petak, 14.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 05.07.2017. u 20:42 Danijela Davidov-Kesar

Zaštita organizma pre odlaska na putovanje

(Фото Пиксабеј)

Lju­di ko­ji pla­ni­ra­ju da let­nji od­mor pro­ve­du na da­le­kim de­sti­na­ci­ja­ma, pre od­la­ska na put mo­ra­ju do­bro da se in­for­mi­šu da li je u ze­mlji u ko­joj pla­ni­ra­ju da bo­ra­ve po­treb­no da se vak­ci­ni­šu pro­tiv ne­ke bo­le­sti ili da pre­ven­tiv­no pi­ju le­ko­ve. Oba­ve­za vak­ci­na­ci­je pre od­la­ska u ne­ku ze­mlju za­vi­si od du­ži­ne pla­ni­ra­nog za­dr­ža­va­nja u njoj.

To zna­či da ako ne­ko pla­ni­ra da pu­tu­je u od­re­đe­nu ze­mlju du­že od šest me­se­ci, mo­ra da ima po­tvr­du le­ka­ra da je pri­mio one vak­ci­ne ko­je se na­la­ze u ka­len­da­ru re­dov­ne vak­ci­na­ci­je te dr­ža­ve, bez ob­zi­ra na pro­pi­se ko­ji va­že u Sr­bi­ji. 

Uko­li­ko se pla­ni­ra za­dr­ža­va­nje kra­će od šest me­se­ci, ka­kva su naj­če­šće tu­ri­stič­ka pu­to­va­nja, me­đu­na­rod­nim pro­pi­si­ma se re­gu­li­še sa­mo oba­ve­za vak­ci­na­ci­je pro­tiv žu­te gro­zni­ce. 

Pro­fe­sor dr So­nja Ra­da­ko­vić, na­čel­nik Sek­to­ra za pre­ven­tiv­nu me­di­ci­nu Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je, ob­ja­šnja­va da to zna­či da je put­nik, uko­li­ko pu­tu­je u ne­ku ze­mlju ko­ja se na­la­zi u re­gi­o­nu gde ima žu­te gro­zni­ce (na pri­mer sup­sa­har­ska Afri­ka ili Ju­žna Ame­ri­ka), oba­ve­zan da pre pu­to­va­nja oba­vi vak­ci­na­ci­ju. Vak­ci­na pro­tiv žu­te gro­zni­ce se da­je jed­no­krat­no, a ste­če­ni imu­ni­tet tra­je do­ži­vot­no. Osta­le vak­ci­ne ni­su oba­ve­zne po me­đu­na­rod­noj re­gu­la­ti­vi, ali je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma ve­o­ma ko­ri­sno za­šti­ti­ti se od bo­le­sti ko­je po­sto­je u re­gi­o­nu u ko­ji se pu­tu­je. Sto­ga se uvek sa­ve­tu­je da se pre pu­to­va­nja u da­le­ka pod­ruč­ja, po­tra­ži sa­vet od nad­le­žne in­sti­tu­ci­je, na pri­mer In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je, Grad­skog za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Be­o­gra­du, ili In­sti­tu­ta za epi­de­mi­o­lo­gi­ju VMA. 

– Tu se, osim sa­ve­ta, mo­že oba­vi­ti i po­treb­na vak­ci­na­ci­ja. Ne mo­že se una­pred re­ći ko­je će vak­ci­ne bi­ti po­treb­ne, jer se po­tre­ba za nji­ma me­nja u za­vi­sno­sti od go­di­šnjeg do­ba, pri­su­stva ne­ke epi­de­mi­je u re­gi­o­nu u ko­ji se pu­tu­je, vr­ste ak­tiv­no­sti ko­ja se pla­ni­ra i pri­ro­de sre­di­ne. Ta­ko, na pri­mer, uko­li­ko se pla­ni­ra pu­to­va­nje u Afri­ku, u ko­jem će se bo­ra­vi­ti is­klju­či­vo u ve­li­kom gra­du, u ho­tel­skom sme­šta­ju, mo­žda ne­će bi­ti po­treb­na do­dat­na vak­ci­na­ci­ja osim žu­te gro­zni­ce, za raz­li­ku od bo­rav­ka u is­toj dr­ža­vi, ali u ru­ral­nom pod­ruč­ju, u pri­ro­di i uz eks­trem­ne spor­to­ve, gde će­mo naj­ve­ro­vat­ni­je pre­po­ru­či­ti i vak­ci­nu pro­tiv crev­nih za­ra­znih bo­le­sti (za­ra­zne žu­ti­ce i ti­fu­sa) i re­vak­ci­nu pro­tiv te­ta­nu­sa – is­ti­če dr Ra­da­ko­vić i do­da­je da će put­nik do­bi­ti i sa­ve­te za bez­bed­no po­na­ša­nje, od­bra­nu od in­se­ka­ta ko­ji pre­no­se ne­ke za­ra­zne bo­le­sti, bez­bed­nu is­hra­nu, upo­tre­bu vo­de za pi­će, pre­ven­ci­ju bo­le­sti iza­zva­nih eks­trem­nom to­plo­tom, vla­gom, ili hlad­no­ćom. 

Osim vak­ci­na­ma, od ne­kih bo­le­sti se lju­di mo­gu za­šti­ti­ti i uzi­ma­njem le­ko­va, ta­ko­zva­nom he­mi­o­pro­fi­lak­som. Naj­po­zna­ti­ja bo­lest od ko­je se lju­di šti­te na ovaj na­čin je­ste ma­la­ri­ja. Po­što se ma­la­ri­ja pre­no­si is­klju­či­vo ubo­dom po­seb­ne vr­ste ko­ma­ra­ca ko­jih u Sr­bi­ji ne­ma, svi slu­ča­je­vi ma­la­ri­je ko­ji su re­gi­stro­va­ni kod nas is­klju­či­vo su po­sle­di­ca za­ra­ža­va­nja van na­ših gra­ni­ca zbog ne­do­volj­nih me­ra za­šti­te u to­ku bo­rav­ka u ma­la­rič­nom pod­ruč­ju. 

– Za­šti­ta le­ko­vi­ma od ma­la­ri­je zah­te­va stro­gu di­sci­pli­nu: lek ko­ji je re­gi­stro­van kod nas za ovu svr­hu po­či­nje da se uzi­ma ne­ko­li­ko da­na pre od­la­ska na put, uzi­ma se to­kom ce­log bo­rav­ka u ma­la­rič­nom pod­ruč­ju i na­sta­vlja se sa uzi­ma­njem u to­ku če­ti­ri ne­de­lje na­kon po­vrat­ka. Osim to­ga, lek se mo­ra uzi­ma­ti sva­ko­dnev­no, i to u isto vre­me. Uko­li­ko se pro­pu­sti ne­ki dan, ili se za­ka­sni sa uzi­ma­njem, tog da­na put­nik ne­će bi­ti za­šti­ćen od ma­la­ri­je – sma­tra dr Ra­da­ko­vić.

Sva­koj oso­bi se pre­po­ru­ču­je da na­kon po­vrat­ka sa da­le­kog pu­to­va­nja pra­ti svo­je zdrav­stve­no sta­nje i da sva­ku ozbilj­nu pro­me­nu pri­ja­vi nad­le­žnoj in­sti­tu­ci­ji. Ve­ći­na za­ra­znih bo­le­sti po­či­nje simp­to­mi­ma ko­ji li­če na obi­čan grip: sla­bost, ma­lak­sa­lost, gla­vo­bo­lja, bo­lo­vi u mi­ši­ći­ma ili u vra­tu, po­vi­še­na tem­pe­ra­tu­ra...

Komentari2
a6dab
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar Jeftic
Ja i supruga nameravamo da putujemo turisticki u Juznu ameriku a u Srbiji nema vakcine protiv zute groznice i ne znamo sta da radimo
Dubravka
Vakcina protiv žute groznice trenutno je na raspolaganju i može da se primi u Zagrebu , Osijeku ili u Podgorici. Suprug planira da putuje u Afriku, pa je primio vakcinu u Osijeku.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja