četvrtak, 09.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 22.04.2018. u 22:00 Darko Pejović
PREDSTAVLjAMO: ARHEOLOŠKI INSTITUT (32)

Srbija leži na turističkoj imperiji

Institut će u septembru biti domaćin svetskoj arheološkoj eliti, a gosti će biti smešteni u autentičnom legionarskom ambijentu u Viminacijumu
Локалитет од око 450 хек­та­ра прави је ел­до­ра­до за ис­тра­жи­ва­че (Фото Бета)

Odr­ža­va­nje Li­mes kon­gre­sa u sep­tem­bru bi­će iz­u­ze­tan do­ga­đaj ne sa­mo za ov­da­šnju ar­he­o­lo­gi­ju već i za uče­sni­ke. Ovaj skup na­uč­ni­ka i is­tra­ži­va­ča, ko­ji pro­u­ča­va­ju po­gra­nič­ne obla­sti Rim­ske im­pe­ri­je, po­pu­lar­no se na­zi­va „ar­he­o­lo­ška olim­pi­ja­da” (odr­ža­va se na tri go­di­ne), a Sr­bi­ja, tač­ni­je naš Ar­he­o­lo­ški in­sti­tut, pr­vi put će bi­ti do­ma­ćin. Krem svet­ske ar­he­o­lo­gi­je bi­će ugo­šćen na lo­ka­li­te­tu Vi­mi­na­ci­jum, 14 ki­lo­me­ta­ra od Po­ža­rev­ca, gde je u vre­me Rim­skog car­stva bio ve­li­ki voj­ni lo­gor i jed­no vre­me glav­ni grad pro­vin­ci­je Gor­nja Me­zi­ja.

Uče­sni­ci će bi­ti sme­šte­ni u de­set ba­ra­ka iden­tič­nih oni­ma u ka­kvim su bo­ra­vi­li rim­ski le­gi­o­na­ri. Kao i voj­ni­ci naj­du­go­več­ni­je im­pe­ri­je u isto­ri­ji, spa­va­će u so­ba­ma sa po šest kre­ve­ta. Kom­pleks „kon­gre­sne ka­sar­ne” ima­će i cen­tral­ni trg, dve dvo­ra­ne za de­ba­te i ve­li­ku tr­pe­za­ri­ju, u ka­kvoj su obe­do­va­li rim­ski voj­ni­ci. 

Skup na ko­me će bi­ti iz­me­đu 650 i 1.000 uče­sni­ka sa svih pet kon­ti­ne­na­ta svo­je­vr­sna je po­zla­ta ju­bi­le­ja – 70 go­di­na ra­da – ko­ji je Ar­he­o­lo­ški in­sti­tut la­ne pro­sla­vio.

To­kom tih se­dam de­ce­ni­ja, nje­go­vi sa­rad­ni­ci za­slu­žni su za ot­kri­va­nje i si­ste­mat­ska is­tra­ži­va­nja zna­čaj­nih lo­ka­li­te­ta iz pra­i­sto­ri­je, an­ti­ke i sred­njeg ve­ka. Naj­dra­go­ce­ni­ji deo te ri­zni­ce su osta­ci Rim­ske im­pe­ri­je, ko­ji bi, kao tu­ri­stič­ki re­surs, mo­gli da po­sta­nu bla­go i u ovo­vrem­skom zna­če­nju te re­či.

„Či­ta­va Evro­pa je pre­mre­že­na te­mat­skim isto­rij­skim tu­ri­stič­kim ru­ta­ma. Ilu­stra­ci­je ra­di, sa­mo u Ne­mač­koj po­sto­ji 400.000 lju­di ko­ji su re­dov­ni ’ho­do­ča­sni­ci’ na ta­kvim po­ho­di­ma. To je ogro­man po­ten­ci­jal. Za­to već sko­ro de­set go­di­na za­go­va­ra­mo ide­ju da sve­tu po­nu­di­mo pro­gram ’Pu­te­vi­ma rim­skih im­pe­ra­to­ra’”, ka­že dr Mi­lo­mir Ko­rać, di­rek­tor Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta. On pod­se­ća da je na tlu da­na­šnje Sr­bi­je ro­đe­no 18 rim­skih ca­re­va, vi­še od pe­ti­ne od ukup­nog bro­ja. Tu­ri­stič­ka ru­ta du­gač­ka 600 ki­lo­me­ta­ra, od Sir­mi­ju­ma, od­no­sno Srem­ske Mi­tro­vi­ce, do Ca­ri­či­nog gra­da kod Le­ba­na, po­ve­za­la bi de­se­tak naj­va­žni­jih ta­ča­ka an­tič­ke za­o­stav­šti­ne, me­đu ko­ji­ma su Sin­gi­du­num, Vi­mi­na­ci­jum, Na­i­sus, car­ska pa­la­ta Fe­liks Ro­mu­li­ja­na u bli­zi­ni Za­je­ča­ra, utvr­đe­nje Di­ja­na kod Kla­do­va... 

Pri­mer ka­ko bi sve to mo­glo i tre­ba­lo da iz­gle­da upra­vo je Vi­mi­na­ci­jum, di­ja­mant me­đu pro­jek­ti­ma in­sti­tu­ta. Ta­mo­šnji ar­he­o­lo­ški park spa­da me­đu de­set naj­lep­ših u Evro­pi, a la­ne je ugo­stio re­kord­nih 100.000 po­se­ti­la­ca. Lo­ka­li­tet od oko 450 hek­ta­ra je ne sa­mo el­do­ra­do za is­tra­ži­va­če i lju­bi­te­lje ar­he­o­lo­gi­je već i me­sto odr­ža­va­nja struč­nih sku­po­va, kul­tur­nih i obra­zov­nih pro­gra­ma. Ta­ko će se i objek­ti za uče­sni­ke Li­mes kon­gre­sa na­kon za­vr­šet­ka sku­pa pre­o­bra­zi­ti u edu­ka­tiv­ni „rim­ski deč­ji kamp”. Osim na­pa­ja­nja du­ha no­vim zna­nji­ma, klin­ci će če­li­či­ti te­lo u obli­žnjem „avan­tu­ra par­ku”, či­ji će de­lo­vi bi­ti na­lik po­li­go­ni­ma za obu­ku le­gi­o­na­ra.

Ka­ko is­ti­če dr Mi­o­mir Ko­rać, ko­ji je i ru­ko­vo­di­lac pro­jek­ta Vi­mi­na­ci­jum, da bi ar­he­o­lo­ški lo­ka­li­tet ujed­no bio i tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja, mo­ra da is­pu­nja­va pet uslo­va. 

„Pr­vo, da bu­de otvo­ren to­kom či­ta­ve go­di­ne. Dru­go, da ima ba­rem je­dan nat­kri­ve­ni obje­kat ko­ji bi pri­mao po­se­ti­o­ce i ka­da je lo­še vre­me. Tre­će, vo­di­či mo­ra­ju da zna­ju en­gle­ski i da o lo­ka­li­te­tu ka­zu­ju na­dah­nu­to i za­ni­mlji­vo. Če­tvr­to, ako ho­će­te ma­sov­ne po­se­te, mo­ra­te da ima­te ba­rem 10 to­a­le­ta. I pe­to, su­ve­nir­ni­ca je ne­iz­o­stav­na. A pre sve­ga ovog, nu­žno je da na pu­te­vi­ma do od­re­di­šta ne­ma ru­pa na as­fal­tu i, jed­na­ko va­žno, da duž dru­ma ne bu­de sme­ća”, na­gla­ša­va di­rek­tor Ar­he­o­lo­škog in­sti­tu­ta.  

Za ve­li­ku po­pu­la­ci­ju tu­ri­sta za­lju­blje­ni­ka u ar­he­o­lo­gi­ju Sr­bi­ja je još uvek „ter­ra in­cog­ni­ta”, što se ni­ka­ko ne bi mo­glo re­ći za lju­de od stru­ke. O to­me sve­do­če mno­gi re­gi­o­nal­ni i me­đu­na­rod­ni pro­jek­ti u ko­je je in­sti­tut uklju­čen. Is­tra­ži­va­nja Ca­ri­či­nog gra­da de­ce­ni­ja­ma se oba­vlja­ju za­jed­no s ar­he­o­lo­zi­ma iz Fran­cu­ske i Ne­mač­ke, a od pro­šle go­di­ne na­ši i austra­lij­ski struč­nja­ci sa­dej­stvu­ju na lo­ka­li­te­tu Glac kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce, gde se pret­po­sta­vlja da se pod ze­mljom na­la­zi let­nji­ko­vac rim­skog ca­ra Mak­si­mi­ja­na Her­ku­la. 

Kra­jem ju­na, u Sr­bi­ju do­la­zi tim ar­he­o­lo­ga iz ame­rič­ke Na­ci­o­nal­ne fon­da­ci­je za na­u­ku (NSF), či­ji je go­di­šnji bu­džet 7,5 mi­li­jar­di do­la­ra, da bi na te­re­nu pro­ce­ni­li ko­ji na­ši lo­ka­li­te­ti mo­gu bi­ti od glo­bal­nog zna­ča­ja. 

„Pred­sta­vi­će­mo im i naš na­uč­ni po­ten­ci­jal, cilj nam je da mla­de is­tra­ži­va­če po­ve­že­mo sa svet­skim auto­ri­te­ti­ma u obla­sti ar­he­o­lo­gi­je. I ka­dro­vi su na­še ve­li­ko bla­go, to po­tvr­đu­je či­nje­ni­ca da smo sa se­dam do de­set ra­do­va pri­sut­ni na sva­kom zna­čaj­nom me­đu­na­rod­nom kon­gre­su iz an­tič­ke ar­he­o­lo­gi­je”, za­klju­ču­je dr Mi­o­mir Ko­rać.

Komentari9
a3334
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Mirko Dumanovic
Nisam ja zlonameran, samo imam vise relevantnog radnog i profesionalnog iskustva, nego celokupna srbijanska vlada, ukljucujuci i predsednika. Srbija je i pre imala sta da pokaze, ali je imala industruju i druge grane privrede koje su rtadile i stvarale dohodak, punile budset, ulagale u sp[ort, kulturu. Sad se Srbima povremeno serviraju ideje kako je resenje u turizmu, znanju, poljoprivredi....tek da se odrzava zizak, koji se zove NADA......Srbiji su potrebne ozbiljne a ne kozmeticke promene. ..,.Ja punim imenom i prezimenom....
Raca Milosavljevic
... hvala Politici za tekst koji otvara bas siroko i dugo polje istorije Srba ... hvala Anabeli za komentar ... neznam zasto se uvek zaboravlja Vinca kao najstarije urbano naselje na tlu ovakve Evrope,zasto zaboravljamo da na Smederevskoj tvrdjavi stoji godina koja svedoci da po starom kalendaru mi sada vec par dana smo u 7527-oj ...postujemo apsolutno Viminacijum i 17 imperatora koji su ovde rodjeni,ali kome treba da se ova prethodna istorija zaboravlja,omalovazava,porice ...
Zoran
A muzej u Leskovcu po novoj sistematizaciji gasi vodicku sluzbu. Sitno sicarenje i licna promocija direktorke udajlava Leskovac sa turisticke mape Srbije!
Jovana
Korac je arheolog a ne istoricar!!!
Skretnicar
Ne razumem negativne komentare na sve sto se desava oko Viminacijuma !! Jedino sto prvo pomislim je Srpska zavist i ljubomora. Da li mozemo da se izdrzavamo od turizma ili ne potpuno je deplasirano razmisljanje i poredjenje nas sa Grckom.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja