среда, 22.11.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:47

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
20.11.2017 у 20:20
3
Старији су важна карика друштва
Љу­ди у сед­мој, осмој или де­ве­тој де­це­ни­ји жи­во­та че­сто не­ма­ју по­моћ нај­бли­жих чла­но­ва по­ро­ди­це, али то не зна­чи да би тре­ба­ло да бу­ду пот­пу­но за­бо­ра­вље­ни и пре­пу­ште­ни са­ми се­би. За­то је ва­жно под­сти­ца­ти њи­хо­во уче­шће у за­јед­ни­ци, чи­ме ће се, ка­ко об­ја­шња­ва На­де­жда Са­та­рић, пред­сед­ни­ца УО удру­же­ња „Ами­ти – сна­га при­ја­тељ­ства”, сма­њи­ти ри­зик од изо­ла­ци­је ко­ја, уз страх и гу­би­так са­мо­стал­но­сти, мо­же да од­ве­де у де­пре­си­ју.
Треће доба
15.11.2017 у 22:00
5
У Суботици све више старих
У Суботици живи више од 24.000 старијих људи, што значи да четвртина становника овог града на…

Треће доба
13.11.2017 у 22:00
1
Рачунари стижу у домове и центре
До краја ове године геронтолошки центри и домови у 12 градова Србије биће опремљени бројним…

Треће доба
08.11.2017 у 20:20
1
У дому отворен интернет кафе
Да­ни­ца Хра­мов (82), ак­ту­ел­на је пред­сед­ни­ца Скуп­шти­не ко­ри­сни­ка бе­о­град­ског До­ма…

Треће доба
06.11.2017 у 22:00
9
Ста­ри­ји су ме­ђу нај­че­шће дис­кри­ми­ни­са­ним осо­ба­ма у на­шој зе­мљи, а је­дан од узро­ка…

Треће доба
01.11.2017 у 22:00
6
„Највише ми смета нехигијена. То није заслужио мој Нови Београд, да буде неуредан и прљав. Овај…

Треће доба
30.10.2017 у 22:00
9
​ Како се постаје шампион математике? Одговор на ово питање крије се у књизи „Пут до шампиона…

Треће доба
25.10.2017 у 20:20
7
„Кућ­ни љу­бим­ци су пра­во бла­го за љу­де у го­ди­на­ма. Не са­мо за­то што су уз њих…

Треће доба
Треће доба
23.10.2017 у 22:00
Јед­ном пре­ки­ну­та ис­пла­та по­ро­дич­не пен­зи­је не зна­чи да на­след­ни­ци ви­ше не мо­гу да на­ста­ве да је при­ма­ју. Пи­та­ње је са­мо шта је раз­лог да је по­ро­дич­на пен­зи­ја пре­ста­ла…
Треће доба
18.10.2017 у 20:20
3
Уз име Ву­ка Ра­шо­ви­ћа обич­но сто­ји – мај­стор џу­доа. Има­ју­ћи у ви­ду шта је све ура­дио и шта још чи­ни, на из­ма­ку сво­је 78. го­ди­не, мир­не ду­ше би мо­гло да сто­ји – фе­но­мен! Та­ко…
Треће доба
16.10.2017 у 20:20
3
Бе­о­гра­ђан­ка Су­за­на П. већ не­ко­ли­ко ме­се­ци по­ку­ша­ва да сме­сти сво­ју мај­ку у дом за ста­ре, и то у ону уста­но­ву со­ци­јал­не за­шти­те у ко­јој по­сто­ји оде­ље­ње за де­мент­не. За…
Треће доба
Треће доба
13.10.2017 у 21:33
9
Запослени који од наредне године стичу услов за пензију могли би  први пут уместо привремених да добију трајна пензијска решења. Услов је да Министарство рада до краја године донесе коначну одлуку…
Треће доба
12.10.2017 у 12:00
5
Шаиновци на Златибору – Да сте ми сви здрави и да дочекате моје године”, говорио је гостима окупљеним јуче на свом стотом рођендану Панто Вранешевић из Шаиноваца, најстарији Златиборац. Виталан и…
Треће доба
11.10.2017 у 20:20
2
Од 6.095 ди­на­ра до 87.085 ди­на­ра – то­ли­ко нај­ма­ње и нај­ви­ше нов­ца у ок­то­бру гра­ђа­ни Ср­би­је тре­ба да из­дво­је уко­ли­ко спа­да­ју у гру­пу оси­гу­ра­ни­ка ко­ји са­мо­стал­но…
Треће доба
09.10.2017 у 20:20
4
Ко­је су по­тре­бе ста­рач­ких до­ма­ћин­ста­ва у бе­о­град­ској оп­шти­ни Но­ви Бе­о­град? Ко­ли­ко жи­те­ље ста­ри­је од 65 за­по­ста­вља­ју чла­но­ви по­ро­ди­це? Иг­но­ри­ше ли дру­штво њи­хо­ва…
Треће доба
Треће доба
04.10.2017 у 20:20
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Ста­ри­ји да­нас прак­тич­но де­ле суд­би­ну свих гра­ђа­на ко­ји ве­о­ма те­шко жи­ве. Тре­ћи­на гра­ђа­на је­два са­ста­вља крај с кра­јем, али је де­мо­граф­ско ста­ре­ње ста­нов­ни­штва и да­ље нај­ви­дљи­ви­је у глав­ном гра­ду за ко­ји се че­сто мо­же чу­ти да је у ста­ди­ју­му ду­бо­ке де­мо­граф­ске ста­ро­сти. Две бе­о­град­ске оп­шти­не – Вра­чар и Ста­ри град, ме­ђу „нај­ста­ри­јим” су у зе­мљи. Нај­ве­ћи број вре­ме­шних Бе­о­гра­ђа­на жи­ви и у Но­вом Бе­о­гра­ду (42.555), за­тим их до­ста има на Чу­ка­ри­ци (32.124), Во­ждов­цу (31.048) и у Зе­му­ну…
Треће доба
03.10.2017 у 21:51
14
Представници пензионера предлажу постепено укидање умањених пензија и то најпре за оне са примањима од 25.000 до 40.000 динара, а касније и…

Треће доба
03.10.2017 у 13:00
9
Откако су све пензије веће од 25.000 динара умањене у новембра 2014. године, износ на пензијском чеку није се нимало променио, што значи да…
Треће доба
03.10.2017 у 13:00
Врњачка Бања – У Врњачкој Бањи, на Олимпијади трећег доба, која се ове године одржава по десети пут под слоганом „За активну и креативну старост”, заиста је најважније учествовати. Свако ту нађе своју занимацију, било у спортским такмичењима, на стручним предавањима, на изложбама, књижевним…
Пен­зи­о­нер Ми­лан Узе­лац не­ма ма­лу пен­зи­ју. Ме­сеч­но му на ра­чун…

Треће доба
25.09.2017 у 20:20
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
Де­се­та по ре­ду Олим­пи­ја­да спор­та, здра­вља и кул­ту­ре тре­ћег до­ба…

Треће доба
20.09.2017 у 20:20
Ре­кон­струк­ци­ја де­ла згра­де у ко­јој је сме­штен Днев­ни цен­тар…

Треће доба
Треће доба
18.09.2017 у 20:20
1
До­бра вест сти­же из Ге­рон­то­ло­шког цен­тра „Но­ви Сад”. Већ сре­ди­ном ок­то­бра по­чи­ње на­до­град­ња и до­град­ња При­хва­ти­ли­шта за од­ра­сле и ста­ри­је ко­је се на­ла­зи у окви­ру ком­плек­са До­ма за ста­ри­је и пен­зи­о­не­ре у Фу­то­гу. У овој уста­но­ви со­ци­јал­не за­шти­те…
Треће доба
13.09.2017 у 22:00
5
Сваки шести становник наше земље има више од 65 година, а многима од њих…

Треће доба
11.09.2017 у 21:21
4
Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Кра­гу­је­вац” по­стао је пр­ви цен­тар у Ср­би­ји у…

Треће доба
11.09.2017 у 20:20
14
Пен­зи­о­не­ри ко­ји­ма су при­ма­ња ве­ћа од 25.000 ди­на­ра ума­ње­на од…

Ча­роб­њак ко­ји је сво­јим уме­ћем пр­ви увео фру­лу у ве­ли­ку умет­ност. Је­дан од нај­ве­ћих на­род­них умет­ни­ка све­та. Фру­ла је ње­го­ва суд­би­на. Од­ре­ди­ла му је жи­вот­ни пут. Све то је ма­е­стро Бо­ра Ду­гић, чо­век ко­ји пре не­го што је од­лу­чио да оде у пен­зи­ју имао не­што ви­ше од 40 го­ди­на рад­ног стра­жа. Отад се у ње­го­вом жи­во­ту ни­шта ни­је про­ме­ни­ло у ди­на­ми­ци ра­да, осим што ви­ше ни­је мо­рао сва­ког…
Медицина
07.09.2017 у 08:26
1
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из…

Треће доба
06.09.2017 у 22:00
После два животна губитка, клуб за старе „Чукарица 1” у Београду постао је Јожици Вишић Поповић (83) уточиште и место где је лечила своје ране. И…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља