utorak, 28.01.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:53

Putnik može da naplati sva­ki mi­nut ka­šnje­nja vo­za

U Sr­bi­ji sa­mo šest put­ni­ka u ovoj i pr­o­šloj go­di­ni tra­ži­lo obe­šte­će­nje, a u Ne­mač­koj 2,7 mi­li­o­na
Autor: Marijana Avakumovićnedelja, 05.05.2019. u 10:27
(Фото А. Васиљевић)

Ka­da sam se upu­ti­la ka že­le­znič­koj sta­ni­ci u Fi­ren­ci, po­sled­nje što sam mo­gla da po­mi­slim je­ste da ta­čan, brz i skup voz mo­že da ka­sni, ali i da ću to če­ka­nje mo­ći da na­pla­tim.

Do­če­kao me je glas s raz­gla­sa ko­ji je ne­pre­kid­no po­na­vljao da ka­sni br­zi voz „Fre­ča­ro­sa”, ko­ji sa­o­bra­ća od Ri­ma do Ve­ne­ci­je. To je za­pra­vo bio voz za ko­ji sam ima­la una­pred ku­plje­nu elek­tron­sku kar­tu i ko­jim je tre­ba­lo da se pre­ve­zem do Bo­lo­nje. Vre­me ka­šnje­nja na sta­nič­nim mo­ni­to­ri­ma ne­pre­kid­no se po­ve­ća­va­lo. Na jed­nom je­di­nom šal­te­ru, na ko­me auto­ma­ti još ni­su za­me­ni­le slu­žbe­ni­ke ita­li­jan­skih že­le­zni­ca, sa­zna­la sam da je u pi­ta­nju kvar na jed­noj de­o­ni­ci br­ze pru­ge, na ko­joj se raz­vi­ja br­zi­na i do 300 ki­lo­me­ta­ra na čas. To je na­vod­no bio raz­log što se voz ka Fi­ren­ci kre­će spo­ri­je jer je mo­rao da se pre­ba­ci u la­ga­ni­ji re­žim ra­da.

Me­đu­tim, na imej­lu me je već če­ka­lo iz­vi­nje­nje i oba­ve­šte­nje ita­li­jan­skih že­le­zni­ca da će voz ka­sni­ti 70 mi­nu­ta. Ne­što ka­sni­je na isti na­čin su me in­for­mi­sa­li o vra­ća­nju nov­ca i in­struk­ci­ja­ma ka­ko da ostva­rim to pra­vo.

(Foto A: Vasiljević)

Ova­ko ne­što je ne­za­mi­sli­vo u Sr­bi­ji, a pi­ta­nje je da li bi bi­lo mo­gu­će i u Ita­li­ji da ih na ta­kav po­tez ni­je na­te­ra­la di­rek­ti­va Evrop­ske ko­mi­si­je, ko­ja upra­vo na­la­že ve­ća pra­va put­ni­ka u že­le­znič­kom sa­o­bra­ća­ju u slu­ča­ju ka­šnje­nja vo­zo­va. Baš kao što evrop­ska di­rek­ti­va i pr­o­pi­su­je, ita­li­jan­ske že­le­zni­ce su na­ve­le da za ka­šnje­nje do 59 mi­nu­ta sle­du­je obe­šte­će­nje od 25 od­sto vred­no­sti kar­te, ko­je mo­že u od­re­đe­nom pe­ri­o­du da se is­ko­ri­sti sa­mo kao po­pust pri na­red­noj ku­po­vi­ni kar­te. Za ka­šnje­nje od 60 do 119 mi­nu­ta sle­du­je nov­ča­no obe­šte­će­nje u iz­no­su od 25 od­sto vred­no­sti kar­te, dok za ka­šnje­nje od dva sa­ta i vi­še vra­ća­ju 50 od­sto. Da bi no­vac bio re­fun­di­ran, ka­ko su is­ta­kli, po­treb­no je u ro­ku od 24 ča­sa elek­tron­ski po­pu­ni­ti for­mu­lar.

Da sva­ki mi­nut ka­šnje­nja de­be­lo ko­šta že­le­znič­ka pred­u­ze­ća, do­kaz je ne­mač­ka že­le­zni­ca „Doj­če ban”, ko­ja je pr­o­šle go­di­ne pla­ti­la 53,6 mi­li­o­na evra obe­šte­će­nja put­ni­ci­ma. Oko 10 vo­zo­va dnev­no je ot­ka­zi­va­no, a to­kom či­ta­ve go­di­ne 3.500 vo­zo­va ni­je kre­nu­lo s po­la­zne sta­ni­ce. Svo­je pra­vo na žal­bu is­ko­ri­sti­lo je čak 2,7 mi­li­o­na put­ni­ka, ko­ji su u pr­o­se­ku do­bi­li po 20 evra obe­šte­će­nja.

U Sr­bi­ji pak to­kom pr­o­šle i ove go­di­ne ta­bak je pre­sa­vi­lo sa­mo šest gra­đa­na zbog ka­šnje­nja vo­zo­va, a če­ti­ri zah­te­va su re­še­na u ko­rist put­ni­ka. Na ime obe­šte­će­nja je is­pla­ćen iz­nos od 10.160 di­na­ra, ka­žu u „Sr­bi­ja vo­zu”.

Ako je su­di­ti po ovo­me, re­klo bi se da nam ni ja­pan­ske že­le­zni­ce ni­su rav­ne i da na­ši vo­zo­vi uop­šte ne ka­sne.

Na­rav­no, Sr­bi­ja, u ko­joj se vo­zo­vi kre­ću pr­o­seč­nom br­zi­nom od 30 ki­lo­me­ta­ra na čas i u ko­joj že­le­znič­ka in­fra­struk­tu­ra ni­je de­ce­ni­ja­ma ob­na­vlja­na, te­ško da mo­že da se po­re­di s raz­vi­je­nim ze­mlja­ma. Pre­ma ne­kim ra­ni­je iz­ne­tim in­for­ma­ci­ja­ma u me­di­ji­ma, čak 80 od­sto vo­zo­va ka­sni i to ka­šnje­nje na dnev­nom ni­vou iz­no­si ukup­no od pet do osam sa­ti. Po toj lo­gi­ci, žal­be bi tre­ba­lo da bu­du uče­sta­li­je. A ni­je da put­ni­ci kod nas ne­ma­ju ni­ka­kva pra­va. Dru­go je pi­ta­nje za­što ih ne ko­ri­ste.

(Foto A. Vasiljević)

U „Sr­bi­ja vo­zu” ka­žu da put­nik uko­li­ko zbog za­ka­šnje­nja vo­za iz­gu­bi ve­zu za na­sta­vak pu­to­va­nja ili je zbog ne­do­la­ska vo­za i smet­nje u sa­o­bra­ća­ju spre­čen da pr­o­du­ži pu­to­va­nje, mo­že da zah­te­va od pre­vo­zni­ka da ga pre­ve­ze do od­re­di­šta pr­vim sle­de­ćim vo­zom bez do­dat­ne na­pla­te. Uko­li­ko od­u­sta­ne od pu­to­va­nja, pre­vo­znik je du­žan da mu vra­ti no­vac u pu­nom iz­no­su.

– Ta­ko­đe, uko­li­ko je zbog ot­ka­zi­va­nja vo­za ili zbog iz­gu­blje­ne ve­ze pr­o­u­zro­ko­va­ne ka­šnje­njem, put­nik spre­čen da na­sta­vi pla­ni­ra­no pu­to­va­nje, pre­vo­znik mo­že da po­kri­je tr­o­ško­ve ho­tel­skog sme­šta­ja kao i ra­zum­ne tr­o­ško­ve oba­ve­šta­va­nja onih ko­ji če­ka­ju put­ni­ke – na­vo­de u „Sr­bi­ja vo­zu”.

Iz­nos pla­će­ne vo­zne kar­te u unu­tra­šnjem sa­o­bra­ća­ju vra­ća se u ce­lo­sti ako je bi­la kri­vi­ca že­le­zni­ce kao i ako se zah­tev pod­ne­se istog da­na kad je vo­zna kar­ta i ku­plje­na.

Zah­tev za po­vra­ćaj nov­ca na osno­vu ove­re­ne ori­gi­nal­ne vo­zne kar­te iz­da­te za me­đu­na­rod­ni put­nič­ki sa­o­bra­ćaj re­ša­va pre­vo­znik ko­ji je iz­dao vo­znu kar­tu ili pre­vo­znik za ko­ju je vo­zna kar­ta is­pra­va iz­da­ta.

– Za pot­pu­no ne­is­ko­ri­šće­nu me­đu­na­rod­nu vo­znu kar­tu ko­ja je iz­da­ta na te­ri­to­ri­ji „Sr­bi­ja voz AD”, put­nik svoj zah­tev za po­vra­ćaj nov­ca mo­že pod­ne­ti na put­nič­koj bla­gaj­ni ili agen­ci­ji ko­ja je iz­da­la vo­znu kar­tu u te­ku­ćem me­se­cu, a pre po­čet­ka ro­ka va­že­nja. Iz­nos vo­zne ce­ne vra­ća se u ce­lo­sti ako je kri­vi­ca že­le­zni­ce i uko­li­ko se zah­tev pod­ne­se istog da­na ka­da je kar­ta ku­plje­na na bla­gaj­ni ko­ja je iz­da­la me­đu­na­rod­nu vo­znu kar­tu – na­vo­de u „Sr­bi­ja vo­zu”.

U ovom pred­u­ze­ću nam ni­su od­go­vo­ri­li ko­li­ko obe­šte­će­nje za ka­šnje­nje sle­di ka­da je kar­ta is­ko­ri­šće­na u me­đu­na­rod­nom sa­o­bra­ća­ju. Ne­lo­gič­no bi bi­lo da ne­ko ko iz Be­o­gra­da stig­ne u Bar ili Bu­dim­pe­štu sa za­ka­šnje­njem od ne­ko­li­ko sa­ti, istog da­na za­tra­ži po­vra­ćaj nov­ca na be­o­grad­skoj bla­gaj­ni ko­ja mu je iz­da­la kar­tu.


Komentari1
70186
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

тада
Спустите се на земљу. Када у Србији све буде као у развијеном свету - политичари, посланици, министри, животни стандард, услови рада, запосленост, плате, друмови, авиони, домови здравља, фабрике, продуктивност, и нарочито људи, и све остало, тада се може тражити да и нашђе железнице буду као што су у Италији, Немачкој... Будимо реални.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja