уторак, 18.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:29

Џеј Ло у служби турског туризма

Анкара предузима мере како би привукла што више страних туриста, поготово оних с дебљим буђеларом, који ће у Истанбулу, Анталији и Измиру остављати више пара
Аутор: Во­ји­слав Ла­лићнедеља, 18.08.2019. у 21:30
Џенифер Лопез - Фото EPA-EFE/Mah­moud Ahmed

У си­ту­а­ци­ји ка­да се тур­ска при­вре­да су­о­ча­ва са мно­гим еко­ном­ским иза­зо­ви­ма, вла­да по­ку­ша­ва да при­ву­че што ве­ћи број стра­них ту­ри­ста, и то оних са што ду­бљим џе­пом, ка­ко би по­пу­ни­ла др­жав­ну ка­су. Пре­ма по­след­њим про­це­на­ма, ова го­ди­на ће би­ти ре­корд­на, по­што се оче­ку­је, ако се не­што не­пред­ви­ђе­но не де­си, пе­де­сет ми­ли­о­на стра­них го­сти­ју, де­сет од­сто ви­ше не­го ла­не.

Да би се по­сти­гао тај циљ, по­кре­ну­та је сна­жна про­па­ганд­на ма­ши­не­ри­ја у на­сто­ја­њу да се при­ву­че што ве­ћи број го­сти­ју. Ако све бу­де те­кло по пла­ну, го­сти би у зе­мљи тре­ба­ло да оста­ве че­тр­де­сет ми­ли­јар­ди до­ла­ра.

По­ред кла­сич­не про­па­ган­де, у кам­па­њу су упрег­ну­та и мно­га по­зна­та име­на. У Ан­та­ли­ји, не­зва­нич­ној тур­ској ту­ри­стич­кој пре­сто­ни­ци, не­дав­но је на­сту­пи­ла по­зна­та аме­рич­ка пе­ва­чи­ца, а по­вре­ме­но и глу­ми­ца Џе­ни­фер Ло­пез. Њу су, на­рав­но, мо­гли да гле­да­ју и слу­ша­ју са­мо про­бра­ни го­сти, али су ње­не го­ли­ша­ве фо­то­гра­фи­је пре­пла­ви­ле тур­ске ме­ди­је. Џеј Ло је, ка­ко је из­ја­ви­ла, оду­ше­вље­на Тур­ском, то јест Ан­та­ли­јом. То је очи­глед­но био уна­пред до­го­во­ре­ни про­па­ганд­ни по­тез, ефект­ни­ји од сва­ке дру­ге ре­кла­ме. Ко­ли­ко су ко­шта­ла та ње­на два са­та, ни­је са­оп­ште­но, али си­гур­но ће се ис­пла­ти­ти. Она ни­је уса­мље­на. Пре ње су го­сто­ва­ли Ел­тон Џон, Ри­ки Мар­тин, Ен­ри­ке Ин­гле­си­јас, не­де­љу мо­де је ор­га­ни­зо­ва­ла хи­ро­ви­та бо­га­та­ши­ца Па­рис Хил­тон, док је Са­му­ел Ето, по­зна­ти фуд­ба­лер ко­ји је не­ка­да играо и у Тур­ској, у Ан­та­ли­ји не­дав­но оку­пио фуд­бал­ску ели­ту. То су до­га­ђа­ји о ко­ји­ма се да­ни­ма при­ча и пи­ше, што без сум­ње, при­вла­чи но­ве го­сте и то оне, ка­ко се на­да­ју до­ма­ћи­ни, ко­ји има­ју ви­ше нов­ца.

Тур­ска је већ ту­ри­стич­ка ве­ле­си­ла. По бро­ју го­сти­ју је на сед­мом ме­сту на све­ту, али по при­хо­ди­ма је тек на 14 по­зи­ци­ји. Вла­да са­да по­ку­ша­ва да при­ву­че ту­ри­сте ко­ји ће оста­вља­ти ви­ше па­ра.

„У то­ку је кам­па­ња за при­вла­че­ње ’ква­ли­тет­них’ стра­них ту­ри­ста ко­ји ће у Тур­ској у про­се­ку оста­вља­ти по хи­ља­ду до­ла­ра. До­сад су они тро­ши­ли 700 до­ла­ра”, ис­ти­чу у Ми­ни­стар­ству за кул­ту­ру и ту­ри­зам. У при­вла­че­њу но­вих го­сти­ју, ка­ко се на­да­ју, зна­чај­ну уло­гу тре­ба да од­и­гра и „вер­ски ту­ри­зам”, то јест мно­го­број­ни исто­риј­ски и вер­ски спо­ме­ни­ци ко­ји иза­зи­ва­ју зна­ти­же­љу при­пад­ни­ка ра­зних ве­ро­и­спо­ве­сти.

Игром исто­риј­ских окол­но­сти на про­сто­ри­ма Тур­ске на­ла­зе се мно­ги спо­ме­ни­ци ко­ји су обе­ле­жи­ли кр­ва­ви ран­де­вуи две ци­ви­ли­за­ци­је: за­пад­не и ис­точ­не, од­но­сно хри­шћа­на и му­сли­ма­на. То је ви­дљи­во на сва­ком ко­ра­ку: у Ис­тан­бу­лу, то јест Кон­стан­ти­но­по­љу, Из­ми­ру то јест Смир­ни, Је­дре­ну, то јест Адри­ја­но­по­љу... То по­твр­ђу­је и Аја Со­фи­ја, ко­ју сво­ја­та­ју и хри­шћа­ни и му­сли­ма­ни, иако је она ви­зан­тиј­ска цр­ква, пре­ко пу­та ње је Пла­ва џа­ми­ја, је­ди­на на све­ту ко­ја има шест ми­на­ре­та, у Је­дре­ну је џа­ми­ја Се­ли­ми­је, ко­ју је про­јек­то­вао нај­по­зна­ти­ји осман­ски ари­хи­тек­та Ми­мар Си­нан, ина­че по­ре­клом Грк из Ка­па­до­ки­је, за­тим цр­ква Св. Ни­ко­ле у Ан­та­ли­ји, Си­на­го­га у Ма­ни­си, ту је Јер­мен­ска па­три­јар­ши­ја...

Нај­но­ви­ја кре­та­ња у ту­ри­зму по­твр­ђу­ју да је Тур­ска пре­бро­ди­ла кри­зу ко­ја је усле­ди­ла по­сле оба­ра­ња ру­ског вој­ног ави­о­на на гра­ни­ци пре­ма Си­ри­ји кра­јем 2015. го­ди­не. Вла­ди­мир Пу­тин је та­да ста­вио рам­пу на чар­тер ле­то­ве ка Тур­ској, док за­пад­ни ту­ри­сти у та­квој си­ту­а­ци­ји ни­су хте­ли ни­шта да ри­зи­ку­ју и по­че­ли су да за­о­би­ла­зе Тур­ску, по­го­то­во по­сле не­ко­ли­ко те­ро­ри­стич­ких на­па­да у Ис­тан­бу­лу и Ан­ка­ри.

Тур­ску је у 2016. го­ди­ни по­се­ти­ло све­га 25 ми­ли­о­на го­сти­ју, два­на­ест ми­ли­о­на ма­ње не­го прет­ход­них два­на­ест ме­се­ци. Тр­жи­ште је по­че­ло да се опо­ра­вља по­сле из­ви­ње­ња пред­сед­ни­ка Та­ји­па Ер­до­га­на Мо­скви због обо­ре­ног ави­о­на. Про­шле го­ди­не у Тур­ској је бо­ра­ви­ло 39 ми­ли­о­на стра­них ту­ри­ста, ко­ји су оста­ви­ли 29 ми­ли­јар­ди до­ла­ра. Они су ве­ћи­ном сти­гли из Ру­си­је, Не­мач­ке, Бри­та­ни­је и арап­ских зе­ма­ља. У Ан­ка­ри се на­да­ју да ће сто­ту го­ди­шњи­цу про­гла­ше­ња ре­пу­бли­ке, ко­ја па­да 2023, до­че­ка­ти са 70 ми­ли­о­на стра­них го­сти­ју.


Коментари4
d5c94
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Posmatrač i osmatrač
Turska pruža najbolji odnos cene i pružene usluge za tu cenu. Za malo drugih destinacija se može reći " koliko para - još malo više muzike " . Tek kada se doživi nivo usluge oko Antalije i Beleka i razmera njihovih hotela uz organizaciju ( brzina i kvalitet usluga ), shvati se zašto je približni nivo na Zapadu po ceni 10 puta skuplji i da ostatak Mediterana to i nema - jer ne bi ni znali kako to da organizuju i izgrade !
Čaba Nagy
Rzumem Dzenifer Lopez kada dodje u Antaliju odnosno Tursku da odrzi koncert.To je unosan biznis ali ne mogu da razumem cetrdeset miliona stranih turista koji tamo letuju pored Grcke, Italije i Spanije
Puno ime
Ma kakva Turska. Mene videti nece..
Мр Радомир Шћепановић
Пара никада доста!

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља