sreda, 23.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ISTRAŽIVANjE

Kad ljubav slomi srce

Danski kardiolozi došli do zaključka da osobe koje tuguju posle smrti partnera ili raskida dugogodišnje veze imaju povišeni rizik od zdravstvenih problema sa srcem
(Фото Пиксабеј)

Ko­li­ko ste pu­ta ima­li do­ži­vljaj da će vam sr­ce pre­pu­ći od tu­ge na­kon emo­tiv­nog gu­bit­ka, kao da vam ne­ko iz­vo­di ope­ra­ci­ju na otvo­re­nom sr­cu bez ane­ste­zi­je? Is­tra­žu­ju­ći ra­zor­ni uti­caj emo­tiv­nih ka­ta­stro­fa na zdra­vlje, dan­ski kar­di­o­lo­zi do­šli su do za­ključ­ka da oso­be ko­je tu­gu­ju po­sle smr­ti part­ne­ra ili ras­ki­da du­go­go­di­šnje ve­ze ima­ju po­vi­še­ni ri­zik od zdrav­stve­nih pro­ble­ma sa sr­cem. 
Re­zul­ta­ti nji­ho­ve stu­di­je, ko­ji su ne­dav­no ob­ja­vlje­ni u on­lajn ča­so­pi­su „Otvo­re­no sr­ce” (Open He­art), po­ka­za­li su da je ri­zik od arit­mi­je za 41 od­sto ve­ći kod oso­ba ko­je pa­te od sin­dro­ma slo­mlje­nog sr­ca. 
Smrt pa­rt­ne­ra mo­že da pro­u­zro­ku­je po­re­me­ćaj u ra­du sr­ca po­ten­ci­jal­no opa­san po ži­vot, upo­zo­ri­li su dan­ski kar­di­o­lo­zi i do­da­li da su naj­ve­ćem ri­zi­ku iz­lo­že­ne oso­be ko­je su mla­đe od 60 go­di­na i či­ji je part­ner iz­ne­na­da umro. 
Ri­zik od in­fark­ta mi­o­kar­da naj­ve­ći je osam do 14 da­na na­kon gu­bit­ka part­ne­ra, a na­kon tog pe­ri­o­da znat­no pa­da. 
Pro­fe­sor dr Vi­še­slav Ha­dži-Ta­no­vić ob­ja­šnja­va da sin­drom slo­mlje­nog sr­ca ni­je si­no­nim za in­farkt i ne pred­sta­vlja „pre­dvor­je” sr­ča­nog uda­ra – to je sta­nje sr­ca iza­zva­no vi­so­kim ste­pe­nom emo­ci­o­nal­nog stre­sa, ko­ji do­vo­di do na­gle sr­ča­ne sla­bo­sti. Pro­la­znog je ka­rak­te­ra i tra­je 48 sa­ti do ne­de­lju da­na. 
– Sin­drom slo­mlje­nog sr­ca ja­sno po­ka­zu­je po­ve­za­nost i uti­caj emo­ci­ja na rad sr­ca: ovaj sin­drom pre­po­zna­li su i na­ši pe­sni­ci, ko­ji su ga u svo­jim pe­sma­ma opi­si­va­li re­či­ma „maj­ci je od tu­ge sr­ce pre­pu­klo”, „sr­ce me bo­li zbog te­be”... Naj­če­šći uzro­ci sin­dro­ma slo­mlje­nog sr­ca je­su: stres iza­zvan gu­bit­kom vo­lje­ne oso­be, jed­no­stra­ni ras­kid lju­bav­ne ve­ze, ne­ver­stvo, raz­vod bra­ka, ne­sreć­na lju­bav, ali i po­slov­ni ne­u­speh i sa­zna­nje da je oso­ba obo­le­la od te­ške bo­le­sti – uka­zao je dr Vi­še­slav Ha­dži-Ta­no­vić. 
Naš sa­go­vor­nik na­po­mi­nje da je va­žno raz­u­me­ti da se u sta­nju ve­li­kog stre­sa lu­či adre­na­lin, ko­ji do­vo­di do su­že­nja krv­nih su­do­va. 
– Zbog to­ga sin­drom slo­mlje­nog sr­ca pre sve­ga ka­rak­te­ri­še bol u pre­de­lu grud­ne ko­sti, ko­ji li­či na bol od sr­ča­nog in­fark­ta, za­tim ose­ćaj ste­za­nja i pri­ti­ska na grud­ni koš, kao i ne­do­sta­tak va­zdu­ha, ne­sve­sti­ca, vr­to­gla­vi­ca, gla­vo­bo­lja, pre­ska­ka­nje sr­ca i nje­gov ubr­za­ni rad. Iz­ra­že­ni su i psi­hič­ki pro­ble­mi u vi­du apa­ti­je, tu­ge, bez­volj­no­sti, de­pre­si­je i ose­ćaj da je ži­vot bez­vre­dan bez iz­gu­blje­ne vo­lje­ne oso­be – ob­ja­snio je Ha­dži-Ta­no­vić. 
Me­đu­tim, iako simp­to­mi slo­mlje­nog sr­ca li­če na in­farkt mi­o­kar­da, osnov­na raz­li­ka je u to­me što sr­ča­ni udar uzro­ku­je za­če­plje­nje krv­nih su­do­va, zbog če­ga je pro­tok kr­vi ote­žan, a sr­ča­ni mi­šić sla­bi, dok kod sin­dro­ma slo­mlje­nog sr­ca pa­ci­jen­ti ne mo­ra­ju da ima­ju ni­ka­kvih za­če­plje­nja ili pro­ble­ma s kr­vo­to­kom – ume­sto to­ga do­la­zi do pri­vre­me­nog sla­blje­nja sr­ča­nog mi­ši­ća zbog „pre­do­zi­ra­nja” hor­mo­ni­ma. 
Zbog to­ga „slo­mlje­no sr­ce” mo­že u pot­pu­no­sti da se opo­ra­vi i vra­ti u nor­ma­lan rad, dok na­kon sr­ča­nog uda­ra zdrav­stve­ni sta­tus „še­fa kr­vo­to­ka” vi­še ni­ka­da ni­je isti. Ilu­stra­tiv­ni do­kaz te­ze da su že­ne ne­žni­ji pol je­ste i sta­ti­sti­ka kli­ni­ke Me­jo, ko­ja po­ka­zu­je da su da­me se­dam i po pu­ta pod­lo­žni­je sin­dro­mu slo­mlje­nog sr­ca, i to po­sle 50. go­di­ne ži­vo­ta, jer nji­ho­vo sr­ce ima ma­nje re­cep­to­ra za adre­na­lin, ko­ji je glav­ni hor­mon stre­sa. 
– Mo­ji naj­če­šći pa­ci­jen­ti bi­li su ti­nej­dže­ri sa kla­sič­nim zna­ci­ma sin­dro­ma slo­mlje­nog sr­ca zbog jed­no­stra­nog ras­ki­da i ne­uz­vra­će­ne lju­ba­vi, ali i maj­ke ko­je su iz­gu­bi­le de­cu i ni­su vi­de­le da­lji smi­sao ži­vo­ta – is­ta­kao je dr Vi­še­slav Ha­dži-Ta­no­vić. 
I dok le­ka­ri is­ti­ču da se sin­drom slo­mlje­nog sr­ca uspe­šno le­či uko­li­ko se oso­ba na vre­me vra­ti le­ka­ru i po­sta­vi pra­va di­jag­no­za, psi­ho­lo­zi će do­da­ti da se slo­mlje­no sr­ce naj­bo­lje le­či – no­vom lju­ba­vlju. 

Komеntari2
562cb
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.