субота, 22.07.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:42

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
19.07.2017 у 20:22
Расхлађивање и хлад штите од топлотног удара
Због вре­лог „та­ла­са” ко­ји је за­хва­тио Ср­би­ју ових да­на и тем­пе­ра­ту­ра ко­је ће до­сти­за­ти 38 сте­пен Цел­зи­ју­со­ве ска­ле, док­то­ри упо­зо­ра­ва­ју да је ве­о­ма ва­жно да гра­ђа­ни во­де ра­чу­на о здра­вљу ка­ко не би за­вр­ши­ли у ор­ди­на­ци­ји ле­ка­ра у те­шком ста­њу. Нај­ви­ше се тре­ба па­зи­ти на­глог па­да крв­ног при­ти­ска, ко­лап­са ор­га­ни­зма, сун­ча­ни­це и то­плот­ног уда­ра.  Ка­ко ис­ти­че др Рад­ми­ла Ше­хић, из бе­о­град­ског За­во­да за хит­ну ме­ди­цин­ску по­моћ, на ве­ли­ким вру­ћи­на­ма нај­че­шће до­ла­зи до пот­пу­ног ко­лап­са ор­га­ни­зма, ка­да се љу­ди жа­ле на пре­зно­ја­ва­ње, вр­то­гла­ви­цу, на­гон за по­вра­ћа­њем, оп­шту…
Медицина
17.07.2017 у 20:22
3
Мишљење лекара изнад родитељских емоција
Слу­чај је­да­на­е­сто­ме­сеч­ног де­ча­ка Чар­ли­ја Гар­да, ко­ји бо­лу­је од рет­ког ге­нет­ског…

Медицина
12.07.2017 у 21:01
Лекови у складу са финансијским могућностима
Аутор: Д. Давидов Кесар
Јед­но од нај­че­шћих пи­та­ња упу­ће­но фар­ма­це­у­ти­ма је­сте оно да ли на­ши па­ци­јен­ти…

Медицина
12.07.2017 у 20:22
2
Да ли беба треба да спава у кутији?
Вла­да у Фин­ској, ко­ја спа­да у зе­мље са нај­ни­жом сто­пом мор­та­ли­те­та но­во­ро­ђен­ча­ди,…

КОНЗИЛИЈУМ
10.07.2017 у 21:01
3
Ор­ди­на­ци­је ле­ка­ра ле­ти су пу­не па­ци­јент­ки­ња ко­је тра­же по­моћ због ра­зних…

Медицина
10.07.2017 у 20:22
Иако не­ки љу­ди ки­ле до­жи­вља­ва­ју као бе­за­злен про­блем, чи­ње­ни­ца је да се због овог…

Медицина
05.07.2017 у 21:21
Ка­да би де­ца ко­ја сло­бод­но вре­ме про­во­де се­де­ћи по­че­ла да ве­жба­ју сва­ки дан,…

Медицина
05.07.2017 у 20:42
Љу­ди ко­ји пла­ни­ра­ју да лет­њи од­мор про­ве­ду на да­ле­ким де­сти­на­ци­ја­ма, пре од­ла­ска…

Медицина
Медицина
03.07.2017 у 20:30
1
Аутор: Олга Јанковић
Пан­че­во – Ам­бу­лан­та хи­рур­га пла­сти­ча­ра Оп­ште бол­ни­це Пан­че­во ра­ди тек два пу­та не­дељ­но, увек је пу­на, а не­ка­да се мо­ра и хит­но ре­а­го­ва­ти, при­ча је­ди­ни ле­кар ове…
Медицина
03.07.2017 у 20:20
2
Сва­ка по­пу­ше­на ци­га­ре­та скра­ћу­је жи­вот за се­дам ми­ну­та, а сва­ких осам се­кун­ди умре је­дан ста­нов­ник све­та од по­сле­ди­ца пу­ше­ња. Ду­ван­ски дим је опа­сан јер пред­ста­вља…
Медицина
28.06.2017 у 19:05
Болови у врату су толико чести да су постали део живота савременог човека. Јављају се код око 60 одсто одраслих који дуго седе, раде канцеларијски посао или су нон-стоп испред рачунара.
Медицина
Медицина
26.06.2017 у 20:10
Се­зо­на го­ди­шњих од­мо­ра је по­че­ла а до­ста љу­ди тек пла­ни­ра од­ла­зак на мо­ре, пла­ни­ну, је­зе­ро… Иако је то вре­ме за опу­шта­ње, ни­ка­ко не тре­ба смет­ну­ти са ума да је ве­о­ма…
Медицина
21.06.2017 у 20:00
3
Гинеколошко-акушерска клиника „Народни фронт” покренула је скрининг на прееклампсију, тежак облик високог крвног притиска у трудноћи који је један од водећих узрока оболевања и умирања трудница и…
Медицина
19.06.2017 у 21:35
3
Карцином плућа је водећи узрок смртности од карцинома у свету и најчешћа малигна болест код мушкараца. Србија заузима неславно друго место у Европи по броју оболелих од ове болести а те бројке расту…
Медицина
14.06.2017 у 20:15
Један од проблема који људе иритира је појава изненадног играња ока. Ово титрање, треперење, подрхтавање очију је веома чест и на срећу – ретко озбиљан медицински проблем.
Медицина
Медицина
12.06.2017 у 19:05
1
Треће најчешће обољење које мучи људе широм света јесте мигрена, која се по учесталости налази одмах иза проблема са зубним каријесом и тензионом главобољом. Мигрена, комплексно неуролошко обољење које испољава спектар различитих симптома од којих су понављани напади јаке главобоље најкарактеристичнији, погађа сваку седму одраслу особу, а жене три пута чешће пате, што је највероватније условљено хормонским променама.
Медицина
08.06.2017 у 19:10
1
Комплексан оперативни захват током којег су премештени крвни судови јетре и доње шупље вене и „креиран” нов крвоток до срца, успешно је изведен на…

Медицина
07.06.2017 у 21:30
Сваки човек може да добије епилептички напад, ако се изложи штетном и надражајном стимулусу велике снаге. И веома здраве особе – ако задобију удар…
Медицина
07.06.2017 у 21:30
Нова пракса клиника за плодност у Америци више личи на одлазак у казино, а не на лечење, пише „Њујорк тајмс”. Наиме, све више клиника нуди посебан програм, популарно назван „беба или враћамо новац”, по којем потенцијални родитељи плаћају далеко више за модерне репродуктивне поступке. Такав је…
Медицина
05.06.2017 у 20:05
9
Ниш – Значајно научно дело које говори о вишегодишњим истраживањима узрока…

Медицина
31.05.2017 у 20:52
1
Но­ви Сад – За же­не ста­ри­је од 35 го­ди­на, ко­је има­ју те­шко­ћа са…

Медицина
31.05.2017 у 20:30
1
Ле­ка­ри Ур­гент­ног цен­тра Кли­нич­ког цен­тра Ср­би­је не­дав­но су спа­сли…

Медицина
Медицина
29.05.2017 у 21:01
Смањени капацитет бешике, појачана производња мокраће у сну и чврст сан само су неки од проблема ноћног мокрења код деце. Стручњаци упозоравају да малишани то не раде намерно и никако се не препоручује да их због тога родитељи кажњавају. Када дете до пете године не успостави потпуну контролу над…
Медицина
29.05.2017 у 20:20
1
„Не придржавај болеснику капут докле год може сам да га обуче”, основно је…

Медицина
25.05.2017 у 13:14
1
Штитаста жлезда се налази у пределу врата и важна је због производње хормона…

Медицина
22.05.2017 у 20:22
3
Је­дан од про­бле­ма ко­ји сва­ко­днев­но ре­ша­ва­ју кар­ди­о­хи­рур­зи…

Медицина
22.05.2017 у 20:22
4
Ве­жба­ње пре до­руч­ка мо­же има­ти ви­ше ко­ри­сти за здра­вље не­го оно ко­је сле­ди по­сле је­ла, по­ка­за­ло је ис­тра­жи­ва­ње о ути­ца­ју узи­ма­ња обро­ка у од­ре­ђе­но вре­ме на фи­зич­ку ак­тив­ност, не­дав­но об­ја­вље­но у аме­рич­ком „Жур­на­лу фи­зи­о­ло­ги­је, ен­до­кри­но­ло­ги­је и ме­та­бо­ли­зма”.  Ре­зул­та­ти ове сту­ди­је ука­зу­ју да вре­ме узи­ма­ња обро­ка ути­че на то ко­ли­ко ће се ка­ло­ри­ја са­го­ре­ти то­ком…
Медицина
18.05.2017 у 16:29
4
ГЛАЗГОВ – Шкот Колин Кемпбел, оболео од мултипле склерозе, који је планирао да се подвргне еутаназији и оконча себи живот на једној клиници у…

Медицина
17.05.2017 у 20:30
Један од најнепријатнијих осећаја на које се људи жале јесте вртоглавица, осећај да им се цео свет љуља чим стану на ноге, лелујање у глави……

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља