уторак, 26.01.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 10.10.2020. у 21:55 Александра Петровић
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕАГОВАЛО НА ОПТУЖБЕ РГЗ-а

Из­во­ди из ка­та­стра ни­су „пла­ги­ра­ни”

Ре­пу­блич­ки ге­о­дет­ски за­вод (Фо­то rgz.gov.rs)

Ре­пу­блич­ки ге­о­дет­ски за­вод (РГЗ) оп­ту­жио је јав­не бе­ле­жни­ке да су оште­ти­ли ви­ше од 50.000 гра­ђа­на ко­ји­ма је об­у­ста­вљен зах­тев за упис у ка­та­стар. Јав­но­бе­ле­жнич­ка ко­мо­ра Ср­би­је (ЈКС) ка­те­го­рич­ки од­ба­цу­је на­во­де РГЗ да су гра­ђа­ни­ма об­у­ста­вље­ни број­ни зах­те­ви за упис у ка­та­стар због на­вод­ног не­за­ко­ни­тог по­сту­па­ња јав­них бе­ле­жни­ка и на­гла­ша­ва да се по­но­си ре­зул­та­ти­ма њи­хо­вог ра­да у по­гле­ду при­ме­не За­ко­на о упи­су у ка­та­стар не­по­крет­но­сти и во­до­ва.

Ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић Ки­сић ју­че је упу­ти­ла до­пис Вла­ди Ср­би­је у ко­ме ука­зу­је да РГЗ „кон­ти­ну­и­ра­ним не­при­ме­ре­ним при­мед­ба­ма о ра­ду јав­них бе­ле­жни­ка ре­ме­ти прав­ну си­гур­ност, а гра­ђа­не и при­вре­ду до­во­ди у за­блу­ду.

– Пре­ма ста­ти­стич­ким по­да­ци­ма об­ја­вље­ним на по­р­та­лу РГЗ, од 1. ју­ла 2018. и по­чет­ка при­ме­не За­ко­на о по­ступ­ку упи­са у ка­та­стар не­по­крет­но­сти и во­до­ва, до 1. сеп­тем­бра ове го­ди­не, јав­ни бе­ле­жни­ци су по­сла­ли 545.866 зах­те­ва за упис у ка­та­стар, од ко­јих је 528.920 ре­ше­но без ика­квих при­ме­да­ба. Ста­ти­сти­ка РГЗ, до­ступ­на на сај­ту ове ин­сти­ту­ци­је, на­во­ди по­да­так да је у том пе­ри­о­ду об­у­ста­вље­но 16.946 зах­те­ва за упис у ка­та­стар, што се дра­стич­но раз­ли­ку­је од бро­ја ко­ји је са­да са­оп­штио РГЗ (23.924 об­у­ста­вље­на зах­те­ва) – са­оп­ште­но је из Јав­но­бе­ле­жнич­ке ко­мо­ре Ср­би­је.

Зах­те­ви за упис у ка­та­стар пре­те­жно су об­у­ста­вља­ни због по­гре­шне при­ме­не про­пи­са по­је­ди­них слу­жби за ка­та­стар не­по­крет­но­сти, као и због огром­ног бро­ја прет­ход­но не­ре­ше­них зах­те­ва ка­да је слу­жба­ма нај­лак­ше да об­у­ста­ве по­сту­пак.

ЈКС се због то­га обра­ћа­ла РГЗ-у, са же­љом да се од­ре­ђе­ни про­бле­ми у при­ме­ни про­пи­са ре­ше за­јед­нич­ки, али у РГЗ-у ни­је би­ло во­ље да се они ре­ше на про­фе­си­о­на­лан на­чин, уз обо­стра­но ува­жа­ва­ње.

– Ана­ли­за по­да­та­ка РГЗ по­ка­зу­је да је за 26 ме­се­ци по јед­ном јав­ном бе­ле­жни­ку ме­сеч­но об­у­ста­вље­но у про­се­ку 3,27 пред­ме­та, што го­во­ри о ви­со­кој струч­но­сти и про­фе­си­о­на­ли­зму јав­них бе­ле­жни­ка – на­гла­ша­ва се из ЈКС-а и за­хва­љу­је РГЗ-у на ре­дов­ној ста­ти­сти­ци о зах­те­ви­ма за упис у ка­та­стар, а гра­ђа­ни­ма и свим за­ин­те­ре­со­ва­ним оста­вља да уви­дом у ове по­дат­ке до­не­су соп­стве­ни за­кљу­чак.

Из ЈКС-а под­се­ћа­ју да је од по­чет­ка ра­да јав­но­бе­ле­жнич­ког си­сте­ма дра­ма­тич­но сма­њен број имо­вин­ско­прав­них спо­ро­ва, што до­вољ­но го­во­ри о оправ­да­но­сти уво­ђе­ња ове про­фе­си­је у пра­во­суд­ни си­стем, о до­при­но­су ин­ве­сти­ци­ја­ма и ра­сту БДП-а, као и о по­ве­ћа­њу прав­не си­гур­но­сти гра­ђа­на.

Ми­ни­стар­ство прав­де сма­тра „пот­пу­но не­до­пу­сти­вим” на­во­де РГЗ-а да су из­во­ди из ли­ста не­по­крет­но­сти ко­је из­да­ју јав­ни бе­ле­жни­ци „пла­ги­ра­ни”, „у пот­пу­ној су­прот­но­сти са за­ко­ном”, да пред­ста­вља­ју „ди­рект­ну кра­ђу про­из­во­да РГЗ”, као и да се гра­ђа­ни и при­вре­да у те из­во­де не мо­гу по­у­зда­ти и да тре­ба да их при­ба­вља­ју код ре­ги­стро­ва­них ге­о­дет­ских ор­га­ни­за­ци­ја.

Ми­ни­стар­ство оце­њу­је да су та­кве тврд­ње РГЗ-а „очи­гле­дан по­ку­шај де­за­ву­и­са­ња јав­но­сти са ци­љем скре­та­ња па­жње са соп­стве­них упит­них ре­зул­та­та ра­да”.

По­во­дом тврд­њи РГЗ да из­во­ди ко­је јав­ни бе­ле­жни­ци из­да­ју са­др­же по­дат­ке ко­ји ни­су са­став­ни део из­во­да из ли­ста не­по­крет­но­сти, по­пут на­зна­ке да се из­да­ју у окви­ру Пра­во­суд­ног ин­фор­ма­ци­о­ног си­сте­ма, Ми­ни­стар­ство прав­де је ука­за­ло да је то нео­п­ход­но за­то што је ми­ни­стар­ство над­ле­жно за по­сло­ве пра­во­су­ђа од­го­вор­но за ве­ро­до­стој­ност и га­ран­ци­ју при­ка­за пре­у­зе­тих по­да­та­ка.

То је про­пи­са­но Уред­бом о усло­ви­ма из­да­ва­ња из­во­да из ли­ста не­по­крет­но­сти и ли­ста во­да из Ге­о­дет­ског ка­та­стар­ског ин­фор­ма­ци­о­ног си­сте­ма, ко­је из­да­ју јав­ни бе­ле­жни­ци и ге­о­дет­ске ор­га­ни­за­ци­је, до­не­том кра­јем ју­на 2020. го­ди­не.

Ми­ни­стар­ство ука­зу­је да се у из­во­ди­ма без из­у­зет­ка на­во­ди да је из­вор по­да­та­ка РГЗ, а да по­да­ци о не­по­крет­но­сти не­ма­ју ни­ка­кве са­др­жин­ске раз­ли­ке.

– У ли­сто­ви­ма не­по­крет­но­сти ко­је из­да­ју јав­ни бе­ле­жни­ци не­ма го­во­ра ни о ка­квом пла­ги­ра­њу, бу­ду­ћи да ти из­во­ди не пред­ста­вља­ју аутор­ско де­ло – об­ја­сни­ли су из ми­ни­стар­ства.

Коментари9
993c5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Уа политичари
"Ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић Ки­сић". Одавно тврдим да су сви са свим у власти и опозицији у некаквим родбинским, кумовским и пословним везама. Док не дођу нови и чисти људи, којима је на првом месту интерес Србије биће нам како јесте. На моменте ми се чини да господин Вучић стварно жели добро Србији али то у пракси не изгледа тако. Превише је штеточина око њега које он штити.
Jovan P.
Zaposleni u RGZ ponašaju se kao da je firma u kojoj rade privatna a ne državna institucija. Kivni su na notare što koriste podatke iz katastra koje su oni prikupili ali kao državni geometri,pa notari dotične podatke mogu koiristiti što je utvrđeno i zakonom. Namerno odugovlače rešavanje predmeta u beskonačnost kako bi građani bili prinuđeni da im nude mito .Nije džabe na ulazu u RGZ pismeno upozorenje da građani ne daju novac na ruke već usluge uplaćuju preko uplatnica.RGZ je leglo korupcije!
RedovniĆitalac
Prepucavanje RGZ i notara je prevršilo meru. Istina je negde na sredini. RGZ baštini geodetsko katastarske podatke prikupljane decenijama po grdovima i selima Srbije, uključujući i neprohodne šume i planine. Generacije geodeta provele su ceo radni vek na premeru Srbije. Nije bilo tada sadašnjih terenskih uslova ni merne tehnike. Izlazilo se na teren u rano proleće, vraćalo sa prvim snegovima i izrađenim katastrom. Za to su zaslužni i geodeti i pravnici. Čemu svađa? "Čiji su NAŠI podaci!"
Саша Микић
Треба разлучити две ствари, које су наши стари и те како добро познавали иако нису били ни геодете, ни правници: Катастар је слика терена, који премеравају геодете, а Земљишне књиге су правни списи, којима се свакој земљишној честици, коју су премериле геодете, дају власник и шта се налази на њој (њива, шума, објекат итд.). Сада је све то названо катастар и што се тиче геодета све је у реду, али што се тиче правног дела ту већ није ажурно деценијама и на месту зграде имамо да је још увек воћњак.
Вангелија
Све је то славна прошлост геодетске струке са којом садашњи РГЗ нема ништа. Празна љуштура којом доминирају шупље главе из ткз.PR службе и слични људи без занимања.
Matija Rankovic
Katastar je leglo korupcije
jazavac pred sudom
Тврдња да је смањен број имовинско правних спорова је недоказана.Нико пре увођења јавнобележничке службе није ни правио анализу броја и врсте таквих спорова,нити је ико након рецимо пет година рада правио такву анализу да би могао тврдити то што тврди јавнобележничка комора.Чињеница је да грађани имају проблема и са једнима и са другима, тренутно највише са катастром.Рад катастра није доступан јавности нити грађанин може добити информацију нити послати захтев а да није у електронској форми.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља