четвртак, 13.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 11.03.2018. у 11:00 Бранко Пејовић

Шаргарепа за бољи тов говеда

По товном грлу државна субвенција је 10.000 динара, а оваквим начином исхране, у односу на трошак концентрата, сточар Ратко Луковић прави уштеду од 20.000 по грлу
(Фото лична архива)

Но­ва Ва­рош – Бо­ри се сто­чар­ство за оп­ста­нак у на­шим се­ли­ма, до­ви­ја­ју се до­ма­ћи­ни да сто­ку пре­хра­не и про­да­ју, а о то­ме ка­ко се го­ве­да мо­гу бо­ље то­ви­ти од­не­дав­но по­сто­ји и па­тент при­ја­вљен За­во­ду за ин­те­лек­ту­ал­ну сво­ји­ну. При­ја­вио га је сто­чар и из­да­ва­лац сме­шта­ја у се­о­ском ту­ри­зму Рат­ко Лу­ко­вић (42) из Ак­ма­чи­ћа код Но­ве Ва­ро­ши, ко­ји је, ка­ко ка­же, хра­не­ћи сво­ја гр­ла про­ве­рио оправ­да­ност тог про­на­ла­ска.

У „Гла­сни­ку ин­те­лек­ту­ал­не сво­ји­не” по­ме­ну­тог за­во­да у об­ја­ви при­ја­ве овај па­тент се во­ди под име­ном „Спе­ци­фич­на струк­ту­ра ис­хра­не ју­на­ди у за­тво­ре­ном то­ву уз ис­кљу­чи­во ко­ри­шће­ње ком­би­но­ва­не ка­ба­сте биљ­не хра­не”, уз по­дат­ке о ауто­ру Лу­ко­ви­ћу. О про­на­ла­ску украт­ко пи­ше да се ком­би­на­ци­јом мле­ве­ног зр­на и жи­та­ри­ца у ис­хра­ни са по­вр­ћем по­сти­же зна­чај­но по­ве­ћа­ње днев­ног при­ра­ста: „Уко­ли­ко ју­над, у про­се­ку по гр­лу, днев­но уно­се у ор­га­ни­зам ве­ћу ко­ли­чи­ну, од шест ки­ло­гра­ма, жи­та­ри­ца он­да се по­ве­ћа­ва про­це­нат по­вр­ћа, а уко­ли­ко уно­се ма­ње од то­га он­да се сма­њу­је про­це­нат по­вр­ћа да би се до­био нај­бо­љи при­раст.”

Шта је то, у ства­ри, сто­чар из Ак­ма­чи­ћа осми­слио да то­ви сво­ју сто­ку? У шар­га­ре­пи је ту ино­ва­ци­ја, ре­као нам је Рат­ко Лу­ко­вић, ко­ји има че­ти­ри кра­ве, 10 ко­за, сви­ње, жи­ви­ну. 

– Га­јио сам шар­га­ре­пу ко­ја је код ме­не на 1.100 ме­та­ра над­мор­ске ви­си­не ро­ди­ла до­бро, би­ло је и те­шких 1,2 ки­ло­гра­ма у јед­ном ко­ре­ну. Пи­тао сам се ка­ко ве­ће ко­ли­чи­не мо­гу да ис­ко­ри­стим, па ис­тра­жи­вао пра­ве­ћи ор­ган­ску сточ­ну хра­ну ме­ша­њем шар­га­ре­пе са пше­ни­цом. Кад се по­ме­ша три ки­ло­гра­ма пше­ни­це са три ки­ло­гра­ма шар­га­ре­пе до­би­је се бр­жи тов го­ве­че­та, при­раст од јед­ног ки­ло­гра­ма ме­са жи­ве ва­ге. А за то би би­ло по­треб­но шест ки­ло­гра­ма кон­цен­тра­та, дво­стру­ко ску­пљег. При то­ме, не до­ла­зи до опа­сног на­ди­ма­ња сто­ке. У па­тен­ту, на­рав­но, има и по­слов­них тај­ни. Ова ком­би­на­ци­ја пше­ни­це и шар­га­ре­пе да­је се ју­на­ди­ма и би­ко­ви­ма, а кра­ва­ма не сме, јер од ка­ро­те­на мле­ко до­би­ја жу­ту бо­ју, а то ути­че и на кр­во­ток жи­во­ти­ње, ка­ко пи­ше у из­ве­шта­ју фран­цу­ског ин­сти­ту­та ко­ји је ово про­у­ча­вао – об­ја­шња­ва Лу­ко­вић.

Же­ле­ћи да ово и дру­ги при­ме­не, ре­шио је да као па­тент при­ја­ви За­во­ду за ин­те­лек­ту­ал­ну сво­ји­ну. Учи­нио је то у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не, на сај­ту за­во­да об­ја­вље­но је у де­цем­бру. – На­дам се да ће не­ки ин­сти­тут да узме и из­вр­ши огле­де, те ура­ди ли­цен­цу мог про­на­ла­ска. Обра­тио сам се и Вла­ди Ср­би­је по­ну­див­ши да не­ка на­ша ин­сти­ту­ци­ја ово про­ве­ри и по­том Ср­би­ја без на­док­на­де за­др­жи пра­во при­ме­не ли­цен­це, а ја да до­би­јем ела­бо­рат ре­зул­та­та ка­ко бих мо­гао дру­гим др­жа­ва­ма да по­ну­дим. По јед­ном тов­ном гр­лу др­жав­на суб­вен­ци­ја је 10.000 ди­на­ра, а ова­квим на­чи­ном ис­хра­не у од­но­су на тро­шак кон­цен­тра­та ја пра­вим уште­ду од 20.000 по гр­лу – ра­чу­на овај сто­чар.

Рат­ко је за­вр­шио сред­њу ма­шин­ску шко­лу и ду­го је као ар­ми­рач ра­дио код нас, у Ру­си­ји и Еква­то­ри­јал­ној Гви­не­ји. За­ра­ђе­но ула­же у град­њу обје­ка­та за се­о­ски ту­ри­зам: за­јед­но са ро­ди­те­љи­ма и по­ро­ди­цом свог бра­та ство­рио је ту­ри­стич­ко ет­но-до­ма­ћин­ство са три ва­ја­та и дру­гим са­др­жа­ји­ма ов­де у Ак­ма­чи­ћи­ма крај пре­ле­пог Увач­ког је­зе­ра. Има­ју и свој сајт. Ту­ри­сти им до­ла­зе, али ни од по­љо­при­вре­де Лу­ко­ви­ћи не од­у­ста­ју. По­сао би још бо­ље ишао да њи­хо­во ве­ков­но има­ње ни­је пре де­це­ни­ју про­гла­ше­но де­лом Спе­ци­јал­ног ре­зер­ва­та „Увац”, што им, ка­же Рат­ко, оне­мо­гу­ћа­ва да до­би­ју гра­ђе­вин­ску до­зво­лу и кон­ку­ри­шу за суб­вен­ци­је, кре­ди­те и дру­гу по­моћ.

Коментари2
531e1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jeremija
Mrkva (a ne šargarepa) se koristi za detoksikaciju polja nakon intenzivne upotrebe pesticida. Ako takvu mrkvu koriste za prehranu stoke, onda smo ga nagraisali. Zna se da je ta mrkva jeftina, i masovno se prodaje širom jadne Srbije po cijeni 5 kg za 100 dinara. Ima li ovdje pilota?
Бранко
Због чега је мрква штетна при исхрани стоке. Ако се користи код детоксикације поља онда је логично да детоксикује и житарице при конзумацији. То онда значи да тај процес који се одвија у говечету директо утиче на боље усвајање хранљивих материја из житарица.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља