nedelja, 27.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 14.01.2019. u 19:00 Rajna Popović

Mi­li­on di­na­ra ceh za le­kar­sku gre­šku

(Фото Пиксабеј)

Ako sve ide ka­ko bi tre­ba­lo, što zna­či bez odu­go­vla­če­nja i „za­vla­če­nja”, le­kar­ska gre­ška se mo­že sud­ski do­ka­za­ti za pet go­di­na, ma­da se ne­kim ra­zum­nim ro­kom sma­tra pe­ri­od od tri do pet go­di­na.

Vr­lo če­sto ume­sto od­re­đe­nog le­ka­ra bu­de tu­že­na bol­ni­ca ili me­di­cin­ska usta­no­va u ko­joj ra­di jer se šte­ta ta­ko lak­še na­pla­ti. Osu­đu­ju­ćih pre­su­da ima po­pri­lič­no, one naj­te­že bu­du na„­dok­na­đe­ne” s pet­sto hi­lja­da di­na­ra do mi­li­on, ali se o nji­ma ne go­vo­ri mno­go ma­da bi tre­ba­lo, sma­tra dr Je­le­na Si­mić, do­cent na Prav­nom fa­kul­te­tu Uni­ver­zi­te­ta Uni„­on”.

Le­ka­ri se kod nas vi­še po­mi­nju po­sled­njih go­di­na za­to što ma­sov­no od­la­ze u ino­stran­stvo, za­to što se ža­le na pla­te i ne­pla­će­na de­žur­stva, pre­op­te­re­će­nost, po­seb­no hi­rur­zi, on­ko­lo­zi, or­to­pe­di, gi­ne­ko­lo­zi... Je­le­na Si­mić se spe­ci­ja­li­zo­va­la da pro­u­ča­va s prav­ne stra­ne nji­ho­ve gre­ške, na toj te­mi je i dok­to­ri­ra­la, a ne­dav­no ob­ja­vi­la i knji­gu u ko­joj je sa­bra­la vi­še­go­di­šnja sa­zna­nja i po­dat­ke, upo­re­di­la nas i svet, ali i na­pi­sa­la mno­štvo vr­lo ko­ri­snih sa­ve­ta za one ko­ji bi da svo­ja lo­ša is­ku­stva u le­če­nju pre­tvo­re u ka­kvu ka­znu i opo­me­nu za le­ka­re.

 

dr Je­le­na Si­mić (Foto Rajna Popović)

Ret­ki su me­di­ci­na­ri ko­ji za­vr­še iza re­še­ta­ka, uglav­nom to bu­de zbog mi­ta i ko­rup­ci­je, a kri­vič­no go­nje­nje pod­ra­zu­me­va sa­mo do­ka­za­nu na­me­ru da je le­kar o hteo da uči­ni na­žao pa­ci­jen­tu ili ga, ne daj bo­že, ubi­je, što je te­ško.

Par­ni­ce za na­dok­na­du šte­te su, po re­či­ma Si­mi­će­ve, mno­go efi­ka­sni­je, ali gre­ške su ne­što što se svu­da sa­kri­va i „sta­vlja pod te­pih”. Ne­že­lje­ni efek­ti le­če­nja, dru­go ime za le­kar­ske gre­ške, ni­su po­da­ci ko­je u Mi­ni­star­stvu zdra­vlja rev­no­sno pri­ku­plja­ju i vo­de. Dr Je­le­na Si­mić je od njih za svo­ja ažu­ri­ra­nja i pra­će­nje sta­nja do­bi­la naj„­sve­ži­je” po­dat­ke za 2014. Uglav­nom, u pro­se­ku tih gre­ša­ka bu­de od dve do tri hi­lja­de go­di­šnje u Sr­bi­ji, na­po­mi­nje dr Je­le­na Si­mić, ali po­kre­nu­tih po­stu­pa­ka bu­de sve­ga pet­sto. Sku­pi su, du­go tra­ju i op­te­re­ću­ju bo­le­snog čo­ve­ka ko­me sa­mo još uz osta­le pro­ble­me še­ta­nje po su­do­vi­ma ne­do­sta­je.

– Nov­ča­ne ka­zne i par­ni­ce ni le­ka­ri­ma ne pa­da­ju la­ko, ali shva­ti­la sam da im naj­te­že bu­de ka­da im se ime ob­ja­vi u „Gla­sni­ku” Le­kar­ske ko­mo­re Sr­bi­je po­sle pre­su­de da ni­su do­bro ra­di­li. Su­jet­ni su a bru­ka puk­ne me­đu ko­le­ga­ma – na­po­mi­nje „dok­tor­ka za le­kar­ske gre­ške”.

Od sa­go­vor­ni­ce sa­zna­je­mo da je me­di­cin­sko pra­vo po­seb­na gra­na pra­va ko­ja je kod nas po­če­la da se iz­u­ča­va za­hva­lju­ju­ći pro­fe­so­ru Ja­ko­vu Ra­di­ši­ću, ko­ji se tim te­ma­ma ba­vio i pi­sao sre­di­nom osam­de­se­tih go­di­na.

– U sve­tu, mi­slim i na Ame­ri­ku i na sa­da­šnju Evrop­sku uni­ju, to je kre­nu­lo še­zde­se­tih-se­dam­de­se­tih go­di­na ka­da je po­če­lo vi­še da se go­vo­ri o le­kar­skim gre­ška­ma, spo­ro­vi­ma le­ka­ra i pa­ci­je­na­ta i kad su kre­nu­le tu­žbe pro­tiv bol­ni­ca. Do ta­da je du­go vla­dao taj pa­ter­na­li­stič­ki od­nos le­ka­ra i pa­ci­jen­ta u ko­me je me­di­ci­nar bio „bog u be­lom” i ni­je se do­vo­di­la u sum­nju od­go­vor­nost le­ka­ra. Lju­di su im bes­po­go­vor­no ve­ro­va­li. Do tih se­dam­de­se­tih sve se za­sni­va­lo na eti­ci, po­zi­va­nje na Hi­po­kra­to­vu za­kle­tvu a on­da stu­pa na sna­gu prav­na ju­ris­dik­ci­ja – pod­se­ća do­cent­ki­nja.

(Foto Piksabej)

Si­mi­će­va nas vra­ća u še­zde­se­te-se­dam­de­se­te jer se ta­da do­go­di­la me­di­cin­ska re­vo­lu­ci­ja, po­ja­vio se ul­tra­zvuk, sni­ma­nje 3D, 4D i sil­ne dru­ge ma­ši­ne ko­je su po­ma­ga­le u po­sta­vlja­nju di­jag­no­ze i le­če­nju.

– Pr­ve tu­žbe se po­ja­vlju­ju u Ame­ri­ci, a on­da nji­ho­vo pod­no­še­nje po­sta­je ta­ko ma­sov­no da je go­to­vo sva­ki tre­ći le­kar bio tu­žen. Sle­de Ne­mač­ka, Švaj­car­ska... Lju­di po­či­nju da se or­ga­ni­zu­ju i for­mi­ra­ju udru­že­nja za za­šti­tu pra­va pa­ci­je­na­ta. Gra­đan­ska udru­že­nja po­dr­ža­va­ju, kao po obi­ča­ju, po­zna­te lič­no­sti – is­ti­če dr Je­le­na Si­mić.

Ali ni­je sve­jed­no ni le­ka­ri­ma. Oni su uvre­đe­ni što im se ne­ko me­ša u po­sao, do­da­je, po­go­to­vo bez me­di­cin­skog zna­nja, po­zi­va­ju se na sve„­ti od­nos” le­ka­ra i pa­ci­jen­ta.

– Le­kar mo­že da od­go­va­ra na če­ti­ri na­či­na. Pre­kr­šaj­no, ka­da se nov­ča­no ka­žnja­va jer je re­ci­mo bio ne­lju­ba­zan ili u bol­ni­ci ni­je obez­be­dio ne­ke neo­p­hod­ne uslo­ve. Po­tom di­sci­plin­ski ? pred Su­dom ča­sti Le­kar­ske ko­mo­re Sr­bi­je, mo­že da sno­si gra­đan­sku od­go­vor­nost za na­kna­du šte­te i da bu­de kri­vič­no go­njen. Sva ta če­ti­ri po­stup­ka mo­gu isto­vre­me­no da se vo­de. Jed­na od­go­vor­nost ne is­klju­ču­je dru­gu. I šta ra­de advo­ka­ti? Nji­ma je naj­lak­še da idu na kri­vič­nu od­go­vor­nost jer ona tu­ži­lac i tu­ži­la­štvo to­kom is­tra­žnih rad­nji pri­ku­plja­ju do­ka­ze, što je jef­ti­ni­je ne­go da se sa­mo­i­ni­ci­ja­tiv­no kre­će u par­ni­cu za na­kna­du šte­te. On­da pa­ci­jent sam pla­ća ve­šta­ka, oko 30.000 di­na­ra u pro­se­ku, već u star­tu mo­ra da ima sve do­ka­ze, što ta­ko­đe pu­no ko­šta. Kad to sve od­ra­di tu­ži­lac i za­klju­či da ne­ma kri­vič­ne od­go­vor­no­sti, advo­kat sve do­bi­je­no pre­u­zme i na­sta­vlja po­stu­pak za na­kna­du šte­te – opi­su­je prav­ni­ca su­šti­nu pri­me­ra iz prak­se.

To je tak­ti­ka ve­ći­ne advo­ka­ta, ma­da se Si­mi­će­voj či­ni da se neo­prav­da­no za­ne­ma­ru­je po­stu­pak za do­ka­zi­va­nje di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti le­ka­ra.

– Ot­ka­ko je kod nas usvo­jen Za­kon o za­šti­ti pra­va pa­ci­je­na­ta vi­še se go­vo­ri o sta­tu­su lju­di ko­ji se le­če i od 2000. go­di­ne po­ve­ća­va se broj par­ni­ca pro­tiv le­ka­ra. Vo­de se uglav­nom dve vr­ste spo­ro­va, jed­na zbog le­kar­skih gre­ša­ka, od­no­sno ne­sa­ve­snog le­če­nja, a dru­ga je zbog ne­a­de­kvat­no pru­že­ne in­for­ma­ci­je. Ka­da ide­mo na raz­li­či­ta sa­ve­to­va­nja gde sve ovo ob­ja­šnja­va­mo le­ka­ri­ma oni uz­vra­ća­ju da ne­ma­ju vre­me­na da de­talj­no ob­ja­šnja­va­ju sta­ri­jim lju­di­ma me­di­cin­ske stva­ri jer oni če­sto ne raz­u­me­ju šta im se go­vo­ri, dok pred or­di­na­ci­jom se­di dva­de­set dru­gih bo­le­snih lju­di. Oni se po­zi­va­ju na onu na­po­me­nu pri dnu stra­ne svog iz­ve­šta­ja da je pa­ci­jent oba­ve­šten o di­jag­no­zi i te­ra­pi­ji i mi­sle da su se ti­me po­kri­li.

– To ni­je do­volj­no i na su­du se ne uva­ža­va sa­mo na­pi­sa­no jer ni­je do­volj­no. Pa­ci­jent mo­ra u or­di­na­ci­ji da shva­ti šta mu je le­kar re­kao i mo­ra da pri­sta­ne na te­ra­pi­ju ili ope­ra­ci­ju. Ka­ko će le­kar to da po­stig­ne, ko­jim reč­ni­kom u skla­du s ni­vo­om obra­zo­va­nja pa­ci­jen­ta, to je nje­gov pro­blem. Jer oni po­sle pre­sa­vi­ju ta­bak, do­ve­du sil­ne sve­do­ke i ža­le se na to da ni­su zna­li da je uspeh u ope­ra­tiv­nom le­če­nju sve­ga 20 pro­ce­na­ta, ili da u bol­ni­ci osta­ju me­se­ci­ma i slič­no to­me – is­ti­če dr Si­mić.

I on­da pa­ci­jent ula­zi u za­ča­ra­ni krug, be­ži od le­ka­ra a do­če­ku­je ga ve­štak ko­ji je le­kar, ne­ko iz me­di­cin­ske stru­ke jer su­di­ja ne­ma me­di­cin­ska zna­nja.

– U Sr­bi­ji to iz­gle­da ova­ko. Na saj­tu Mi­ni­star­stva prav­de po­sto­ji spi­sak ve­šta­ka me­di­cin­ske stru­ke, od­re­đe­ne spe­ci­ja­li­za­ci­je, od psi­hi­ja­tri­je do or­to­pe­di­je. Naj­vi­še je ovih pr­vih jer se u ve­ći­ni do­ka­zu­ju ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te zbog du­šev­nog bo­la i pre­tr­plje­nog stra­ha. Sve­ga če­ti­ri gi­ne­ko­lo­ga i uro­lo­ga su sud­ski ve­šta­ci za te­ri­to­ri­ju ce­le Sr­bi­je. Za tran­sfu­zi­o­lo­gi­ju sve­ga je­dan – ka­že do­bro upu­ćen prav­ni spe­ci­ja­li­sta.

– Ne­pi­sa­no je pra­vi­lo da se pro­tiv le­ka­ra iz Be­o­gra­da ne bi­ra ve­štak iz glav­nog gra­da već iz Ni­ša ili No­vog Sa­da, ma­da će tro­ško­vi zbog pu­to­va­nja nad­ma­ši­ti onih 30.000 di­na­ra. Ako je po­treb­no an­ga­žo­va­ti sud­sko-me­di­cin­ski od­bor zbog gre­ške to­kom po­ro­đa­ja, nje­ga ima­ju Niš, No­vi Sad, Kra­gu­je­vac i Be­o­grad, zbog če­ga tro­šak par­ni­ce do­sti­že 120.000 di­na­ra, jer tu za­jed­no ra­de i in­ter­ni­sta, gi­ne­ko­log, pe­di­ja­tar i još ne­ki spe­ci­ja­li­sti.

Do pre dve go­di­ne, ka­da je uve­den ka­kav ta­kav red me­đu ve­šta­ci­ma i sre­đe­ni nji­ho­vi spi­sko­vi na saj­tu, do­ga­đa­lo se da bu­de po­zvan na ve­šta­če­nje ne­ko ko je odav­no pen­zi­o­ni­san ili je pre­mi­nuo ta­ko da je po­ne­kad gi­ne­ko­log ve­šta­čio za gre­ške u of­tal­mo­lo­gi­ji.

– Pri­mer iz Lo­zni­ce za ko­ji sam ču­la je još dra­stič­ni­ji. De­te­tu je zbog ne­kog tu­mo­ra po­ve­za­nog s okom is­kom­pli­ko­va­no sta­nje, ve­šta­či­li su ne­u­ro­hi­rurg, gi­ne­ko­log i in­ter­ni­sta, pri če­mu su je­dva na­šli i jed­nog of­tal­mo­lo­ga. Na kra­ju je oč­ni le­kar iz­dvo­jio svo­je mi­šlje­nje i sma­trao da je le­kar po­gre­šio jer je de­te osta­lo bez oka a ona ve­ći­na ne­a­de­kvat­nih spe­ci­ja­li­sta je za­klju­či­la da kri­vi­ce ni­je bi­lo i ni­ko ni­je ka­žnjen – na­po­mi­nje dr Je­le­na Si­mić i do­da­je pri­mer ko­ji će mo­žda jed­nog le­pog da­na za­ži­ve­ti i kod nas.

– Za­mi­sli­te ko­li­ko su u Ne­mač­koj od­ma­kli u ovoj obla­sti ka­da su­di­je za­vr­ša­va­ju i prav­ni i me­di­cin­ski fa­kul­tet i ka­da po­sto­je po­seb­na ve­ća za le­kar­ske gre­ške jer ni­je isto ka­da se šti­te ži­vot, te­lo i zdra­vlje ili par­ni­či zbog me­đe i imo­vi­ne – tvr­di na­ša sa­go­vor­ni­ca. 

Komentari11
dbfdf
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Nikola
Bravo za prof. Simić. Poučno, jasno i precizno. Nadam se da će medicinsko pravo što više da se razvija i da će se prava pacijenata vremenom povećavati. Ne sme se zaboraviti da je pacijent subjekt u medicini, da se radi o njegovom životu i telu i da su doktori tu zbog njih.
Svetlana NS
Ministarstvo zdravlja kao da gubi iz vida kakvo nam je zdravstvo ili želi to da prikrije sve većim nametima na lekare. To za posledicu ima površne preglede, premorenost lekara i lekarske greške, a onda i gubitak poverenja pacijenata u lekare. Inače, u poslednje vreme, iz brižnog nam ministarstva dr Lončara, stalno se vrši neki pritisak i prisila pod pretnjom novčanih kazni. Od ove godine i obavezna vakcinacija odraslih, a ne samo dece, obavezni skrining pregledi pa ko se ne odazove sam će plaćati lečenje u slučaju bolesti. Mediciski političari, jeste li vi jeli bunike? Koga vi zastupate?
Pacijent
Kako se kvalifikuje delo kada lekar vrši preglede pacijenata u svom privatnom stanu bez registrovane ambulante, te preglede naplaćuje, propisuje i daje terapiju pacijentima od koje se pacijentima pogoršava stanje? Da li je to nesavesno lečenje ili nešto drugo? Da li za takvog lekara treba imati razumevanja?
ivan milic
Citam i ne verujem ,po komentarima doktori su nevini i pacijenti su ti koji lazu.Moj otac je cetri puta u roku od mesec dana dolazio kod DR. da bi mu doticni sva cetri puta reko bez pregleda da mu nije nista peti put ja i moj brat drzimo oca mod miske u ordinaciji doticnog koji mog oca naziva hipihondrom.Otac nam umire na rukama u hodniku bolnice.U pravuste pacijent je kriv .....
Sima
Niko od lekara i medicinskog osoblja nije učio školu da bi nekome naudio. Ne razumem ni pacijente koji pored svoje muke imaju potrebu još nekome da naude isterujući pravdu. Ne razumem ni lekare koji za lecenje traže novac. To jeste za svaku osudu. Ne dao Bog ni pacijentu da isteruje pravdu, a ni lekaru da radi pod pretnjom pacijenta ili njegove porodice. Mislim da ako nema poverenja, onda svako na svoju stranu sa svojom mukom. U tom slučaju nema lekara i nema nikakvog, pa ni nesavesnog lečenja.
Zoran
Zao mi je, odgovara se i z aslucajnu gresku. Jer covek koji i nenamerno nastradao od drugog trazi zadovoljenje. U Srbiji je izgled anormaolno samo ako neko NAMERNO nekom naudi. To je kaznjivo, nenamerne stvari se oprastaju.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja