среда, 20.09.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:00

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
18.09.2017 у 20:20
1
Обнова прихватилишта за одрасле и старије у Новом Саду
До­бра вест сти­же из Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Но­ви Сад”. Већ сре­ди­ном ок­то­бра по­чи­ње на­до­град­ња и до­град­ња При­хва­ти­ли­шта за од­ра­сле и ста­ри­је ко­је се на­ла­зи у окви­ру ком­плек­са До­ма за ста­ри­је и пен­зи­о­не­ре у Фу­то­гу. У овој уста­но­ви со­ци­јал­не за­шти­те тре­нут­но бо­ра­ви 26 ко­ри­сни­ка, иако има ме­ста за 35 осо­ба ко­је су ви­тал­но угро­же­не због те­шког здрав­стве­ног ста­ња, ло­ше ма­те­ри­јал­не си­ту­а­ци­је, не­ре­ше­ног стам­бе­ног про­бле­ма, ал­ко­хо­ли­зма... Сви они, ка­ко по­ру­чу­је Сла­ви­ца Шкр­бић, ди­рек­тор­ка Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Но­ви Сад”, би­ће ва­ља­но збри­ну­ти док бу­де тра­ја­ла об­но­ва.
Треће доба
13.09.2017 у 22:00
4
Недовољно ресурса за сервис „помоћ у кући”
Сваки шести становник наше земље има више од 65 година, а многима од њих потребна је нека врста…

Треће доба
11.09.2017 у 21:21
4
Први државни центар за палијативну негу
Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Кра­гу­је­вац” по­стао је пр­ви цен­тар у Ср­би­ји у ко­јем по­сто­ји…

Треће доба
11.09.2017 у 20:20
12
Пензионери спремни на покретање појединачних тужби
Пен­зи­о­не­ри ко­ји­ма су при­ма­ња ве­ћа од 25.000 ди­на­ра ума­ње­на од но­вем­бра 2014.…

Ча­роб­њак ко­ји је сво­јим уме­ћем пр­ви увео фру­лу у ве­ли­ку умет­ност. Је­дан од нај­ве­ћих…

Медицина
07.09.2017 у 08:26
1
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим…

Треће доба
06.09.2017 у 22:00
После два животна губитка, клуб за старе „Чукарица 1” у Београду постао је Јожици Вишић Поповић…

Треће доба
04.09.2017 у 20:20
3
„Др­ва сам на­ба­вио пре два и по ме­се­ца. Пла­тио сам ме­тар по це­ни од 5.700 ди­на­ра, а…

Треће доба
Треће доба
30.08.2017 у 20:20
8
Пре не­ко­ли­ко го­ди­на глу­мац Жар­ко Ла­у­ше­вић све нас је под­се­тио на ону по­зна­ту па­ра­док­сал­ну из­ре­ку „го­ди­на про­ђе, дан ни­ка­да”, по ко­јој је на­звао свој књи­жев­ни пр­ве­нац.…
Треће доба
28.08.2017 у 20:20
5
По­сле уче­ста­лих гла­во­бо­ља и по­вре­ме­них вр­то­гла­ви­ца, пен­зи­о­нер­ки Не­вен­ки Г. из Бе­о­гра­да „си­ну­ло” је да би мо­жда тре­ба­ло да пре­кон­тро­ли­ше и вид. На оч­ном пре­гле­ду…
Треће доба
23.08.2017 у 22:00
3
Држава би ускоро могла да почне да субвенционише смештај материјално угрожених грађана без ближих сродника и у лиценциране приватне домове за старе и одрасле. Према најавама Удружења приватних…
Треће доба
Треће доба
21.08.2017 у 22:00
1
Аутор: М. Р. Б.
У Београду би, како је недавно најавио градоначелник Синиша Мали, ускоро требало да буде основан савет који ће се бавити унапређењем положаја старијих суграђана. На тај начин град ће се први пут,…
Треће доба
16.08.2017 у 21:45
12
Пензионер Никола Ђ. из Београда има 89 година. Пре отприлике 11 месеци први пут је овластио сина да у његово име преузима пензију. На такав потез се, како каже, одлучио јер га здравље више не служи,…
Треће доба
14.08.2017 у 21:45
Јубиларна десета по реду Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба биће свечано отворена 29. септембра у Врњачкој Бањи. На манифестацији која је и ове године овенчана крилатицом „За активну…
Треће доба
09.08.2017 у 22:00
7
Дочекује нас у заказано време у свом стану у центру Београда на осмом спрату једне од стотинак зграда које је пројектовао. На црвеној софи поред њега су штап, лупа и „Политика”. Ноге су га издале у…
Треће доба
Треће доба
08.08.2017 у 09:00
3
Бити прва пратиља на избору за мис сениор, освојити друго место у јакој конкуренцији – за мене је то премија. Обашка то што је жири своју одлуку да баш мене постави раме уз раме са победницом образложио реченицом: „Ви, Мицо, имате персоналити.” Е, то је заиста велики комплимент”, каже Мица Милојевић, пензионерка из београдског насеља Кумодраж, овогодишња прва пратиља на избору за мис сениор.
Треће доба
07.08.2017 у 22:00
7
Аутор: М. Р. Б.
„Нисам веровао да вежбе могу да ме препороде. Био сам прави неверни Тома, али миц по миц, упецао сам се и сада без тренинга не могу. Већ три године…

Треће доба
02.08.2017 у 21:48
На Аду Циганлију стижем у шест. Преда мном је бистро, чисто и мирно језеро. Нема живе душе. Уживам у купању и сунчању, све до пола девет када почињу…
Треће доба
02.08.2017 у 21:48
3
Па­мет­не те­ле­фо­не да­нас но­се сви – по­слов­ни љу­ди, они ко­ји има­ју но­вац, ко­ји га не­ма­ју, за­по­сле­ни, де­ца, а све че­шће и пен­зи­о­не­ри. Иако на­ша зе­мља го­то­во у свим обла­сти­ма за­о­ста­је за све­том, ка­да су ове мо­бил­не спра­ви­це у пи­та­њу, не­рет­ко се по­след­њи…
Треће доба
26.07.2017 у 21:01
4
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Те­шко је за­ми­сли­ти не­ког ко се ви­ше об­ра­до­вао пен­зи­ји од Ива­не…

Треће доба
26.07.2017 у 20:02
Ма­ра­то­нац би мо­гао да по­ста­не мал­те­не сва­ко. Ни­је ва­жно да ли иза…

Треће доба
24.07.2017 у 20:02
16
Ка­да би се у Ср­би­ју из све­та го­ди­шње вра­ти­ло 1.000 пен­зи­о­не­ра…

Треће доба
Треће доба
19.07.2017 у 21:01
1
Аутор:
Ро­ђен је у Зе­му­ну, атле­ти­ком је по­чео да се ба­ви са 15 го­ди­на у зе­мун­ском клу­бу „Мла­дост”. Ту је за­бе­ле­жио пр­ве зна­чај­не ре­зул­та­те, а спорт­ску ка­ри­је­ру је за­вр­шио у бе­о­град­ској „Цр­ве­ној зве­зди”. Ја­нош Хе­ге­диш (62), атле­ти­чар свет­ског гла­са и је­дан од…
Треће доба
19.07.2017 у 20:02
1
Злат­но до­ба и жи­вот­на му­дрост – то мо­гу би­ти си­но­ни­ми за ста­рост у…

Треће доба
17.07.2017 у 20:02
„На вра­та ми је не­дав­но по­ку­цао тр­го­вац ко­ји ми је по­ну­дио бо­цу за…

Треће доба
12.07.2017 у 20:02
3
При­је­по­ље – Угре­ја­ло у бр­ди­ма Ду­мља­на из­над При­је­по­ља, је­два се…

Треће доба
12.07.2017 у 20:02
1
Аутор: Бран­ка Јак­шић
Дра­го Кне­же­вић (68), пен­зи­о­нер и срп­ски ма­ра­то­нац ве­те­ран, сво­ју ду­го­пру­га­шку еру за­по­чео је као де­ча­рац ко­ји је од род­ног се­ла Ило­ве у ба­ња­луч­кој оп­шти­ни до шко­ле сва­ко­днев­но пе­ша­чио осам ки­ло­ме­та­ра. И ни­ка­да ни­је ка­снио. То зна­чи да је, ако га успо­ри ло­ше вре­ме или ка­ква се­о­ска до­го­дов­шти­на, мо­рао да по­тр­чи ка­ко би у клу­пу сео пре школ­ског зво­на. При­сти­гав­ши до ви­ших раз­ре­да…
Треће доба
10.07.2017 у 20:02
Осмех на ли­цу, то ма­ло чу­до ве­ли­ке мо­ћи, бла­го­твор­но де­лу­је на сва­чи­ји ор­га­ни­зам. Кад се на­сме­је­мо, нај­пре за­тва­ра­мо очи,…

Треће доба
05.07.2017 у 21:01
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
И у на­ред­ним ме­се­ци­ма на те­ри­то­ри­ји бе­о­град­ске оп­шти­не Ста­ри град, тач­ни­је у 40 стам­бе­них је­ди­ни­ца, нај­ста­ри­ји и не­моћ­ни…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља