субота, 24.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:56

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
21.02.2018 у 22:00
11
Стижу прве пензионерске картице
Прве пензионерске картице које ће најстаријим грађанима Србије пружити могућност да остваре сва своја права и нове погодности биће представљене и уручене данас у Дому Народне скупштине. То је јуче обзнанио Зоран Ђорђевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на скупу „Међугенерацијска солидарност и достојанствено старење”, организованом у згради парламента. Поновио је и да су Министарство рада и Фонд ПИО планирали да до краја априла поделе све идентификационе јединствене картице. Оне ће, како је назначио, бити бесплатне, а сваки будући пензионер добијаће их приликом преузимања решења о пензионисању. Према његовим речима, брига о старим и немоћним особама је од…
Треће доба
21.02.2018 у 13:24
12
Ђорђевић: До краја априла бесплатне пензионерске картице свим пензионерима у Србији
Ђорђевић је на скупу „Међугенерацијска солидарност и достојанствено старење” казао да ће…

Треће доба
19.02.2018 у 22:00
Годишњица система за управљање редовима
У Фонд ПИО сам дошао да ми неко од надлежних протумачи уверења о стажу и заради, да се подробно…

Треће доба
19.02.2018 у 22:00
4
Од априла стижу пензионерске картице
Уз решење о пензији сви нови корисници права добиће већ од априла пензионерску идентификациону…

Треће доба
19.02.2018 у 12:45
8
Картице ће израђивати ПИО фонд и биће бесплатне. Већ од априла планирано је да сви нови корисници…

За се­бе ка­же да је „ста­ра, али мла­да Љи­ља”. Ста­ра, јер се већ 43 го­ди­не не­пре­ста­но…

Треће доба
12.02.2018 у 20:20
3
Пра­во на бес­плат­ну де­се­то­днев­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју у бањ­ским ле­чи­ли­шти­ма Ср­би­је о…

Треће доба
07.02.2018 у 22:00
9
Сви садашњи, али и сви будући пензионери, постаће власници пензионерске картице. Нови документ…

Треће доба
Треће доба
05.02.2018 у 22:00
4
​Становништво у нашој земљи спада међу најстарије, и то због ниског наталитета, фертилитета и миграција млађих. Статус старијег мушкарца и жене у Србији релативно је неповољан у поређењу са…
Треће доба
31.01.2018 у 20:20
1
Са­мо­ћа ста­ри­јих у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји то­ли­ко је ве­ли­ки про­блем да су вре­ме­шни гра­ђа­ни ове острв­ске зе­мље не­дав­но до­би­ли сво­је ми­ни­стар­ство. Те­ре­за Меј, бри­тан­ска…
Треће доба
29.01.2018 у 22:00
2
Већ не­ко­ли­ко го­ди­на у Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње (ПИО) функ­ци­о­ни­ше кон­такт цен­тар ко­ји је сва­ко­днев­но од осам до 15 са­ти отво­рен за пи­та­ња свих гра­ђа­на.…
Треће доба
Треће доба
25.01.2018 у 11:01
4
Ре­дов­но пи­ше, ве­жба, дру­жи се, чи­та... Има 85 го­ди­на, а у пен­зи­ји је од 1995. За про­те­кле 23 го­ди­не ко­ли­ко не ра­ди, сро­чио је чак пет ро­ма­на. По­но­сан је на свој пр­ве­нац…
Треће доба
24.01.2018 у 22:00
2
Број особа старијих од 60 година широм света порашће са 605 милиона на две милијарде. Тако би барем требало да буде до 2050. године, показују најновије демографске прогнозе. Најугроженија је свакако…
Треће доба
22.01.2018 у 22:44
У Кладову живи око 10.000 становника, од којих безмало 6.000 има статус пензионера. Међу њима чак око 700 прима пензију нижу од 10.000 динара. Зато је на иницијативу тамошњег Удружења пензионера,…
Треће доба
17.01.2018 у 20:20
7
Зах­те­ви пен­зи­о­не­ра оште­ће­них сма­ње­њем пен­зи­ја од 2014. го­ди­не мо­гу да на­ста­ве да се пре­да­ју Фон­ду за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње и ове го­ди­не, ка­ко не би до­шло…
Треће доба
Треће доба
11.01.2018 у 11:15
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У Бе­о­град је сти­гао пре 85 го­ди­на из бо­сан­ске оп­шти­не Ши­по­во. Та­да је имао са­мо 13. Упу­тио се на за­нат, а од­сео у до­му уче­ни­ка у…

Треће доба
10.01.2018 у 20:20
„Још ни­сам оти­шао у пен­зи­ју, али за от­при­ли­ке го­ди­ну да­на тре­ба­ло би и то да до­ђе на ред. Ин­те­ре­со­ва­ли су ме усло­ви под ко­ји­ма…
Аутор:
Фи­нан­сиј­ским пла­ном Фон­да за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње за 2018. го­ди­ну обез­бе­ђе­но је до­вољ­но нов­ца за ис­пла­ту пен­зи­ја и дру­гих нов­ча­них на­кна­да. У укуп­ним сред­стви­ма за ту свр­ху на­ме­ње­но је и 25 ми­ли­јар­ди ди­на­ра на име уве­ћа­ња пен­зи­ја од пет…
Треће доба
08.01.2018 у 20:20
1
Аутор: Д. Да­ви­дов Ке­сар
Пен­зи­о­нер Ни­ко­ла Ђу­кић из Бе­о­гра­да има два раз­ло­га за сла­вље.…

Треће доба
03.01.2018 у 21:22
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Упо­зна­ли су се у При­шти­ни, нај­ве­ћи део жи­во­та про­ве­ли у Па­ри­зу, а…

Треће доба
03.01.2018 у 20:20
Удру­же­ње за по­др­шку осо­ба­ма са смет­ња­ма у раз­во­ју „На­ша ку­ћа”,…

Треће доба
​Ведрог духа, шармантна и увек лепа, глумица Љиљана Благојевић, првакиња драме Народног позоришта у Београду, већ безмало четири деценије живи уметност. У театру је одиграла више од 60 улога, снимила је педесетак филмова са највећим домаћим и иностраним редитељима, на десетине телевизијских…
Треће доба
28.12.2017 у 11:44
2
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Сит­ни ко­ла­чи, слат­ке по­сла­сти­це, али и не­из­бе­жна жер­бо, бо­ем и…

Треће доба
27.12.2017 у 22:00
Београд је од данас богатији за још један клуб за старије. Двадесетседми по…

Какав је положај старијих у урбаним срединама Србије? У каквим условима они…

Треће доба
25.12.2017 у 22:00
7
У све­ту жи­ви 901 ми­ли­он осо­ба ста­ри­јих од 60 го­ди­на, а про­це­њу­је се да ће до 2050. њи­хов број би­ти ве­ћи од две ми­ли­јар­де. У Ср­би­ји они чи­не че­твр­ти­ну по­пу­ла­ци­је, док ће их за 32 го­ди­не би­ти ви­ше од тре­ћи­не, у од­но­су на уку­пан број ста­нов­ни­ка. Струч­ња­ци под­се­ћа­ју да са по­ве­ћа­њем бро­ја се­ни­о­ра ра­сте и ри­зик од њи­хо­ве со­ци­јал­не изо­ла­ци­је. Из тих раз­ло­га парт­не­ри на про­јек­ту…
Треће доба
18.12.2017 у 20:20
2
Ра­ди­о­ни­це у Му­зе­ју африч­ке умет­но­сти не пре­ска­чем, а гру­пи сам се при­кљу­чи­ла у пр­вој по­ло­ви­ни го­ди­не. При­ја ми дру­же­ње са…

Треће доба
13.12.2017 у 20:20
Дом за ста­ре „Бе­жа­ниј­ска ко­са”, јед­на од че­ти­ри др­жав­не ку­ће за тре­ће до­ба ко­је при­па­да­ју Ге­рон­то­ло­шком цен­тру „Бе­о­град”,…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља