četvrtak, 06.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 28.08.2017. u 20:20 Marija Brakočević

Glavobolja i vrtoglavica zbog pijačnih naočara

Ukoliko sebi ne mogu da priušte okvire i dioptrijska stakla iz optičarskih radnji, onda je bolje da ljudi u godinama ne nose nikakve
(Фото: Пик­са­беј)

Po­sle uče­sta­lih gla­vo­bo­lja i po­vre­me­nih vr­to­gla­vi­ca, pen­zi­o­ner­ki Ne­ven­ki G. iz Be­o­gra­da „si­nu­lo” je da bi mo­žda tre­ba­lo da pre­kon­tro­li­še i vid. Na oč­nom pre­gle­du le­kar je usta­no­vio da će, sem na­o­ča­ra za da­lji­nu, pa­ci­jent­ki­nja ubu­du­će mo­ra­ti da no­si i sta­kla za či­ta­nje. I po­red to­ga što joj je pre­pi­san di­op­trij­ski re­cept, ume­sto kod op­ti­ča­ra, ova še­zde­set­še­sto­go­di­šnja­ki­nja se upu­ti­la pra­vo na pi­ja­cu.

Tu je, ka­ko ka­že, vi­de­la broj­ne ki­ne­ske rad­nje u ko­ji­ma pro­da­ju mo­der­ne i, još bo­lje, ve­o­ma jef­ti­ne na­o­ča­re sa od­go­va­ra­ju­ćim sta­kli­ma.

– Za 300 di­na­ra sam ku­pi­la naj­jed­no­stav­ni­je okvi­re. Imam jed­ne ko­je mi slu­že za sva­ki dan, a no­ve će mi po­slu­ži­ti sa­mo za či­ta­nje. Da ku­pim ki­ne­ske, a ne ne­ke kva­li­tet­ni­je, pre­su­di­la je upra­vo ce­na. Za na­o­ča­re u op­ti­čar­skim rad­nja­ma ne­mam do­volj­no nov­ca. Tre­ba­lo bi mi oko 5.000 di­na­ra, a bo­ga­mi sam vi­de­la i da u rad­nja­ma ima po­je­di­nih okvi­ra ko­ji ko­šta­ju ko­li­ko iz­no­si mo­ja po­lo­vi­na pen­zi­je – is­ti­če pen­zi­o­ner­ka sa Vo­ždov­ca. 

Ra­mo­vi lo­šeg kva­li­te­ta
Pri­li­kom ku­po­vi­ne no­vih na­o­ča­ra sta­ri­ji pa­ci­jen­ti bi naj­pre tre­ba­lo da po­tvr­de da li im ram do­bro na­le­že i da li je du­ži­na dr­ške do­volj­no du­gač­ka. O sve­mu to­me mo­gu naj­bo­lje da se kon­sul­tu­ju sa op­ti­ča­ri­ma ko­ji ot­kri­va­ju da im pen­zi­o­ne­ri če­sto na­vra­ća­ju u nji­ho­ve rad­nje tra­že­ći da im na „falš” na­o­ča­re ugra­de di­op­trij­ska sta­kla. U naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va mo­ra­ju da ih od­bi­ju, jer su ta­kvi ra­mo­vi ve­o­ma lo­šeg kva­li­te­ta. Pri­li­kom ugrad­nje sta­kla od­mah pu­ca­ju, a i sta­kla se od njih če­sto kru­ne. Za­to op­ti­ča­ri is­ti­ču da ne sme­ju da ri­zi­ku­ju da ošte­te mu­šte­ri­ji­nu ro­bu. Ne­ki šra­fo­vi na okvi­ri­ma su tu kao ukras i ne­ma­ju ni­ka­kvu funk­ci­ju, a ne­ki ka­da se jed­nom od­vr­nu ne mo­gu da se vra­te u pr­vo­bi­tan po­lo­žaj, što je ta­ko­đe ve­li­ki pro­blem, na­vo­de u jed­noj op­ti­čar­skoj rad­nji na Vo­ždov­cu.

Na­o­ča­re za vid, ku­plje­ne na kar­ton­skoj ku­ti­ji na tro­to­a­ru, u ki­ne­skoj rob­noj ku­ći ili ne­koj lo­kal­noj rad­nji ko­ja pri to­me ni­je op­ti­čar­ska, bez ob­zi­ra na pri­stu­pač­nu ce­nu, ipak ni­su bez­be­dan pro­iz­vod, po­ru­ču­ju struč­nja­ci. 

– Mo­ji pa­ci­jen­ti ne ko­ri­ste če­sto ki­ne­ske na­o­ča­re, jer do­la­ze re­dov­no na kon­tro­le i upo­zna­ti su da ta­kva sta­kla mo­gu vi­še da im ško­de, ne­go da im ko­ri­ste. Oni ko­ji ih ipak sta­vlja­ju tre­ba­lo bi da zna­ju da, no­se­ći ta­kve na­o­ča­re, mo­gu da iz­gu­be na kva­li­te­tu vi­da. Okvi­ri ku­plje­ni na pi­ja­ci i uli­ci ima­ju na oba sta­kla istu di­op­tri­ju, što mo­že bi­ti pro­blem za one pa­ci­jen­te ko­ji­ma le­kar utvr­di raz­li­či­tu di­op­tri­ju. Jer, vid kod sta­ri­jih lju­di ni­je naj­če­šće jed­nak, po­seb­no kod onih ko­ji ima­ju ka­ta­rak­tu. Mno­gi pen­zi­o­ne­ri su je ope­ri­sa­li na jed­nom oku, pa je i ta­kva raz­li­ka bit­na, jer kod ope­ri­sa­nih oči­ju ne do­la­zi u ob­zir no­še­nje ta­kvih na­o­ča­ra – na­po­mi­nje dr Gor­da­na Pe­rić, spe­ci­ja­li­sta of­tal­mo­lo­gi­je iz be­o­grad­skog Do­ma zdra­vlja „Vo­ždo­vac”.

Do­da­tan pro­blem je raz­mak ze­ni­ca ko­ji ni­je kod svih isti, dok je na ta­kvim na­o­ča­ri­ma uni­ver­za­lan. Ako ni­je pri­la­go­đen, oči će se vi­še na­pre­za­ti, ja­vlja­će se gla­vo­bo­lja, ne­la­go­da, su­ze­nje oči­ju, br­ži za­mor... 

– Kod ta­kvih na­o­ča­ra ni­su cen­tri­ra­na sta­kla, pa se cen­tral­ni vid raz­vod­nja­va, a na­o­ča­re ne da­ju kva­li­te­tan vid, po­seb­no kod sta­ri­jih oso­ba. Za­to je bo­lje da ki­ne­ske i na­o­ča­re ko­je su pa­za­ri­li na uli­ci uop­šte i ne no­se. Oba­ška to što ve­će di­op­tri­je ni­je mo­gu­će pro­na­ći kod Ki­ne­za, kao ni  ci­lin­drič­na sta­kla – do­da­je dr Pe­rić.  

Ona pred­la­že sta­ri­jim gra­đa­ni­ma da je bo­lje da na­ba­ve jef­ti­ni­je na­o­ča­re, naj­o­bič­ni­ji so­ci­jal­ni okvir i be­la sta­kla, za šta im je po­treb­no do 20 evra. 

– Uko­li­ko ni to ne mo­gu se­bi da pri­u­šte, on­da je naj­bo­lje da ne no­se ni­ka­kve na­o­ča­re – iz­ri­či­ta je dr Gor­da­na Pe­rić.

O naj­bit­ni­jim kom­po­nen­ta­ma – di­op­tri­ji i raz­ma­ku ze­ni­ca, pro­iz­vo­đa­či na­o­ča­ra sum­nji­vog po­re­kla go­to­vo ni­ka­da ne vo­de ra­ču­na. Pre­pro­dav­ci ipak uve­ra­va­ju da su sta­kla bez­bed­na jer čak i „la­žnja­ci” ima­ju UV fil­te­re, do­du­še ma­njeg op­se­ga. Na­o­ča­re sa za­štit­nim fil­te­ri­ma ko­ji od­bi­ja­ju štet­ne sun­če­ve zra­ke po­želj­no je no­si­ti, sma­tra dr Pe­rić, a to mo­gu bi­ti i okvi­ri ku­plje­ni na uli­ci.

– Sta­ri­ji lju­di tre­ba da na­ba­ve sun­ča­ne na­o­ča­re, ali ako ne­ma­ju nov­ca za one kva­li­tet­ni­je ko­je su naj­če­šće i sku­plje, on­da ne­ka uzmu sta­kla sa te­zgi. Jer, ta bo­ja sta­ka­la će šti­ti­ti nji­ho­ve oči, po­seb­no lju­de ko­ji ima­ju ka­ta­rak­tu. Ka­da je ja­ko sun­ce ta­kvim lju­di­ma ze­ni­ca se sku­plja, pa lak­še ob­ne­vi­de. Za­hva­lju­ju­ći obo­je­nom sta­klu lak­še će im se otvo­ri­ti ze­ni­ca, a sa­mim tim bi­će im la­god­ni­je dok su na­po­lju – po­ja­šnja­va dr Gor­da­na Pe­rić.

Komеntari5
b46f6
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Zlatko Bajić
Nekada davno država je gra!janima plačala najjednostavnije ramove ukoja su ugradjivana medicinski ispravna stakla. A sada?I dalje to rade.ali u nekim drugim zemljama koje nisu lideri u regionu kao mi srećnici. Meda Vodolija
Dejan Dimitrijevic
Mislim (ne tvrdim) da su naocare kupljene u apoteci sasvim dobre i da je u njima i realna cena, a opticarske radnje visestruko naduvavaju cene i deru li deru...
Јован К.
Наочаре које се продају у апотекама имају уграђена пластична сочива (стакла) од пластике лошијег квалитета и индекса преламања. Оба "стакла" имају исту диоптрију, а зна се да се тако нешто скоро никад не среће у пракси - најчешће се диоптрије разликују, нису исте за оба ока. Још већи проблем је код пацијената који имају астигматизам, јер се таква (цилиндрична) стакла не уграђују у "апотекарске" наочаре, или тзв. магнифајере. Зато је најбоље такве наочаре користити само у случају да Вам оне праве нису при руци.
Jordan
bio sam u optičarskoj radnji kada je trgovac doneo punu torbu sa ramovima za naočare.Doktor je bio zauzet pregledom pacijenta,a trgovac je pogrešno shvatio da sam ja zapošljen u radnji.Razgledao sam ramove i bio iznenađen što ih trgovac prodaje od 100. do 500.din.E te "kvalitetne" ramove Optičari nam posle prodaju za 5.000 ,pa neke i za 15.000.dinara.Tako dolaze do enormne zarade, a narod nema ko da zaštiti.U Makedoniji su kompjuterski pregledi i naočare nekoliko puta jevtiniji nego u Srbiji.
zarije bulatović
tako je prijatelju, video, kupio, bacio pare, a ništa nisam bolje prošao. od njih me je glava bolela danima. na kraju išao kod pijačnih trgovaca i probao do beskonačnosti, kupio dva rama identična onim koje sam platio kod optičara, kombinovao stakla i evo posle dve godine mi se dioptrija nije promenila, 63 godine, aktivan , radim.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja