subota, 08.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
utorak, 03.01.2017. u 10:05 Olivera Popović
LI­CE I NA­LIČ­JE PLA­STIČ­NE HI­RUR­GI­JE

Zbog posla u stranoj firmi, zbogom Draži na tetovaži

Ka­da pla­stič­ni hi­rurg zbri­nja­va te­ško po­vre­đe­ne „za­ra­đu­je” sla­vu i obra­zo­va­nje, a za bo­lji ži­vot ovi spe­ci­ja­li­sti se okre­ću kli­jen­ti­ma ko­ji že­le da se ulep­ša­ju i po­pra­ve „gre­ške” pri­ro­de
(Фото Драгослав Жарковић)

Vre­me ka­da je pla­stič­ni hi­rurg bio le­kar „u sen­ci”, jer su pa­ci­jen­ti ko­ji­ma je ovaj spe­ci­ja­li­sta is­pra­vio ku­ka­sti nos, sma­njio klem­pa­ve uši ili is­pe­glao „bo­re” to kri­li od svo­je sre­di­ne, dav­no je pro­šlo: da­nas je ovaj je hi­rurg po­znat ko­li­ko i da­me, ko­je jav­no za­hva­lju­ju le­ka­ri­ma ko­ji su ih ulep­ša­li.

Ne­ke od njih, na­ža­lost, pa­žnju su pri­vu­kle iz­gle­dom ko­ji je da­le­ko od onog ko­ji da­je maj­ka pri­ro­da: sa pre­te­ra­no ve­li­kim gru­di­ma i usna­ma.

Prof. dr Mar­jan No­va­ko­vić, pred­sed­nik Udru­že­nja za pla­stič­nu, re­kon­struk­tiv­nu i estet­sku hi­rur­gi­ju Sr­bi­je i ko­or­di­na­tor Mi­ni­star­stva zdra­vlja za pla­stič­nu hi­rur­gi­ju, u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” ka­že ka­ko spe­ci­ja­li­sti ove gra­ne me­di­ci­ne, ko­jih u Sr­bi­ji ima 120, za­pra­vo mno­go če­šće ra­de me­di­cin­ski oprav­da­ne za­hva­te, ne­go što is­pu­nja­va­ju ne­re­al­ne zah­te­ve jav­nih lič­no­sti i onih ko­je bi da to po­sta­nu.

Pri­zna­je i da je vi­še pu­ta i sam ape­lo­vao na ko­le­ge, pla­stič­ne hi­rur­ge, od ko­jih su ne­ki i nje­go­vi đa­ci, da ta­kve estet­ske ope­ra­ci­je ne ra­de. Ali, sle­že ra­me­ni­ma i za­klju­ču­je, „to di­že ti­raž ta­blo­i­di­ma”.

Ipak, dr No­va­ko­vić, do­sko­ra­šnji na­čel­nik Kli­ni­ke za pla­stič­nu hi­rur­gi­ju i na­čel­nik VMA, usta­no­ve ko­ja va­ži za ko­lev­ku pla­stič­ne hi­rur­gi­je Sr­bi­je, ali i Ju­go­sla­vi­je, pod­se­ća da ne­ma do­brog pla­stič­nog hi­rur­ga ko­ji ni­je is­pe­kao za­nat naj­ma­nje dve de­ce­ni­je ra­de­ći za­hva­te iz re­kon­struk­tiv­ne hi­rur­gi­je.

– Još je Hi­po­krat re­kao da je naj­bo­lji uči­telj hi­rur­ga, a po­seb­no pla­stič­nih – rat! Na­rod po­gre­šno ve­ru­je da je pla­stič­na hi­rur­gi­ja oblast me­di­ci­ne ko­ja „pro­iz­vo­di” lep nos, le­pe gru­di i za­teg­nu­tu ko­žu. To je sa­mo je­dan seg­ment, a da bi ne­ko po­stao do­bar pla­sti­čan hi­rurg, pr­vo mo­ra do­bro da sa­vla­da sve prin­ci­pe re­kon­struk­tiv­ne hi­rur­gi­je, ko­ja pod­ra­zu­me­va da se na­dok­na­de ili po­vra­te tki­va ili de­lo­vi te­la uni­šte­ni mir­no­dop­skim ili rat­nim po­vre­da­ma, upu­ca­va­nji­ma, ope­ko­ti­na­ma, ali i ukla­nja­njem ve­li­kih tu­mo­ra – ob­ja­šnja­va dr No­va­ko­vić, do­da­ju­ći da je za tu ve­šti­nu po­treb­no vr­hun­sko po­zna­va­nje ana­to­mi­je, tj. va­sku­la­ri­za­ci­je po­je­di­nih tki­va. 

Na svu sre­ću, ovo ne zna­či da sva­ki do­bar hi­rurg pla­sti­čar mo­ra da pro­đe rat, ali naš sa­go­vor­nik do­da­je da za­to po­sto­je uči­te­lji na VMA, ko­ji su na­ža­lost ima­li pri­li­ku da pro­đu su­ro­vi gra­đan­ski rat de­ve­de­se­tih go­di­na u na­šoj ze­mlji i ste­kli zna­nje i is­ku­stvo, ko­je ni­ko ni­je že­leo.

Otu­da, već de­ce­ni­ja­ma naj­bo­lji pla­stič­ni hi­rur­zi sta­sa­va­ju na VMA, a Kli­ni­ka za pla­stič­nu i estet­sku hi­rur­gi­ju je ne­dav­no obe­le­ži­la i 70 go­di­na po­sto­ja­nja. U Sr­bi­ji po­sto­ji oko 120 spe­ci­ja­li­sta ove gra­ne me­di­ci­ne. 

Ka­da pla­stič­ni hi­rurg zbri­nja­va te­ško po­vre­đe­ne u ne­sre­ća­ma, po­ža­ri­ma ili puc­nja­va­ma „za­ra­đu­je” za sla­vu i obra­zo­va­nje, a za eg­zi­sten­ci­ju i bo­lji ži­vot ovi spe­ci­ja­li­sti ipak se okre­ću kli­jen­ti­ma ko­ji že­le da se ulep­ša­ju i po­pra­ve „gre­ške” pri­ro­de. Ni­je taj­na da ce­ne ni­su ma­le: od 250 evra za mi­ni­mal­no po­pu­nja­va­nje bo­ra fi­le­ri­ma do 1.500 i vi­še evra za zah­tev­ni­je pla­stič­ne ope­ra­ci­je za­te­za­nja li­ca, uve­ća­nja gru­di...

– „Top tri” estet­ske in­ter­ven­ci­je su ko­rek­ci­ja ka­pa­ka, od­no­sno vi­ška ko­že na kap­ci­ma, ope­ra­ci­ja no­sa i uve­ća­nje gru­di. Pa­ci­jen­ti ni­su sa­mo jav­ne lič­no­sti, pe­va­či­ce i glum­ci, već mno­go „obič­nog” sve­ta, ko­ji shva­ta zna­čaj le­pog iz­gle­da za bo­lji lič­ni i pro­fe­si­o­nal­ni ži­vot – ka­že dr No­va­ko­vić. 

Na­vo­di pri­mer na­še že­ne ko­ja ra­di u Lon­do­nu, a ko­ja se su­o­či­la sa gu­bit­kom pre­sti­žnog rad­nog me­sta uko­li­ko ne odr­ži svoj mla­do­li­ki iz­gled. Do­slov­no mu je re­kla: „Bi­ću za­me­nje­na mla­đom, „za­teg­nu­tom” de­voj­kom, a to ne že­lim da do­zvo­lim.”

Dr No­va­ko­vić ka­že da će ova­kve zah­te­ve usko­ro ima­ti i ov­da­šnji po­slo­dav­ci. 

On do­da­je da se ovi hi­rur­zi ru­ko­vo­de ge­slom: „Osve­ži, a ne pro­me­ni”. To zna­či da po­sle in­ter­ven­ci­je pa­ci­jent tre­ba da iz­gle­da kao da je dve, tri ne­de­lje pro­veo na Zla­ti­bo­ru, od­mo­ran i osve­žen, a ne da ga bli­žnji ne pre­po­zna­ju. 

Naš sa­go­vor­nik sva­kom pa­ci­jen­tu ko­ji se od­lu­či za pla­stič­nu ope­ra­ci­ju ja­sno pre­do­či da ova­kva in­ter­ven­ci­ja ni­je isto što i od­la­zak kod ko­zme­ti­ča­ra ili fri­ze­ra, ka­da po­sle iz­la­ska iz sa­lo­na iz­gled od­mah bu­de bes­pre­ko­ran, a re­zul­ta­ti vi­dlji­vi: 

– Mo­ra se pa­ci­jen­ti­ma re­ći da će po­sle ovih in­ter­ven­ci­ja bi­ti ote­če­ni, sa ma­njim ili ve­ćim mo­dri­ca­ma... Kod ope­ra­ci­je no­sa tu su i ma­ska, tam­po­ni, ner­vo­za... Ni­su baš za jav­no pri­ka­zi­va­nje, na­ro­či­to kad je ope­ra­ci­ja na li­cu ili vra­tu. Kad pro­đe iz­ve­sno vre­me vi­de­će se stvar­ni re­zul­tat ulep­ša­va­nja.

Ovaj hi­rurg se ne ustru­ča­va da „la­žom i pa­ra­la­žom” na­zo­ve sve pri­če o to­me da po­sto­ji bez­bol­no ukla­nja­nje ve­li­kih i du­bo­kih te­to­va­ža, la­se­rom ili po­seb­nim ta­la­si­ma. Ina­če je ve­li­ki pro­tiv­nik te­to­vi­ra­nja, jer vi­di po­sle­di­ce.

Osim to­ga, pro­šla su vre­me­na ka­da su po­dlak­ti­ce na­ših mu­ška­ra­ca „kra­si­le” skrom­ne de­ko­ra­ci­je ti­pa da­tum, žen­sko ime i oba­ve­zna, tri slo­va – JNA – tek da se zna gde je umet­nič­ko de­lo na­pra­vlje­no!

Da­nas su te­to­va­že mno­go ma­što­vi­ti­je, ali i ve­će: sli­ke zma­je­va, zmi­ja u „čvo­ru”, po­ne­ki lep­tir ili del­fin na ra­me­nu, pr­sa­te bez­i­me­ne, du­go­ko­se le­po­ti­ce, por­tre­ti isto­rij­skih lič­no­sti, me­đu ko­ji­ma po po­pu­lar­no­sti pred­nja­či Dra­ža Mi­ha­i­lo­vić... A ni­su svi po­slo­dav­ci sprem­ni da to to­le­ri­šu.

– Ne­dav­no mi je na kli­ni­ku do­šao mla­dić u prat­nji maj­ke. Če­ka ga per­spek­ti­van po­sao u no­voj fir­mi, ali po­slo­da­vac mu tra­ži da uklo­ni te­to­va­žu. Ogrom­ne sli­ke zah­te­va­ju kom­plet­no ski­da­nje de­blji­ne ko­že na ko­joj je te­to­va­ža, a pr­vo­bi­tan iz­gled je mo­gu­će vra­ti­ti sa­mo pre­sa­đi­va­njem re­žnje­va ko­že sa le­đa, bu­ti­ne ili dru­gih de­lo­va te­la – po­ru­ču­je ovaj le­kar. 

Naš sa­go­vor­nik raz­u­me ro­di­te­lje ko­ji su sprem­ni da svom ma­lo­let­nom de­te­tu obez­be­de „no­vi” nos ili ko­rek­ci­ju gru­di kao ma­tur­ski po­klon.

Do­da­je da je va­žno da se ova­kva in­ter­ven­ci­ja ura­di u od­go­va­ra­ju­ćem pe­ri­o­du raz­vo­ja te­la, ob­ja­šnja­va­ju­ći da ne­ma po­tre­be da mla­da oso­ba pa­ti zbog ne­do­volj­no raz­vi­je­nih gru­di ili klem­pa­vih uši­ju.

Iako naš za­kon do­zvo­lja­va da sa na­vr­še­nih 15 go­di­na de­voj­ke sa­me od­lu­če da li će „na­pum­pa­ti” usne ili po­ve­ća­ti gru­di, dr No­va­ko­vić je tu tra­di­ci­o­na­li­sta: ne pri­hva­ta se pla­stič­nih ope­ra­ci­ja ma­lo­let­ni­ka bez pri­stan­ka i pri­su­stva ro­di­te­lja.

Komentari9
d7f68
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sta reci
Zalosno.
Crveni
Hehehe, prodade se cetnik. Nista novo.
Zoran
Hirurg u Srbiji skida tetovazu laserom? Ovde u AMerici moze svako ko zavrsi kurs.
Zoran
Zavrsite vi za hirurga pa radite za slavu i postovanje. Hahahaha.
Miro Simic Koch
Због посла у страној фирми, збогом Дражи на тетоважи,ono sto dozvoli ustav i zakon skidju stranci i preduzetnici kose tome nadao?dalice i komsije uskoro poceti da nas drugacije gledaju posle ove vestacke ljubavi posto vecina nije ni znala sta radi time dok ne shvatimo koliko je srbija mala nema na bolje?

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja