субота, 22.07.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:42

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
19.07.2017 у 21:01
1
С посла право на бицикл
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Ро­ђен је у Зе­му­ну, атле­ти­ком је по­чео да се ба­ви са 15 го­ди­на у зе­мун­ском клу­бу „Мла­дост”. Ту је за­бе­ле­жио пр­ве зна­чај­не ре­зул­та­те, а спорт­ску ка­ри­је­ру је за­вр­шио у бе­о­град­ској „Цр­ве­ној зве­зди”. Ја­нош Хе­ге­диш (62), атле­ти­чар свет­ског гла­са и је­дан од нај­у­спе­шни­јих срп­ских тро­ско­ка­ша, од пре две го­ди­не и зва­нич­но је пен­зи­о­нер. Пет пу­та је био пр­вак Ју­го­сла­ви­је, шест пу­та осва­јао је Куп Ју­го­сла­ви­је. На пр­вен­ству Евро­пе 1978. го­ди­не био је де­ве­ти атле­ти­чар, а 1982. осво­јио је де­се­то ме­сто. Овај ви­ше­стру­ки др­жав­ни пр­вак, ре­кор­дер и ре­пре­зен­та­ти­вац, био је и пр­ви зе­мун­ски атле­ти­чар ко­ји је…
Треће доба
19.07.2017 у 20:02
Недовољно текстова о старима
Злат­но до­ба и жи­вот­на му­дрост – то мо­гу би­ти си­но­ни­ми за ста­рост у Ср­би­ји, зе­мљи у…

Треће доба
17.07.2017 у 20:02
Отплата на рате и са пензионерским чеком
„На вра­та ми је не­дав­но по­ку­цао тр­го­вац ко­ји ми је по­ну­дио бо­цу за гас за ко­ју је…

Треће доба
12.07.2017 у 20:02
3
Милошев врт препун рода
При­је­по­ље – Угре­ја­ло у бр­ди­ма Ду­мља­на из­над При­је­по­ља, је­два се ди­ше у…

Треће доба
10.07.2017 у 20:45
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Дра­го Кне­же­вић (68), пен­зи­о­нер и срп­ски ма­ра­то­нац ве­те­ран, сво­ју ду­го­пру­га­шку еру…

Треће доба
10.07.2017 у 20:02
Осмех на ли­цу, то ма­ло чу­до ве­ли­ке мо­ћи, бла­го­твор­но де­лу­је на сва­чи­ји ор­га­ни­зам.…

Треће доба
05.07.2017 у 21:01
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
И у на­ред­ним ме­се­ци­ма на те­ри­то­ри­ји бе­о­град­ске оп­шти­не Ста­ри град, тач­ни­је у 40…

Треће доба
05.07.2017 у 20:22
1
Увек сам се­бе те­ши­ла: „Шта ће ти курс ком­пју­те­ра кад иона­ко ни­ка­да не­ћеш има­ти…

Треће доба
Треће доба
03.07.2017 у 21:01
Аутор: Славка Бакрачевић
Но­ви Па­зар – У хла­до­ви­ни град­ског пар­ка у Но­вом Па­за­ру и под вр­ба­ма на град­ском тр­гу че­сто  на клу­па­ма не­ма сло­бод­ног ме­ста. Сти­че се ути­сак да ов­де по цео дан се­де ста­ри…
Недавно је у Дечјем културном центру Београд прославио шест деценија рада, окружен песмама и децом, онако како то и доликује Љубивоју Ршумовићу, драмском писцу и песнику. Данас готово да и не…
Треће доба
28.06.2017 у 18:31
3
Бесплатан опоравак у бањама за 12.500 пензионера, солидарна помоћ за кориснике са најнижим примањима, финансијска подршка за организовање олимпијаде трећег доба... На све ове услуге које у току…
Треће доба
Културолог Ратко Божовић, дугогодишњи професор на Факултету политичких наука у Београду, већ деценијама опажа и коментарише наше друштво, не само као културолог и мислилац, већ и као аутор бројних…
Треће доба
21.06.2017 у 19:45
3
Осим породичне, која им по закону припада, право на сопствену пензију могли би да остваре и старији који никада нису радили, нису испунили минимум услова за пензију или нису били у прилици да себи…
Треће доба
19.06.2017 у 21:38
Једна инвалидска пензионерка из Београда најдуже прима пензију. Поштар је на њена врата први пут позвонио пре 71 годину, односно 1946. године, од када као учесница Народноослободилачке борбе прима…
Треће доба
14.06.2017 у 21:20
2
Када се вратила из продавнице, са кесом производа од којих је неколико купила на снижењу, пензионерка из Скојевског насеља у Београду из чисте знатижеље „бацила” је још један поглед на рачун. Тада…
Треће доба
Треће доба
12.06.2017 у 18:28
3
„За месец дана постајем пензионер, шта ћу тада да радим? Биће то почетак мог краја! Тежак ће бити пензионерски живот. На нас старе нико више и не обраћа пажњу, као да никоме нисмо потребни.” Укратко, то су мисли које се најчешће врзмају по главама особа које су на прагу пензионисања. Да ли треба да се осећају као да су скрајнути или пак отписани из заједнице? Има ли наде да им се поправи квалитет живота?
Треће доба
07.06.2017 у 21:05
1
Уколико осигураник Фонда за пензијско и инвалидско осигурање оствари право на старосну пензију, а уједно стекне право и на, рецимо, породичну…

Треће доба
07.06.2017 у 18:47
Аутор: Мима Мајсторовић
И док су многи музеји у Београду затворени већ годинама, Музеј афричке уметности је од прошле године разноврсним програмима и радионицама отворио…
Чувени телевизијски водитељ и композитор Миња Субота ове године напуниће 79 година, али је и даље изузетно активан и неуморан. Домаћин култне емисије „Музички тобоган”, творац бројних композиција за дечје песме „Деца су украс света”, „Ишли смо у Африку”, „Разболе се лисица”, открива за „Политику”…
Треће доба
05.06.2017 у 19:30
Нови Сад – Сајам за пензионере можда звучи шашаво, али министар Милан…

Треће доба
31.05.2017 у 20:45
Аутор: М. Р. Б.
Ме­ђу­на­род­ни мо­не­тар­ни фонд (ММФ) по­звао је азиј­ске еко­но­ми­је да…

Треће доба
31.05.2017 у 20:02
Не­дав­но је пред­ста­вио сво­је 211. че­до – књи­гу „Вре­ме­на Ми­ло­ша…

Треће доба
Треће доба
29.05.2017 у 20:33
2
Од главе до пете – на њој све дуби. Стално је дотерана, наравно у складу са приликом, и увек неприметно нашминкана. У фризерском салону у Београдској редовна је муштерија. Напољу може да пада киша, дува кошава, „упече” звезда, али је то ипак ништа неће омести да оде код педикира, маникира,…
Треће доба
29.05.2017 у 20:02
1
Од тренутка када неко одлучи да заврши радни век, па до момента када ће добити…

Треће доба
25.05.2017 у 13:10
Сваки други погинули пешак у Србији имао је више од 65 година. Да су управо…

Треће доба
22.05.2017 у 20:35
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У до­му по­ро­ди­це Ку­бу­ро­вић „По­ли­ти­ка” се чи­та сва­ког да­на, већ пет…

Треће доба
22.05.2017 у 20:35
Нај­ка­сни­је до кра­ја ме­се­ца Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Обре­но­вац”, уста­но­ва ко­ја тра­је већ 45 го­ди­на, тре­ба­ло би да до­би­је ли­цен­цу за рад. Ти­ме ће ова ку­ћа и зва­нич­но, ка­ко по­твр­ђу­ју у ин­спек­ци­ји со­ци­јал­не за­шти­те Ми­ни­стар­ства ра­да, по­ста­ти јед­на од за­сад 15 др­жав­них уста­но­ва у си­сте­му со­ци­јал­не за­шти­те Ср­би­је, ко­ја је на­гра­ђе­на за услу­ге ко­је пру­жа. Над­ле­жни под­се­ћа­ју да је…
Треће доба
17.05.2017 у 20:22
Велики труд и рад стоји иза њих. Они улажу у људе, посебно у оне немоћне и старије, али брину о свима којима је помоћ заиста неопходна. И тако већ…

Треће доба
15.05.2017 у 20:14
1
Нај­ни­жа по­љо­при­вред­на пен­зи­ја из­но­си 10.735 ди­на­ра. На тај ми­ни­мал­ни ме­сеч­ни из­нос у Ср­би­ји је „осу­ђе­но” 191.704 гра­ђа­ни­на.…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља