недеља, 07.03.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 18.08.2019. у 23:25 Дејан Спаловић
РАЗГОВОР НЕДЕЉЕ: МАРКО ЂУРИЋ, директор Канцеларије за Косово и Метохију

Проналазимо начине да помогнемо народу

Про­тив ге­то­и­за­ци­је бо­ри­ће­мо се еко­ном­ским на­прет­ком у срп­ским сре­ди­на­ма на КиМ
Марко Ђурић (Фото Танјуг З.Ж)

Упр­кос при­ти­сци­ма на те­ре­ну и по­ја­ча­ним по­ли­циј­ским и ин­спек­циј­ским кон­тро­ла­ма, про­на­ла­зи­мо на­чи­не да оси­гу­ра­мо ко­ли­ко-то­ли­ко ста­бил­но снаб­де­ва­ње на­шег на­ро­да на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, пре све­га на се­ве­ру, ис­ти­че у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју Мар­ко Ђу­рић. 

„Ве­о­ма је ва­жно то што су на­ши су­на­род­ни­ци у по­кра­ји­ни по­ка­за­ли за­ди­вљу­јућ ни­во со­ли­дар­но­сти и спрем­но­сти да се мир­ним и де­мо­крат­ским сред­стви­ма бо­ре за сво­ја основ­на људ­ска и ег­зи­стен­ци­јал­на пра­ва. Без то­га би и наш труд био уза­лу­дан. На­ме­ра При­шти­не про­те­клих ме­се­ци је би­ла да се за­стра­ши­ва­њем и ре­стрик­ци­ја­ма сло­ми от­пор и оту­пи во­ља Ср­ба на се­ве­ру Ко­со­ва и Ме­то­хи­је. Се­вер је оп­се­сив­на ме­та При­шти­не, је­дан ве­ли­ки трн у оку. Али уве­рен сам да Ср­бе не­ће ус­пе­ти да пот­чи­не и под­јар­ме, јер ис­трај­ност има­ју, а има­ју и не­у­пит­ну по­др­шку Бе­о­гра­да, др­жа­ве Ср­би­је, па, ако хо­ће­те, и чи­та­вог срп­ског на­ро­да”, ка­же Мар­ко Ђу­рић.

Ка­ко Бе­о­град по­ма­же Ср­би­ма у по­кра­ји­ни, упр­кос тр­го­вин­ској бло­ка­ди При­шти­не?

По­се­ти­те не­ку од про­дав­ни­ца у Ко­сов­ској Ми­тро­ви­ци, Зве­ча­ну, Ле­по­са­ви­ћу... Ја­сно је да смо увек или го­то­во увек ко­рак ис­пред њих и да смо ско­ро го­ди­ну да­на, ко­ли­ко тра­ју не­при­кри­ве­ни и по­ја­ча­ни при­ти­сци на наш на­род у по­кра­ји­ни, про­на­ла­зи­ли ефи­ка­сне од­го­во­ре. Не же­лим да да­јем де­таљ­на об­ја­шње­ња ка­ко то успе­ва­мо, ко­ја би са­мо по­слу­жи­ла као из­го­вор за но­ве при­ти­ске. Ва­жно је да има хле­ба, мле­ка, ме­са, бра­шна, уља... Све то не би би­ло мо­гу­ће без чвр­стог по­ли­тич­ког је­дин­ства на­ше др­жа­ве и по­ли­тич­ких пред­став­ни­ка Ср­ба на КиМ. 

И у је­ку те по­ли­тич­ке и ди­пло­мат­ске бор­бе за оп­ста­нак Ср­ба у по­крај­ни, на­ша др­жа­ва је ус­пе­ла да из­дво­ји сред­ства за ин­ве­сти­ци­о­ни ци­клус ка­кав ни­је ви­ђен де­це­ни­ја­ма, а ко­ји већ ре­зул­ти­ра сто­ти­на­ма про­је­ка­та, рад­ним ме­сти­ма и со­ци­јал­ном си­гур­но­шћу за наш на­род. Про­тив ге­то­и­за­ци­је бо­ри­ће­мо се ин­ду­стри­ја­ли­за­ци­јом и еко­ном­ским на­прет­ком у срп­ским сре­ди­на­ма на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, и си­гу­ран сам да Ал­бан­ци већ са­да са за­ви­шћу и но­стал­ги­јом гле­да­ју на то ка­ко се јед­на озбиљ­на др­жа­ва оп­хо­ди пре­ма сво­јим гра­ђа­ни­ма и њи­хо­вој бу­дућ­но­сти.

На че­лу Кан­це­ла­ри­је за КиМ на­ла­зи­те се шест го­ди­на. Ка­ко би­сте оце­ни­ли свој рад и чи­ме сте за­до­вољ­ни, а шта би­сте са­да ура­ди­ли дру­га­чи­је?

Би­ло би не­у­ме­сно да сам оце­њу­јем соп­стве­ни рад. Ре­зул­та­ти ра­да Кан­це­ла­ри­је за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју у тих шест го­ди­на су ег­закт­ни и мер­љи­ви су бро­јем са­зи­да­них ку­ћа и ста­но­ва (1.650 но­вих стам­бе­них је­ди­ни­ца), по­де­ље­них трак­то­ра, мо­то­кул­ти­ва­то­ра и сад­ни­ца, об­но­вље­них све­ти­ња, из­гра­ђе­них пу­те­ва, шко­ла, об­да­ни­шта, ам­бу­лан­ти и до­мо­ва здра­вља, ре­а­ли­зо­ва­них кул­тур­них и спорт­ских ма­ни­фе­ста­ци­ја. Ка­да до­ђе вре­ме за ту вр­сту ева­лу­а­ци­је, има­ће­мо чи­ме да се по­хва­ли­мо. Дру­га ве­о­ма бит­на ствар: у ову бор­бу унео сам ср­це и за­шао у сва­ки део КиМ, чак и та­мо где срп­ска но­га ни­је кро­чи­ла у прет­ход­не две де­це­ни­је. До­жи­вео сам, и хва­ла бо­гу, пре­жи­вео све и сва­шта. Сте­као сам ис­ку­ство ка­кво не бих ни на јед­ном дру­гом ме­сту за чи­тав је­дан рад­ни век. У из­ве­шта­ју о ра­ду Кан­це­ла­ри­је за КиМ, ко­ји је не­дав­но по­де­љен по­сла­ни­ци­ма у На­род­ној скуп­шти­ни, мо­гли сте да ви­ди­те не­што о по­стиг­ну­тим ре­зул­та­ти­ма. Опо­зи­ци­ја је при­лич­но пре­зри­во ре­а­го­ва­ла на те фак­те, али ка­ко дру­га­чи­је да ре­а­гу­ју ка­да су иза њих и њи­хо­вих де­ло­ва­ња на КиМ оста­ли са­мо по­ра­зи и ни­шта опи­пљи­во. Да се ис­пра­вим – оста­ви­ли су нам ад­ми­ни­стра­тив­не пре­ла­зе и де фак­то гра­ни­цу из­ме­ђу Ср­ба и Ср­ба.

При­штин­ски ме­ди­ји спе­ку­ли­шу да ће кра­јем сеп­тем­бра би­ти ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри. Ка­кву кам­па­њу оче­ку­је­те? 

Ти из­бо­ри ће, ако их бу­де, за по­сле­ди­цу има­ти пре­ком­по­зи­ци­ју ал­бан­ске по­ли­тич­ке сце­не на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, али се у од­но­су ал­бан­ске по­ли­тич­ке ели­те пре­ма срп­ском на­ро­ду ни­шта не­ће про­ме­ни­ти. Све ал­бан­ске пар­ти­је има­ју отво­ре­ну ан­ти­срп­ску плат­фор­му и сви ће то­ком кам­па­ње упи­ра­ти пр­стом на Ср­бе као де­жур­не крив­це за све не­у­спе­хе та­ко­зва­ног ко­сов­ског др­жа­во­твор­ног про­јек­та. Чи­та­ва та ло­пов­ска по­ли­тич­ка ели­та ће на­сто­ја­ти да сво­је гре­хе са­кри­је иза агре­сив­не ан­ти­срп­ске ре­то­ри­ке, и бо­јим се да ула­зи­мо у је­дан ве­о­ма и по­ли­тич­ки и без­бед­но­сно осе­тљив пе­ри­од. Срп­ски на­род у том пе­ри­о­ду тре­ба да гле­да ка­ко да пре­жи­ви и да још јед­ном ар­ти­ку­ли­ше сво­је по­ли­тич­ко и сва­ко дру­го је­дин­ство кроз по­др­шку Срп­ској ли­сти.

На Ко­со­ву је пред фор­ми­ра­њем ко­а­ли­ци­ја ма­лих срп­ских стра­на­ка, по­кре­та и по­је­ди­на­ца ко­ји има­ју упо­ри­ште у не­ким опо­зи­ци­о­ним са­ве­зи­ма у Бе­о­гра­ду. Ко­ли­ка је њи­хо­ва ре­ал­на сна­га?

Њи­хо­ву ре­ал­ну сна­гу мо­гли смо да ви­ди­мо ка­да су пра­ви­ли шет­ње у окви­ру кам­па­ње „Је­дан од пет ми­ли­о­на”, ка­да у Гра­ча­ни­ци и Ми­тро­ви­ци ни­су мо­гли да оку­пе чак ни то­ли­ко при­ста­ли­ца да др­же тран­спа­рент. Под­се­ћам, реч је о љу­ди­ма ко­ји су по­ју­ри­ли да ка­жу да ће иза­ћи на из­бо­ре и пре не­го што је по­зна­то да ли ће из­бо­ра би­ти, а то су исти они ко­ји се Бе­о­гра­ду жа­ле на из­бор­не усло­ве, док на КиМ то пи­та­ње и не по­ста­вља­ју – ваљ­да су за­до­вољ­ни функ­ци­о­ни­са­њем ци­вил­ног и де­мо­крат­ског дру­штва та­мо. Да ни­је ту­жно и тра­гич­но, би­ло би сме­шно. Да ствар бу­де го­ра, они и не кри­ју да на те из­бо­ре же­ле да иза­ђу, не да би опо­ни­ра­ли ан­ти­срп­ској по­ли­ти­ци и по­ру­ка­ма ал­бан­ских стра­на­ка, већ да би окру­ни­ли и оте­ли не­ки глас од Срп­ске ли­сте.

Има ли до­след­но­сти у њи­хо­вом ра­ду?

Има и не­ка­кве до­след­но­сти у де­ло­ва­њу та­ко­зва­ног Са­ве­за за Ср­би­ју, јер то је по­ли­тич­ка гру­па­ци­ја у при­ват­ном вла­сни­штву гру­пи­це тај­ку­на, а и на КиМ су се по­ста­ра­ли да као сво­је пред­став­ни­ке про­мо­ви­шу сре­бро­љуп­це, сит­не ло­по­ве и пре­ва­ран­те ко­ји би и са­ми да по­ста­ну тај­ку­ни ка­да по­ра­сту. Исти­на је да је у де­мо­кра­ти­ји плу­ра­ли­зам ми­шље­ња по­жељ­на ствар, али Ср­би на КиМ се се­ћа­ју вре­ме­на ка­да је срп­ска по­ли­тич­ка сце­на та­мо функ­ци­о­ни­са­ла по прин­ци­пу сва­ка ва­шка оба­шка, а је­ди­ни плу­ра­ли­зам ко­ји је из то­га про­ис­те­као био је плу­ра­ли­зам ло­по­влу­ка. На­шем на­ро­ду је ја­сно да је Срп­ска ли­ста га­ран­ци­ја сна­ге и по­ли­тич­ке не­са­ло­ми­во­сти Ср­ба на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји и уве­рен сам да из­не­на­ђе­ња, ка­да је реч о ма­ни­фе­ста­ци­ји је­дин­ства срп­ског на­ро­да у по­кра­ји­ни, не­ће би­ти.

Ка­ква је бу­дућ­ност на­став­ка ди­ја­ло­га Бе­о­гра­да и При­шти­не?

На ва­ше пи­та­ње ћу од­го­во­ри­ти кон­тра­пи­та­њем, истим оним ко­јим пред­сед­ник Ву­чић од­го­ва­ра они­ма ко­ји до­ла­зе у Бе­о­град да би пле­ди­ра­ли за на­ста­вак ди­ја­ло­га: а о че­му да раз­го­ва­ра­мо? Уко­ли­ко то тре­ба да бу­де на­ста­вак екс­перт­ског ди­ја­ло­га, ка­ко да на­ста­ви­мо раз­го­во­ре у све­тлу чи­ње­ни­це да За­јед­ни­ца срп­ских оп­шти­на још не по­сто­ји, да сва­ко ма­ло упа­да­ју са спе­ци­јал­ним по­ли­циј­ским сна­га­ма на се­вер Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, да хап­се и за­стра­шу­ју не­ви­не Ср­бе, да не при­зна­ју срп­ске па­со­ше, да за­бра­њу­ју по­се­те на­шим зва­нич­ни­ци­ма... Ако то тре­ба да бу­де ди­ја­лог о не­ком све­о­бу­хват­ном ре­ше­њу, о че­му да раз­го­ва­ра­мо ка­да су све иде­је ко­је су до­шле с на­ше стра­не од­ба­че­не и ка­да је ком­про­мис по­стао за­бо­ра­вље­на и го­то­во пре­зре­на реч.

Да ли оче­ку­је­те да ће те­ро­ри­сти из та­ко­зва­не ОВК од­го­ва­ра­ти пред Спе­ци­јал­ним су­дом у Ха­гу?

Не­мам ни­ка­ква оче­ки­ва­ња од тог су­да, и он се ви­ше пу­та по­ста­рао да оправ­да мо­ју скеп­су. Још јед­ном на­гла­ша­вам да ни­је реч о ме­ђу­на­род­ном су­ду, већ о су­ду са­мо­про­гла­ше­ног Ко­со­ва ко­ји је из ко­зме­тич­ких раз­ло­га те­ри­то­ри­јал­но из­ме­штен у Хаг. Да­кле, ов­де се чак не по­ста­вља ни пи­та­ње по­ве­ре­ња у ме­ђу­на­род­но пра­во­су­ђе, а не­мам га мно­го. Не ми­слим да су они ко­ји су чи­ни­ли зло­чи­не на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, као ни њи­хо­ви по­ли­тич­ки спон­зо­ри, спрем­ни да на би­ло ко­ји на­чин су­де са­ми се­би. Прав­да је спо­ра, али до­сти­жна, јер рат­ни зло­чи­ни не за­ста­ре­ва­ју и кад-тад ће сва њи­хо­ва зло­де­ла до­ћи на на­пла­ту. 

Да ли ће Бе­о­град ре­а­го­ва­ти уко­ли­ко При­шти­на по­ша­ље та­ко­зва­ну вој­ску на се­вер по­кра­ји­не?

Ми­слим да је пред­сед­ник Ср­би­је, ко­ји је и вр­хов­ни ко­ман­дант на­ших ору­жа­них сна­га, био са­свим пре­ци­зан и ја­сан. Ср­би­ја не­ће до­зво­ли­ти уби­ја­ње и про­те­ри­ва­ње Ср­ба на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји. Но­вих „Олу­ја” и по­гро­ма по­пут оног у мар­ту 2004. го­ди­не не­ће би­ти. Ср­би­ји као др­жа­ви, ко­ја се убр­за­но ин­ду­стри­ја­ли­зу­је и бе­ле­жи ре­корд­не ре­зул­та­те у еко­ном­ском раз­во­ју и при­вла­че­њу ин­ве­сти­ци­ја, де­ста­би­ли­за­ци­ја ни­је у ин­те­ре­су, али без­бед­ност на­шег на­ро­да на КиМ је­сте ин­те­рес из­над свих дру­гих. На­ћи ће­мо на­чи­не да за­шти­ти­мо наш на­род ако то бу­де по­треб­но.

Да ли има но­вих ин­фор­ма­ци­ја око уби­ца Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа?

Клуп­ко зло­чи­на се по­ла­ко од­мо­та­ва. Ве­ро­ват­но на­ша др­жа­ва не­ће у до­глед­но вре­ме до­би­ти од­го­во­ре из При­шти­не на пи­та­ња ко­ја је пред­сед­ник Ву­чић не­дав­но јав­но по­ста­вио, али ја­сно је да, на­кон до са­да утвр­ђе­них и из­не­тих ин­фор­ма­ци­ја, ни­ко озби­љан ви­ше не мо­же да по­сред­но или не­по­сред­но оп­ту­жу­је Ср­би­ју за смрт Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа. То, ме­ђу­тим, не спре­ча­ва део нео­д­го­вор­не опо­зи­ци­је ов­де у Бе­о­гра­ду да и да­ље на­сто­ји да на је­дан бљу­тав и пре­зи­ра до­сто­јан на­чин про­фи­ти­ра на смр­ти Оли­ве­ра Ива­но­ви­ћа, а нај­од­врат­ни­је је то што се за по­што­ва­о­це ње­го­вог ли­ка и де­ла да­нас из­да­ју они ко­ји су га отво­ре­но мр­зе­ли. Др­жа­ва Ср­би­ја, па и ја, учи­ни­ли смо све да Оли­ве­ру и ње­го­вој по­ро­ди­ци по­мог­не­мо он­да ка­да му је би­ло нај­по­треб­ни­је, ка­да су га окле­ве­та­ног др­жа­ли у ка­за­ма­ту у скло­пу јед­не бру­тал­не де­мон­стра­ци­је си­ле и са­мо­во­ље. Ни­су га та­да за здра­вље пи­та­ли ни Је­ре­мић, ни Ђи­лас, ни Ра­да Трај­ко­вић. Ни да­нас они не­ма­ју ис­кре­ну же­љу да се от­кри­ју уби­це, али же­ље да на сва­ки на­чин на­па­ко­сте сво­јој др­жа­ви им не мањ­ка.

Коментари4
5d415
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksandar
Najvaznije pomoci nasem narodu.
Violeta
Bolje da smanjite apanaze Dodiku i Mandicu a te pare da date nar. kuhinjama na KIM!
Vesna
Koliko je težak položaj Srba na Kosovu i Metohiji toliko je jača želja Srbije da pomogne i zaštiti svoj narod! Pravda je spora ali dostižna!
Dragojlo
Predsednik Aleksandar Vucic se bori lavovski za narod svoj , I verujemo da ce uspeti da dobijemo kompromisno resenje sa Kosovom.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља