среда, 22.11.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:41

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
21.11.2017 у 09:00
Уторком и четвртком нове теме посвећене пензионерима и медицини
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима како да остварите своја права, аутентичним причама о условима живота у трећем добу, животним сведочанствима, саветима о попустима, стваралаштву, рекреацији... Затим о здравственој превенцији, симптомима болести, занимљивостима из света медицине, новинама у лечењу, здравственим истраживањима, правима пацијената? Ово су ваше стране, зато вас позивамо да се јавите и пишете нам о својим успесима, недаћама, начину…
Медицина
20.11.2017 у 21:11
Пилатесом до боље флексибилности тела
Да­нас су све по­пу­лар­ни­ји ан­ти­стрес про­гра­ми ве­жба­ња, ко­ји до­при­но­се по­бољ­ша­њу…

Медицина
15.11.2017 у 22:00
51
Медицинске сестре уче немачки
Четрдесетједногодишња Ана Арсић, медицинска сестра у београдском Дому здравља „Стари град”, ових…

Медицина
13.11.2017 у 22:00
Деца се трују седативима и средствима за чишћење
Разна средства за чишћење и лекови најчешће се налазе на мети знатижељних малишана који, у…

Због ве­ли­ког бро­ја обо­ле­лих од ди­ја­бе­те­са, али и оних ко­ји има­ју пре­ди­спо­зи­ци­ју да…

Медицина
06.11.2017 у 22:00
4
Ка­ко би ле­кар ре­а­го­вао ка­да би­сте то­ком пре­гле­да ваш раз­го­вор по­че­ли да сни­ма­те…

Медицина
05.11.2017 у 12:15
1
Прегласна музика може оштетити слух, упозоравају стручњаци, а један од симптома који указује на ту…

Медицина
01.11.2017 у 22:00
Упале мокраћних путева су, поред респираторних инфекција, најчешћи проблеми који се јављају код…

Медицина
Медицина
30.10.2017 у 22:00
Светски дан борбе против можданог удара Србија је дочекала са алармантним подацима: шлог сваке године на овом подручју погоди више од 25.000 људи а свака пета оболела особа има мање од 40 година.…
Медицина
25.10.2017 у 21:11
4
У до­мо­ви­ма здра­вља ши­ром Ср­би­је од сле­де­ће го­ди­не по­чи­ње ак­ци­ја пре­вен­тив­них пре­гле­да гра­ђа­на на де­пре­си­ју. То је ва­жно јер ана­ли­зе струч­ња­ка на гло­бал­ном ни­воу…
Медицина
23.10.2017 у 22:00
На пре­са­ђи­ва­ње ор­га­на че­као је две и по го­ди­не. Че­ти­ри пу­та ле­ка­ри су га зва­ли јер се по­ја­вио по­тен­ци­јал­ни до­нор, али је по­сле ана­ли­за утвр­ђе­но да је­тра ко­ју он тре­ба…
Медицина
Медицина
19.10.2017 у 21:40
4
У целој Србији појачан је надзор због епидемије малих богиња која је кренула на Косову где је, према писању појединих медија, око 100 особа заражено, а једно дете већ умрло. Појачан надзор…
Медицина
19.10.2017 у 08:53
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на…
Медицина
18.10.2017 у 21:11
4
Ор­ди­на­ци­је ле­ка­ра ових да­на су пу­не па­ци­је­на­та ко­ји тра­же по­моћ ра­зних ви­ру­сних ин­фек­ци­ја. Мно­ги не зна­ју да ан­ти­би­о­ти­ци ни­су ре­ше­ње за ин­фек­ци­је иза­зва­не…
Медицина
17.10.2017 у 09:29
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на…
Медицина
За­хва­љу­ју­ћи ак­ци­ји „По­ли­ти­ке” и До­ма здра­вља „Сав­ски ве­нац”, бес­плат­не ул­тра­звуч­не и ма­мо­граф­ске пре­гле­де у овој здрав­стве­ној уста­но­ви у су­бо­ту је ис­ко­ри­сти­ло 57 же­на. Ле­ка­ри су же­на­ма ко­је су се при­ја­ви­ле пу­тем на­шег ли­ста ра­ди­ли ул­тра­звуч­не и ма­мо­граф­ске пре­гле­де дој­ки, а осим то­га на­ше чи­та­тељ­ке су до­би­ја­ле и еду­ка­тив­не са­ве­те о са­мо­пре­гле­ду дој­ки и зна­ча­ју пре­вен­тив­них пре­гле­да. Чи­та­тељ­ке су би­ле оду­ше­вље­не због ове ак­ци­је пре­гле­да без упу­та, за­ка­зи­ва­ња и…
Медицина
12.10.2017 у 12:15
7
У Србији свака друга особа има хипертензију, а више од половине пацијената у свету који имају висок крвни притисак су млади и средовечни људи.…

Лист „По­ли­ти­ка” у са­рад­њи са До­мом здра­вља „Сав­ски ве­нац”, по­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Ме­ђу­на­род­ног ме­се­ца бор­бе про­тив ра­ка дој­ке,…
Медицина
11.10.2017 у 21:11
1
Аутор:
Поштовани читаоци, „Политика” двапут недељно објављује страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима како да…
По­ли­ти­ка је у са­рад­њи са Вој­но­ме­ди­цин­ском ака­де­ми­јом…

Медицина
04.10.2017 у 21:11
4
Уко­ли­ко се оства­ре пла­но­ви Ми­ни­стар­ства здра­вља, у Ин­сти­тут за…

Медицина
03.10.2017 у 13:00
2
Многи људи када схвате да је вежбање лек крену у теретану и често се одлуче,…

Медицина
Медицина
29.09.2017 у 21:44
10
Аутор:
Професор др Мирослав Љ. Ђорђевић, уролог Дечје Универзитетске клинике и светски признати хирург за трансродну медицину, који је до сада урадио више од хиљаду операција промене пола широм света, нашао се ових дана у средишту пажње медија у Великој Британији. Повод је био скандал који је у Енглеској…
Медицина
28.09.2017 у 10:41
6
Аутор: Д. Д. К.
Сепса представља најтеже стање инфекције организма, од чијих последица сваке…

Медицина
27.09.2017 у 21:11
По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Свет­ског да­на ср­ца, у са­рад­њи Ин­сти­ту­та за…

Медицина
27.09.2017 у 16:40
5
Претерана телесна тежина, неправилна исхрана и смањење физичке активности…

Медицина
27.09.2017 у 16:40
2
Иди­о­пат­ска плућ­на фи­бро­за је бо­лест ко­ја је смр­то­но­сни­ја од ве­ћи­не зло­ћуд­них обо­ље­ња, по­пут ра­ка дој­ке и про­ста­те, не­ких об­ли­ка ле­у­ке­ми­ја и лим­фо­ма, а о њој се ма­ло то­га зна. Реч је о обо­ље­њу ко­је до­во­ди до то­га да плућ­но тки­во од­у­ми­ре и да се у плу­ћи­ма ства­ра­ју ожиљ­ци ко­ји оне­мо­гу­ћа­ва­ју нор­мал­ну функ­ци­ју овог ор­га­на.  По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Не­де­ље бор­бе про­тив ове…
Медицина
20.09.2017 у 21:11
5
Да­ва­ње ин­фу­зи­је ра­ди „по­ди­за­ња енер­ги­је” по­ста­ло је тренд ко­ме при­бе­га­ва ве­ли­ки број јав­них лич­но­сти у Ср­би­ји, јер…

Медицина
18.09.2017 у 21:21
14
Око три ми­ли­о­на не­вак­ци­ни­са­них љу­ди у све­ту сва­ке го­ди­не умре од диф­те­ри­је, те­та­ну­са, ве­ли­ког ка­шља и ма­лих бо­ги­ња, а…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља