sreda, 25.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 09.10.2017. u 21:11 Danijela Davidov-Kesar
SARADNjA „POLITIKE” I VMA

Očni pregledi bez čekanja i uputa

(Фотографије ВМА)

Po­li­ti­ka je u sa­rad­nji sa Voj­no­me­di­cin­skom aka­de­mi­jom or­ga­ni­zo­va­la za za­in­te­re­so­va­ne či­ta­o­ce bes­plat­ne of­tal­mo­lo­ške pre­gle­de ka­ko bi se na vre­me ot­krio gla­u­kom, pod­mu­klo oč­no obo­lje­nje ko­je, ako se ne le­či, do­vo­di do sle­pi­la. Či­ta­o­ci su bi­li odu­še­vlje­ni zbog or­ga­ni­zo­va­nja ove ak­ci­je jer su bez če­ka­nja, upu­ta i zdrav­stve­ne knji­ži­ce ima­li pri­li­ke da se pre­gle­da­ju kod vr­hun­skih le­ka­ra Kli­ni­ke za oč­ne bo­le­sti VMA.

Či­ta­telj­ka M. B. (42) ob­ja­sni­la je da na oč­nom pre­gle­du ni­je bi­la šest go­di­na, iako je krat­ko­vi­da i no­si na­o­ča­re još od pu­ber­tet­skih da­na.

– Stal­no sam u ne­koj žur­bi pa ni­ka­ko da pro­na­đem vre­me­na za kom­ple­tan pre­gled. Ob­ra­do­va­la sam se ka­da sam u „Po­li­ti­ci” pro­či­ta­la da se za či­ta­o­ce or­ga­ni­zu­je ak­ci­ja oč­nih pre­gle­da. Sa­zna­la sam da ne­mam gla­u­kom, iako sam če­sto ima­la gla­vo­bo­lje, što mo­že bi­ti je­dan od simp­to­ma ovog obo­lje­nja. Pre­sreć­na sam, ali sam još vi­še za­do­volj­na ti­me ka­ko je sve od­lič­no or­ga­ni­zo­va­no. Dok­tor­ka je bi­la pre­div­na, kao i me­di­cin­ske se­stre, sve je bi­lo na ni­vou, baš ona­ko ka­ko se oče­ku­je od na­šeg naj­sta­ri­jeg dnev­nog li­sta i ti­ma sa VMA – ka­že či­ta­telj­ka M. B.. 

I še­zde­set­tro­go­di­šnja Gor­da­na Mo­če­vić je odu­še­vlje­na ak­ci­jom. Ka­že da go­di­na­ma ni­je pro­ve­ra­va­la oč­ni pri­ti­sak, a u po­sled­nje vre­me ima te­go­be sa oči­ma. 

– Po­sum­nja­la sam na gla­u­kom jer je pod­mu­klo obo­lje­nje i za­to su re­dov­ne kon­tro­le neo­p­hod­ne. Uslu­ga, le­ka­ri i oso­blje VMA i da­lje su za kla­su is­pred svih. Hva­la „Po­li­ti­ci” što bri­ne o zdra­vlju či­ta­la­ca – ka­že Mo­če­vi­će­va.

Naj­sta­ri­ji je bio Sve­to­zar Mi­lić (91) iz Zre­nja­ni­na, ko­ji je ob­ja­snio da ima do­sta sta­rih lju­di u ze­mlji ko­ji ne mo­gu da do­đu na red kod le­ka­ra, i da je ak­ci­ja „Po­li­ti­ke” ve­o­ma do­bra jer pru­ža mo­guć­nost da br­zo do­đu do le­ka­ra.

– Stal­no tre­ba or­ga­ni­zo­va­ti ova­kve ak­ci­je. Sva­ka vam čast na ide­ji – do­dao je Mi­lić.

Pre­gle­de je oba­vio tim of­tal­mo­lo­ga VMA: pu­kov­nik do­cent dr Mir­ko Re­san, pot­pu­kov­nik dr Da­vid Si­mo­nov­ski, pot­pu­kov­nik dr Da­li­bor Ste­va­no­vić, dr Bi­lja­na Dra­ga­nić, dr Dra­ga­na Ri­stić i dr Ta­ma­ra Klja­ko­vić Avra­mo­vić. Le­ka­ri su ob­ja­sni­li da su kod 95 od­sto pa­ci­je­na­ta utvr­di­li po­sto­ja­nje ne­kog pro­ble­ma na oči­ma, da su kod ne­kih mo­ra­li da ura­de i do­dat­ne di­jag­no­stič­ke pro­ce­du­re po­put ske­ne­ra oka, a da je bi­lo i onih kod ko­jih je gla­u­kom ot­kri­ven u po­od­ma­kloj fa­zi.

Pu­kov­nik pro­fe­sor dr Mi­ro­slav Vu­ko­sa­vlje­vić, za­stup­nik na­čel­ni­ka VMA, ina­če of­tal­mo­log i du­go­go­di­šnji na­čel­nik Kli­ni­ke za oč­ne bo­le­sti VMA, is­ti­če da je sa­rad­nja iz­me­đu li­sta „Po­li­ti­ka”, na­ših naj­u­ti­caj­ni­jih dnev­nih no­vi­na, i VMA, jed­ne od naj­zna­čaj­ni­jih zdrav­stve­nih usta­no­va u na­šoj ze­mlji, od ve­li­kog zna­ča­ja pr­ven­stve­no u po­di­za­nju sve­sti sta­nov­ni­štva o gla­u­ko­mu. 

– Neo­p­hod­no je da na­ši gra­đa­ni svih uz­ra­sta zna­ju šta je gla­u­kom, do ka­kvih po­sle­di­ca do­vo­di uko­li­ko se ne le­či i ka­ko se mo­že pre­ve­ni­ra­ti. 

Reč je o obo­lje­nju oka ko­je naj­če­šće ima hro­ni­čan tok i u po­čet­ku ne da­je ne­ke po­seb­ne te­go­be ko­je bi na­ve­le pa­ci­jen­ta da se ja­vi of­tal­mo­lo­gu. To­kom tog pe­ri­o­da kod pa­ci­jen­ta je pri­su­tan po­vi­še­ni oč­ni pri­ti­sak, a da on to ne zna, ko­ji do­vo­di do pro­pa­da­nja ner­vnih vla­ka­na na ni­vou gla­ve vid­nog živ­ca i ujed­no do­la­zi do po­ja­ve is­pa­da u vid­nom po­lju. Ti is­pa­di su traj­ni i ne mo­gu da se ot­klo­ne – po­ja­snio je dr Vu­ko­sa­vlje­vić.

Uče­sta­lost gla­u­ko­ma kod oso­ba sta­ri­jih od 40 go­di­na iz­no­si je­dan do dva od­sto. Sa sta­ro­šću broj pa­ci­je­na­ta sa gla­u­ko­mom se po­ve­ća­va ta­ko da se kod oso­ba sta­ri­jih od 80 go­di­na na­la­zi čak 10 od­sto bo­le­sni­ka sa gla­u­ko­mom. Ne­le­če­na gla­u­kom­na bo­lest vo­di u sle­pi­lo. Gla­u­kom obič­no do­ve­de do raz­vo­ja ka­ta­rak­te, a oni ko­ji ga ima­ju če­šće do­bi­ja­ju kom­pli­ka­ci­je na oč­nom dnu kao što je re­ci­mo trom­bo­za cen­tral­ne ve­ne mre­žnja­če. Kod obo­le­lih od dijabetesa ko­ji ima­ju gla­u­kom br­že se mo­že raz­vi­ti di­ja­be­te­sna re­ti­no­pa­ti­ja.

Na pre­ven­tiv­ni oč­ni pre­gled oba­ve­zno mo­ra da se ja­vi sva­ka oso­ba u 45. go­di­ni. Obič­no se u tim go­di­na­ma ve­ći­na lju­di ja­vlja na pre­gled kod of­tal­mo­lo­ga ra­di pro­pi­si­va­nja na­o­ča­ra za či­ta­nje i ta­da će of­tal­mo­log oba­ve­zno iz­me­ri­ti i oč­ni pri­ti­sak, po­gle­da­ti of­tal­mo­sko­pom oč­no dno i pro­ce­ni­ti da li ta oso­ba mo­žda bo­lu­je od gla­u­ko­ma. Pre­ven­tiv­ne oč­ne pre­gle­de tre­ba oba­vi­ti i ra­ni­je i to se sa­ve­tu­je oso­ba­ma ko­ji­ma ne­ko od bli­skih srod­ni­ka bo­lu­je od gla­u­ko­ma, oni­ma ko­ji bo­lu­ju od še­ćer­ne bo­le­sti i is­he­mij­ske bo­le­sti sr­ca. 

Komentari4
0457b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Дека Милоје
Да ли се докори прегледе обављају у државој установи или у својој приватној клиници на Дорћолу?
milan ćurić
Ovo je redak primer odnosa lekar - pacijent, na dobrobit pacijenta i to je za svaku pohvalu. Međutim nije kod drugih ni izdaleka takav odnos prema pacijentima, posbno onima koji traže pomoć kod očnog lekara. Pre neki dan sam pisao, ali komentar nije video svetlo dana. Primerom sam pokazao, koristeći papirologiju, da mi je za pregled kod očnog lekara trebalo da čekam 54 dana. Neka ova akcija VMA posluži drugima za primer kako se treba odnositi prema pacijentima.
Obrad Lipovac
A šta drugo očekivati od ljudi koji 35 godina čuvaju svoju bolnicu koja i danas izgleda kao nova. Linoleum star 35 godina, kao nov. Ko ne veruje, a jeste neverovatno, neka se prošeta do tamo. Ja sam, sasvim slučajno, danas bio. Doktorima čestitke!
Горан
Акција Политике је ,наравно ,за сваку похвалу. Сваки напор да се становништво лечи и научи потреби и значају превентивних прегледа , је вредан пажње. Овакав наслов и на насловној страни штампаног издања , наводи на помисао да се нешто променило у здравственом систему -па зато при читању текста остаје мало разочерење да се ипак ради само о ограниченој акцији. Мислим да недостаје јако важан податак: колико је пацијената прегледано? Без тога ,овако добра идеја,на жалост,може да личи на обичан рекламни трик.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja