras­po­la­ga­nju i svi po­treb­ni obra­sci, kao i broj­ni ko­ri­snič­ki elek­tron­ski ser­vi­si.

Za pri­stup naj­ve­ćem bro­ju ta­kvih ser­vi­sa neo­p­ho­dan je PIN kod (pri­stup­na ši­fra) ko­ji se, uz po­pu­njen zah­tev i lič­nu kar­tu, mo­že do­bi­ti bes­plat­no na šal­te­ri­ma fi­li­ja­la, slu­žbi i is­po­sta­va fon­da, od­mah po pod­ne­tom zah­te­vu. PIN kod se pre­u­zi­ma sa­mo jed­nom i ko­ri­sti se traj­no, a nji­me se obez­be­đu­je pot­pu­na si­gur­nost i za­šti­ta lič­nih po­da­ta­ka ko­ri­sni­ka broj­nih uslu­ga. 

– Mo­že da se ko­ri­sti neo­gra­ni­če­no, a ga­ran­tu­je za­šti­tu po­da­ta­ka i si­gur­nost uvi­da. Do sa­da je gra­đa­ni­ma iz­da­to vi­še od 80.000 pri­stup­nih ši­fri – na­po­mi­nju u Fon­du PIO i pod­se­ća­ju da do­bi­je­nu ši­fru gra­đa­ni mo­gu da ko­ri­ste i za e-ser­vis „Kre­ta­nje pred­me­ta”. Reč je o elek­tron­skom ser­vi­su po­sred­stvom ko­jeg gra­đa­ni mo­gu da pra­te kre­ta­nje pred­me­ta od mo­men­ta pod­no­še­nja zah­te­va do do­bi­ja­nja re­še­nja, da zna­ju u ko­joj fa­zi iz­ra­de je nji­ho­vo re­še­nje, sa in­for­ma­ci­jom ko­ji re­fe­rent je za­du­žen nji­ho­vim pred­me­tom...

Ve­o­ma ko­ri­stan je i ta­ko­zva­ni kal­ku­la­tor „Ka­da u pen­zi­ju” na saj­tu fon­da, za­hva­lju­ju­ći ko­jem je gra­đa­ni­ma omo­gu­će­no da, uno­še­njem osnov­nih po­da­ta­ka, in­for­ma­tiv­no pre­ra­ču­na­ju ka­da će ostva­ri­ti pra­vo na sta­ro­snu i pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju. To je, do­da­ju nad­le­žni, ve­li­ko olak­ša­nje, ima­ju­ći u vi­du suk­ce­siv­no po­me­ra­nje uslo­va za pen­zi­o­ni­sa­nje iz go­di­ne u go­di­nu. Ovu mo­guć­nost pro­seč­no me­seč­no is­ko­ri­sti oko 5.000 gra­đa­na.

Elek­tron­ski ser­vi­si su do­stup­ni u sva­kom tre­nut­ku, ne sa­mo gra­đa­ni­ma već i prav­nim su­bjek­ti­ma. 

Pro­ve­ra is­prav­no­sti M4-K pri­ja­ve za po­slo­dav­ce je elek­tron­ski ser­vis na­me­njen prav­nim li­ci­ma, ko­ji­ma je fond omo­gu­ćio da elek­tron­ski oba­ve pret­hod­nu kon­tro­lu po­da­ta­ka u M-4 pri­ja­va­ma i ta­ko zna­čaj­no ušte­de vre­me. U fon­du is­ti­ču da go­di­šnje oko 30.000 po­slo­da­va­ca is­ko­ri­sti pred­no­sti si­stem­ske elek­tron­ske pro­ve­re is­prav­no­sti po­da­ta­ka iz M-4 pri­ja­va.

Je­dan od no­vi­jih elek­tron­skih ser­vi­sa Fon­da PIO je i elek­tron­ska pre­da­ja pri­ja­va M-4 (e-m4). Ovaj ser­vis od mar­ta 2016. go­di­ne po­slo­dav­ci­ma omo­gu­ća­va da zah­tev i pri­ja­vu M-4 sa po­da­ci­ma o sta­žu i za­ra­da­ma za 2015. i na­red­ne go­di­ne pod­ne­su elek­tron­ski, pre­ko veb-ser­vi­sa na saj­tu fon­da. Teh­nič­ko uput­stvo za ko­ri­šće­nje ovog veb-ser­vi­sa na­la­zi se na na­slov­noj stra­ni saj­ta. 

– Ovim ser­vi­som Fond PIO omo­gu­ću­je po­slo­dav­ci­ma da na vre­me is­pu­ne svo­je za­kon­ske oba­ve­ze i do­sta­ve pri­ja­ve M-4 jed­no­stav­no i bez če­ka­nja na šal­te­ri­ma fi­li­ja­la fon­da, a osim elek­tron­skog zah­te­va i po­pu­nje­ne pri­ja­ve M-4, po­slo­dav­ci ne do­sta­vlja­ju dru­gu do­ku­men­ta­ci­ju – ob­ja­šnja­va­ju u fon­du. 

 

Prijem zah­teva za potvr­de i uve­renja

Osiguranicima i korisni­cima dostupna je i usluga elektronskog pri­je­ma zah­teva. Po­seb­no pogoduje oso­bama sa invaliditetom, kao i zaposle­nima koji ne mogu da izlaze s posla jer im omo­guća­va da pre­ko veb-ser­visa, posta­vlje­nog na sajtu fon­da, pod­nesu zah­tev za potvr­de i uve­renja, za koje im nije potrebna dodat­na dokumen­tacija. Preu­zimanje dokumen­ta sam pod­nosilac zah­teva zakazuje u ter­minu koji mu odgovara, najranije za pet rad­nih dana. Za podizanje potvr­de ili uve­renja na šal­teru filija­le, kojoj je pod­net zah­tev, potrebno je da ponese samo lič­nu kar­tu.

Iz­daju milion potvr­da godišnje

U Fondu PIO se pro­seč­no godišnje izda oko milion raz­ličitih potvr­da, o podacima iz matič­ne evi­den­cije, osi­guranju, sta­žu, ostva­renom pra­vu, ste­penu telesnog ošteće­nja, o tome da li posto­je obu­sta­ve od pen­zije, uve­renje o životu... Već dve godine ova ustanova ima ser­tifikat za među­narod­ne standar­de kva­liteta poslo­vanja i bez­bed­nosti infor­macija, tako da se svi poslovni pro­cesi elektronskog poslo­vanja oba­vlja­ju u skladu sa standar­dima. To zna­či da korisni­ci i osi­guranici mogu biti sigur­ni da je elektronska komunikacija sa fon­dom pot­puno bez­bed­na za nji­hove lič­ne podat­ke.

 

Komеntari3
5416d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Vera
Za ljude koji zele da imaju uvid u svoje podatke dostupan je i odlican ovaj pristup podacima.Iz licnog iskustva mogu da napisem da mi poslodavac nije proknjizio jednu celu godinu i da je na moje reagovanje ispravio gresku svim zaposlenima (kao se ispostavilo kasnije).
Dejan R. Popovic, dipl. inz.
Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije Ane Brnabić (28. jun 2017) sadrzi u poglavlju V. DIGITALIZACIJA podnaslov "Digitalne usluge drzave", umesto "Elektronski (javni) servisi drzave", lao naslovu ovog teksta.
Sanska_Kozo
dipl.inz Hahahahahahahahahaha

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja