недеља, 09.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 05.05.2019. у 10:27 Маријана Авакумовић

Путник може да наплати сва­ки ми­нут ка­шње­ња во­за

У Ср­би­ји са­мо шест пут­ни­ка у овој и пр­о­шлој го­ди­ни тра­жи­ло обе­ште­ће­ње, а у Не­мач­кој 2,7 ми­ли­о­на
(Фото А. Васиљевић)

Ка­да сам се упу­ти­ла ка же­ле­знич­кој ста­ни­ци у Фи­рен­ци, по­след­ње што сам мо­гла да по­ми­слим је­сте да та­чан, брз и скуп воз мо­же да ка­сни, али и да ћу то че­ка­ње мо­ћи да на­пла­тим.

До­че­као ме је глас с раз­гла­са ко­ји је не­пре­кид­но по­на­вљао да ка­сни бр­зи воз „Фре­ча­ро­са”, ко­ји са­о­бра­ћа од Ри­ма до Ве­не­ци­је. То је за­пра­во био воз за ко­ји сам има­ла уна­пред ку­пље­ну елек­трон­ску кар­ту и ко­јим је тре­ба­ло да се пре­ве­зем до Бо­ло­ње. Вре­ме ка­шње­ња на ста­нич­ним мо­ни­то­ри­ма не­пре­кид­но се по­ве­ћа­ва­ло. На јед­ном је­ди­ном шал­те­ру, на ко­ме ауто­ма­ти још ни­су за­ме­ни­ле слу­жбе­ни­ке ита­ли­јан­ских же­ле­зни­ца, са­зна­ла сам да је у пи­та­њу квар на јед­ној де­о­ни­ци бр­зе пру­ге, на ко­јој се раз­ви­ја бр­зи­на и до 300 ки­ло­ме­та­ра на час. То је на­вод­но био раз­лог што се воз ка Фи­рен­ци кре­ће спо­ри­је јер је мо­рао да се пре­ба­ци у ла­га­ни­ји ре­жим ра­да.

Ме­ђу­тим, на имеј­лу ме је већ че­ка­ло из­ви­ње­ње и оба­ве­ште­ње ита­ли­јан­ских же­ле­зни­ца да ће воз ка­сни­ти 70 ми­ну­та. Не­што ка­сни­је на исти на­чин су ме ин­фор­ми­са­ли о вра­ћа­њу нов­ца и ин­струк­ци­ја­ма ка­ко да оства­рим то пра­во.

(Фото А: Васиљевић)

Ова­ко не­што је не­за­ми­сли­во у Ср­би­ји, а пи­та­ње је да ли би би­ло мо­гу­ће и у Ита­ли­ји да их на та­кав по­тез ни­је на­те­ра­ла ди­рек­ти­ва Европ­ске ко­ми­си­је, ко­ја упра­во на­ла­же ве­ћа пра­ва пут­ни­ка у же­ле­знич­ком са­о­бра­ћа­ју у слу­ча­ју ка­шње­ња во­зо­ва. Баш као што европ­ска ди­рек­ти­ва и пр­о­пи­су­је, ита­ли­јан­ске же­ле­зни­це су на­ве­ле да за ка­шње­ње до 59 ми­ну­та сле­ду­је обе­ште­ће­ње од 25 од­сто вред­но­сти кар­те, ко­је мо­же у од­ре­ђе­ном пе­ри­о­ду да се ис­ко­ри­сти са­мо као по­пуст при на­ред­ној ку­по­ви­ни кар­те. За ка­шње­ње од 60 до 119 ми­ну­та сле­ду­је нов­ча­но обе­ште­ће­ње у из­но­су од 25 од­сто вред­но­сти кар­те, док за ка­шње­ње од два са­та и ви­ше вра­ћа­ју 50 од­сто. Да би но­вац био ре­фун­ди­ран, ка­ко су ис­та­кли, по­треб­но је у ро­ку од 24 ча­са елек­трон­ски по­пу­ни­ти фор­му­лар.

Да сва­ки ми­нут ка­шње­ња де­бе­ло ко­шта же­ле­знич­ка пред­у­зе­ћа, до­каз је не­мач­ка же­ле­зни­ца „Дој­че бан”, ко­ја је пр­о­шле го­ди­не пла­ти­ла 53,6 ми­ли­о­на евра обе­ште­ће­ња пут­ни­ци­ма. Око 10 во­зо­ва днев­но је от­ка­зи­ва­но, а то­ком чи­та­ве го­ди­не 3.500 во­зо­ва ни­је кре­ну­ло с по­ла­зне ста­ни­це. Сво­је пра­во на жал­бу ис­ко­ри­сти­ло је чак 2,7 ми­ли­о­на пут­ни­ка, ко­ји су у пр­о­се­ку до­би­ли по 20 евра обе­ште­ће­ња.

У Ср­би­ји пак то­ком пр­о­шле и ове го­ди­не та­бак је пре­са­ви­ло са­мо шест гра­ђа­на због ка­шње­ња во­зо­ва, а че­ти­ри зах­те­ва су ре­ше­на у ко­рист пут­ни­ка. На име обе­ште­ће­ња је ис­пла­ћен из­нос од 10.160 ди­на­ра, ка­жу у „Ср­би­ја во­зу”.

Ако је су­ди­ти по ово­ме, ре­кло би се да нам ни ја­пан­ске же­ле­зни­це ни­су рав­не и да на­ши во­зо­ви уоп­ште не ка­сне.

На­рав­но, Ср­би­ја, у ко­јој се во­зо­ви кре­ћу пр­о­сеч­ном бр­зи­ном од 30 ки­ло­ме­та­ра на час и у ко­јој же­ле­знич­ка ин­фра­струк­ту­ра ни­је де­це­ни­ја­ма об­на­вља­на, те­шко да мо­же да се по­ре­ди с раз­ви­је­ним зе­мља­ма. Пре­ма не­ким ра­ни­је из­не­тим ин­фор­ма­ци­ја­ма у ме­ди­ји­ма, чак 80 од­сто во­зо­ва ка­сни и то ка­шње­ње на днев­ном ни­воу из­но­си укуп­но од пет до осам са­ти. По тој ло­ги­ци, жал­бе би тре­ба­ло да бу­ду уче­ста­ли­је. А ни­је да пут­ни­ци код нас не­ма­ју ни­ка­ква пра­ва. Дру­го је пи­та­ње за­што их не ко­ри­сте.

(Фото А. Васиљевић)

У „Ср­би­ја во­зу” ка­жу да пут­ник уко­ли­ко због за­ка­шње­ња во­за из­гу­би ве­зу за на­ста­вак пу­то­ва­ња или је због не­до­ла­ска во­за и смет­ње у са­о­бра­ћа­ју спре­чен да пр­о­ду­жи пу­то­ва­ње, мо­же да зах­те­ва од пре­во­зни­ка да га пре­ве­зе до од­ре­ди­шта пр­вим сле­де­ћим во­зом без до­дат­не на­пла­те. Уко­ли­ко од­у­ста­не од пу­то­ва­ња, пре­во­зник је ду­жан да му вра­ти но­вац у пу­ном из­но­су.

– Та­ко­ђе, уко­ли­ко је због от­ка­зи­ва­ња во­за или због из­гу­бље­не ве­зе пр­о­у­зро­ко­ва­не ка­шње­њем, пут­ник спре­чен да на­ста­ви пла­ни­ра­но пу­то­ва­ње, пре­во­зник мо­же да по­кри­је тр­о­шко­ве хо­тел­ског сме­шта­ја као и ра­зум­не тр­о­шко­ве оба­ве­шта­ва­ња оних ко­ји че­ка­ју пут­ни­ке – на­во­де у „Ср­би­ја во­зу”.

Из­нос пла­ће­не во­зне кар­те у уну­тра­шњем са­о­бра­ћа­ју вра­ћа се у це­ло­сти ако је би­ла кри­ви­ца же­ле­зни­це као и ако се зах­тев под­не­се истог да­на кад је во­зна кар­та и ку­пље­на.

Зах­тев за по­вра­ћај нов­ца на осно­ву ове­ре­не ори­ги­нал­не во­зне кар­те из­да­те за ме­ђу­на­род­ни пут­нич­ки са­о­бра­ћај ре­ша­ва пре­во­зник ко­ји је из­дао во­зну кар­ту или пре­во­зник за ко­ју је во­зна кар­та ис­пра­ва из­да­та.

– За пот­пу­но не­ис­ко­ри­шће­ну ме­ђу­на­род­ну во­зну кар­ту ко­ја је из­да­та на те­ри­то­ри­ји „Ср­би­ја воз АД”, пут­ник свој зах­тев за по­вра­ћај нов­ца мо­же под­не­ти на пут­нич­кој бла­гај­ни или аген­ци­ји ко­ја је из­да­ла во­зну кар­ту у те­ку­ћем ме­се­цу, а пре по­чет­ка ро­ка ва­же­ња. Из­нос во­зне це­не вра­ћа се у це­ло­сти ако је кри­ви­ца же­ле­зни­це и уко­ли­ко се зах­тев под­не­се истог да­на ка­да је кар­та ку­пље­на на бла­гај­ни ко­ја је из­да­ла ме­ђу­на­род­ну во­зну кар­ту – на­во­де у „Ср­би­ја во­зу”.

У овом пред­у­зе­ћу нам ни­су од­го­во­ри­ли ко­ли­ко обе­ште­ће­ње за ка­шње­ње сле­ди ка­да је кар­та ис­ко­ри­шће­на у ме­ђу­на­род­ном са­о­бра­ћа­ју. Не­ло­гич­но би би­ло да не­ко ко из Бе­о­гра­да стиг­не у Бар или Бу­дим­пе­шту са за­ка­шње­њем од не­ко­ли­ко са­ти, истог да­на за­тра­жи по­вра­ћај нов­ца на бе­о­град­ској бла­гај­ни ко­ја му је из­да­ла кар­ту.

Коментари2
61c46
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jovana Rakic
Imam jedno pitanje. Kako se i gde podnosi zalba ako voz koji treba krenuti u 6 i 28, svakim danom ne stigne na stanicu pre 7 sati. A pretezno stize u 7 i 15. A time se kasni na posao. A niko to da promeni u ovoj Srbiji. Kako i gde podenti zalbu? Posto vidim da svi pisu da se moze podneti zalba, a niko ne pise i gde. Pojedini su naveli da se na blagajni zeleznicke stanice zahteva obrazac. A mene zanima, koliko je to validno i od koristi. Posto sam sigurna da niko svoju firmu nece da osteti.
тада
Спустите се на земљу. Када у Србији све буде као у развијеном свету - политичари, посланици, министри, животни стандард, услови рада, запосленост, плате, друмови, авиони, домови здравља, фабрике, продуктивност, и нарочито људи, и све остало, тада се може тражити да и нашђе железнице буду као што су у Италији, Немачкој... Будимо реални.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља