среда, 12.05.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 30.01.2018. у 21:52 Александра Исаков

Свако пето дете расте у дому пуном дуван­ског дима

Е-цигарете и нар­гиле нису без­о­пасне, осим што се са њи­ма „нор­мализује” пушење посеб­но код мла­дих, популар­не шише има­ју више катра­на и штетних материја од цигарета
Фото Пиксабеј

Су­бо­ти­ца – Ср­би­ја до са­да ни­је ус­пе­ла ефи­ка­сно да огра­ни­чи пу­ше­ње у јав­ном про­сто­ру, а здра­вље пу­ша­ча и њи­хо­ве око­ли­не, на­ро­чи­то мла­де по­пу­ла­ци­је, по­че­ли су да угро­жа­ва­ју и но­ве по­мод­не на­ви­ке. Елек­трон­ске ци­га­ре­те и пу­ше­ње нар­ги­ла, од­но­сно ши­ша, ко­је се не­за­др­жи­во ши­ри, пред­ста­вља­ју се као нео­па­сне за­ме­не за пу­ше­ње, ме­ђу­тим, струч­ња­ци из су­бо­тич­ког за­во­да, као и Кан­це­ла­ри­је за пре­вен­ци­ју упо­тре­бе ду­ва­на при Ин­сти­ту­ту „Ба­тут” из­не­ли су по­дат­ке ко­ји го­во­ре су­прот­но.

Они су на окру­глом сто­лу ко­ји је ор­га­ни­зо­ва­ла др На­да Ко­сић Би­бић, на­чел­ник Цен­тра за про­мо­ци­ју здра­вља у За­во­ду за јав­но здра­вље у Су­бо­ти­ци, а по­све­ће­ном упо­тре­би ду­ван­ског ди­ма и мла­дих, ко­ји је оку­пио осим струч­ња­ке за­во­да и љу­де из дру­гих здрав­стве­них уста­но­ва, као и сред­њих и основ­них шко­ла из­не­ли по­дат­ке ко­ли­ко су ци­га­ре­та, али и но­ви об­ли­ци по­на­ша­ња ра­ши­ре­ни ме­ђу мла­ди­ма. Ис­тра­жи­ва­ње спро­ве­де­но у Су­бо­ти­ци 2012. го­ди­не по­ка­за­ло је да 12,3 од­сто де­ча­ка и 13 од­сто де­вој­чи­ца у основ­но­школ­ском уз­ра­сту, а реч је о сед­мом и осмом раз­ре­ду, сва­ко­днев­но пу­ши. Тај про­це­нат на­гло ра­сте у пр­вом раз­ре­ду сред­ње шко­ле ка­да ци­га­ре­те сва­ко­днев­но ко­ри­сти 19,7 од­сто уче­ни­ка.

Ана­ли­за по­ро­дич­ног ми­љеа от­кри­ва да чак 60 од­сто де­це од­ра­ста у по­ро­ди­ца­ма где се пу­ши у ста­но­ви­ма. Ови по­да­ци го­то­во су исто­вет­ни са они­ма до­би­је­ним у ис­тра­жи­ва­њи­ма Ин­сти­ту­та за јав­но здра­вље на ни­воу Ср­би­је, уз до­дат­ни по­ка­за­тељ да је 81,2 од­сто де­це сло­бод­но ку­по­ва­ло ци­га­ре­те у ки­о­сци­ма и про­дав­ни­ца­ма, не­за­ви­сно од сво­јих го­ди­на. 

Ни они ко­ји ипак у же­љи да се од­рек­ну ду­ван­ског ди­ма и по­сег­ну за елек­трон­ском ци­га­ре­том ни­су пот­пу­но без­бед­ни. Др Би­ља­на Ки­ли­бар­да из Кан­це­ла­ри­је за пре­вен­ци­ју упо­тре­бе ду­ва­на ка­же да је сва­ки де­се­ти пу­шач про­бао е-ци­га­ре­ту ко­ја се сма­тра „сма­ње­њем ште­те”. „Оно што нас бри­не је­сте и да се на тај на­чин нор­ма­ли­зу­је пу­ше­ње”, ка­же Ки­ли­бар­да. Е-ци­га­ре­те на­шле су се и у за­кон­ском ме­ђу­про­сто­ру, те се про­да­ју и огла­ша­ва­ју као про­из­во­ди оп­ште упо­тре­бе. Ме­ђу­тим, Европ­ска ко­ми­си­ја усво­ји­ла је још пре че­ти­ри го­ди­не ди­рек­ти­ве ко­је ре­гу­ли­шу ко­ли­чи­ну при­су­ства ду­ва­на у е-ци­га­ре­ти, и кон­тро­лу са­сто­ја­ка, а и Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја да­је ди­рек­ти­ву ка­ко би се спре­чи­ла про­мо­ци­ја е-ци­га­ре­те пре­ма не­пу­ша­чи­ма и мла­ди­ма. Ки­ли­бар­да до­да­је да су е-ци­га­ре­те још крат­ко ме­ђу на­ма, те да је по­тре­бан ду­жи вре­мен­ски пе­ри­од ка­ко би се са­гле­да­ле све њи­хо­ве по­тен­ци­јал­не опа­сно­сти по здра­вље. 

У исто вре­ме, у Ср­би­ји се по­ја­вљу­ју нар­ги­ла ба­ро­ви и ис­тра­жи­ва­ње из ју­ла про­шле го­ди­не по­ка­зу­је да је 6,8 од­сто по­се­ти­ла­ца уго­сти­тељ­ских обје­ка­та по­сег­ну­ло за по­пу­лар­ном ши­шом, а 4,9 од­сто њих то је учи­ни­ло у прет­ход­ном ме­се­цу. Иако се због то­га што дим про­ла­зи кроз во­ду, пу­ше­ње нар­ги­ла по­сма­тра као не­шко­дљи­во, реч је опа­сној за­блу­ди упо­зо­ра­ва и мр На­де­жда Ни­ко­лић, из Ин­сти­ту­та „Ба­тут”. Ана­ли­зе су по­ка­за­ле да сат вре­ме­на ужи­ва­ња у пу­ше­њу нар­ги­ла по ко­ли­чи­ни штет­них ма­те­ри­ја, ка­тра­на и угљен-мо­нок­си­да од­го­ва­ра ко­ли­чи­ни по­пу­ше­не па­кли­це ци­га­ре­та. Нар­ги­ле су опа­сне због са­го­ре­ва­ња уља и ди­ма, али и због по­тен­ци­јал­ног ши­ре­ња за­ра­зних бо­ле­сти јер че­сто ви­ше осо­ба ко­ри­сти исти на­ста­вак за уста. Ра­до­зна­лост, же­ља за при­хва­та­њем у дру­штву, уоби­ча­је­ни су мо­ти­ви мла­дих због ко­јих по­се­жу за ци­га­ре­том, ка­жу струч­ња­ци. 

Оно што за­бри­ња­ва је­сте и то да иако 90 од­сто ста­нов­ни­штва зна за штет­ност из­ла­га­ња ду­ван­ском ди­му, тек шест од­сто њих је спрем­но да дру­гом ка­же да уга­си ци­га­ре­ту јер му сме­та. Та­ко­ђе сва­ко пе­то де­те ра­сте у по­ро­дич­ном до­му окру­же­но ду­ван­ским ди­мом и струч­ња­ци на­во­де да је ис­ку­ство по­ка­за­ло да су то си­гур­ни бу­ду­ћи пу­ша­чи.

Коментари10
ea02e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Milica
Za one koji u svom domu ne moze da se odrekne pusenja Rusi su lepo izmislili preciscivac vazduha koji ujedno i dezinfikuje vazduh Nobel Ambilife.Moj suprug pusi al sad mi to ne smeta i vise ne smrdim na cigarete.Hvala im na izumu.
Ivana
Potpuno se slažem...kad već ne možemo da se odreknemo poroka i odlučimo da sebe trujemo, ne treba da trpi okolina a posebno ne deca. Vazduh nam je sve očajniji zagađenje je ogromno i to teško možemo da izbegnemo ali možemo makar da biramo kakav ćemo vazduh udisati u stanu i sobi u kojoj spavamo.
Minja
Nedavno iz busa na semaforu stojimo i ja pogledam u taxi koji stoji pored busa, a unutra tata sa cigarom sedi napred a mama sa bebom pozadi (to je bilo u Knez Mislosevoj, nedalko od Visegradske). Dakle, novorodjence, u petom danu zivota udahnulo tatin dim od cigarete... Pa jel' to normalno?!
Darko
Najvise se pusi u istocnoj Evropi.Po zapadu vrlo malo.Barem ovo sto sam ja vidio ,od Bugarske i Rumunije pa preko Balkana do Norveske. Mladi ljudi po zapadu mnogo manje puse,a i oni koji puse se nerijetko ismijavaju.Kad vidim mlade ljude po zapadu da puse odmah gledam jesu li nasi,ako nisu onda su vrlo vjerovatno porijeklom iz istocne Evrope.
verica
Potpuna zabrana na javnim mestima bi teško prošla jer je lobi ugostitelja jak, a mnogi plaćaju zaštitu moćnim osobama tako da od takvog zakona nema ništa. Međutim, prvi korak bi mogla biti zabrana ulaska maloletnicima u objekte u kojima se puši. Dakle, ako se u kafiću puši, ne mogu da uđu maloletnici. Time bi se edukovali i roditelji jer ako ne mogu da uvedu dete u zadimljeni kafić, možda bi neki od njih shvatili da ne treba da puše ni u svojim kućama.
Jovan
Svaki put kada dodjem u Srbiju ostanem sokiran koliko ljudi puse u svim situacijama - U kuci sa decom, u kaficima sa decom u krilu itd. Kada ti neko dodje u kucu, ne pita jel moze da zapali, nego kaze - Daj pikslu... Strasno. Godinama zivim u Rusiji i cak kada nisu postojali strogi zakoni ljudi nisu pusili u kuci, cak i kada nema male dece. Bio sam na ruskoj svadbi pre nekoliko godina kada jos nije bilo zabranjeno pusenje u restoranima. Niko nije pusio unutra, a na svakih sat vremena se pravila pauza, muzika se utisavala i ko je hteo izlazio je napolje da zapali ili da se izluftira.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља