субота, 06.06.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 27.02.2018. у 21:44 Б. Г. Тре­бје­ша­нин

Добру представу сви хоће да гледају

Наша публика је „врли нови свет” који не пристаје на готове ствари, већ поставља питања и тражи адекватне одговоре, каже Милош Латиновић поводом 29. рођендана Битеф театра
Битеф театар (Фото архива Битеф театра)

Би­теф те­а­тар као да не зна за пре­дах. Ове го­ди­не сво­јој пу­бли­ци пред­ста­ви­ће две пле­сне про­дук­ци­је и три драм­ске пред­ста­ве. Пле­сна пред­ста­ва „Про­стор за ре­во­лу­ци­ју”, пре­ма ко­ре­о­граф­ској иде­ји Иси­до­ре Ста­ни­шић би­ће из­ве­де­на у су­бо­ту 3. мар­та на дан ка­да Би­теф те­а­тар сла­ви 29. ро­ђен­дан. Сле­ди дра­ма „Норд-ост” Тор­сте­на Бух­штај­не­ра у ре­жи­ји Ја­не Ма­ри­чић, за­тим ће то­ком ле­та пре­ми­јер­но ра­ди­ти Шек­спи­ров „Сан лет­ње но­ћи” у ко­ре­о­гра­фи­ји Ма­ће­ја Ку­змин­ског (Пољ­ска).

Реч је о за­јед­нич­кој про­дук­ци­ја са Би­те­фо­вим ду­го­го­ди­шњим парт­не­ром Кул­тур­ним цен­тром Ти­ват. Сле­де две је­се­ње пре­ми­је­ре, „Спро­вод у Те­ре­зин­бур­гу” Ми­ро­сла­ва Кр­ле­же у ре­жи­ји Ан­ђел­ке Ни­ко­лић а у ко­про­дук­ци­ји са По­зо­ри­штем „Ко­сто­ла­њи” из Су­бо­ти­це. За крај го­ди­не на сце­ни Би­теф те­а­тра би­ће упри­зо­ре­на и но­ва дра­ма­ти­за­ци­ја (Го­ра­на Ба­лан­че­вић) ро­ма­на „По­љу­бац же­не па­у­ка” Ма­ну­е­ла Пу­и­га, а ре­жи­ра­ће је Теа Пу­ха­рић.

– Ве­ру­јем да ће то­ком ове го­ди­не и пред­ста­ве ко­је са успе­хом из­во­ди­мо у на­шем те­а­тру по­пут „Но­вог до­ба”, „Цар­ства не­бе­ског” „Маг­бе­та” и пле­сне пред­ста­ве за де­цу „Пе­пе­љу­га” би­ти ви­ше на ре­пер­то­а­ру те­а­та­ра у Ср­би­ји и ре­ги­о­ну јер за њих по­сто­ји ве­ли­ко ин­те­ре­со­ва­ње – ка­же Ми­лош Ла­ти­но­вић, ди­рек­тор Би­теф те­а­тра, об­ја­шња­ва­ју­ћи да ве­ру­је да је Би­теф те­а­тар из­бор оних љу­ди ко­ји „тра­га­ју­ћи за соп­стве­ним иден­ти­те­том об­ли­ку­ју и иден­ти­тет на­шег вре­ме­на”. 

– То је „вр­ли но­ви свет” спре­ман да се су­о­чи са „чо­ве­ко­вим бес­крај­ним апе­ти­том за за­ба­вом” – до­да­је он. – На­ша пу­бли­ка не при­ста­је на го­то­ве, јед­ном за сваг­да вред­но­ва­не, де­фи­ни­тив­не ства­ри, не­го по­ста­вља пи­та­ња и тра­жи аде­кват­не од­го­во­ре. Од дру­штва, те­а­та­ра, нас, се­бе... У Би­теф те­а­тар не до­ла­зе они ко­ји че­ка­ју да се „не­бо отво­ри” или да их „по­гле­да сре­ћа” за ма­ло па­ра. Сре­ће­мо љу­де ко­ји не оче­ку­ју ни­шта од дру­го­га, а за се­бе има­ју ви­со­ке ци­ље­ве, „скром­ни су и тра­же не­мо­гу­ће”. Обра­зо­ва­ни, хра­бри, вас­пи­та­ни, дру­га­чи­ји. Они ко­ји ла­ко пре­по­зна­ју под­ва­лу, ко­ји се гну­ша­ју јеф­ти­них умет­нич­ких три­ко­ва, не при­хва­та­ју осред­њо­сти, то су они ко­ји не­ма­ју по­тре­бу да ла­ска­ју, не­го са­оп­ште све и од­мах у ли­це. Та пу­бли­ка, пу­бли­ка Би­теф те­а­тра, а ви­ђам их и на не­ким дру­гим ме­сти­ма где на­ста­је умет­ност, си­гу­ран сам пред­ста­вља бу­дућ­ност ове зе­мље. Без об­зи­ра на то што је ма­ло­број­на и мо­жда тре­нут­но мар­ги­на­ли­зо­ва­на, али она по­сто­ји и ње­на је бу­дућ­ност. Ти­ме су и на­ше оба­ве­зе као умет­ни­ка ве­ће.

Би­теф те­а­тар су то­ком про­те­кле го­то­во три де­це­ни­је пред­во­ди­ли мно­ги зна­чај­ни љу­ди на­шег те­а­тра и кул­ту­ре: Ар­се­ни­је Јо­ва­но­вић, Ива­на Ву­јић, Не­над Про­кић, Ни­ки­та Ми­ли­во­је­вић, Је­ле­на Кај­го...

– Ве­ру­јем да су чи­ни­ли мно­го до­брих ства­ри са же­љом да ова те­а­тар­ска ку­ћа оства­ру­је успех. Има­мо из­у­зе­тан ре­спект пре­ма оно­ме што се де­ша­ва­ло за ових 29 го­ди­на у ор­га­ни­за­ци­о­ном, а по­себ­но у умет­нич­ком сми­слу. Ве­ру­јем да ни­смо про­коц­ка­ли име­так, ка­же Ла­ти­но­вић и об­ја­шња­ва у ка­квим усло­ви­ма функ­ци­о­ни­ше ово је­дин­стве­но по­зо­ри­ште, од­но­сно ка­ко при­до­би­ја­ју пу­бли­ку. 

– Би­теф те­а­тар у гра­ђе­вин­ском сми­слу ни­ка­да ни­је до­вр­шен, или ако то ни­је тач­но, он­да ни­је до­бро пла­ни­ран, јер ка­да по­зо­ри­ште не­ма ни је­дан цуг, вен­ти­ла­ци­ју и те­рет­ни лифт, а сце­на се на­ла­зи на пр­вом спра­ту, он­да не по­сто­ји дру­го об­ја­шње­ње. Би­теф те­а­тар без об­зи­ра на све функ­ци­о­ни­ше она­ко ка­ко су то осни­ва­чи за­ми­сли­ли, ма­да тај, услов­но је­дин­ствен мо­дел, не­ка­да иза­зи­ва из­у­зет­не на­по­ре и про­бле­ме. Чи­ни ми се да се да­нас у све­ту, па и код нас, сви су­ви­ше тру­де да „умет­нич­ки про­из­вод” по­ну­де пу­бли­ци, да про­да­ју умет­ност – при­ме­ћу­је Ла­ти­но­вић.

Наш са­го­вор­ник на­гла­ша­ва да не­ка­да има ути­сак да се пред­ста­ве, књи­ге сли­ке, ну­де по си­сте­му: ако ку­пи­те пра­шак за веш до­би­ће­те бес­плат­но и омек­ши­вач. 

– Не­ко нас је пре­ва­рио са том при­чом да мо­ра­мо би­ти бли­зу тр­жи­шта. Да ну­ди­мо и по­слу­је­мо као на бер­зи. Ми­слим да то ипак ни­је наш по­сао и због то­га сам убе­ђен, а та­кав став про­ис­ти­че из ис­ку­ства, да је за при­до­би­ја­ње пу­бли­ке је­ди­на ва­жна ствар до­бра пред­ста­ва. До­бру пред­ста­ву сви хо­ће да гле­да­ју. И без по­себ­не по­ну­де. Пу­бли­ку тре­ба при­пре­ма­ти, у вр­ти­ћу, шко­ли, у ку­ћи и та­ко при­пре­мље­ни они ко­ји до­ђу у те­а­тар би­ће спо­соб­ни и од­лу­чи­ће, без пра­шка и омек­ши­ва­ча, да ли им се пред­ста­ва до­па­да. Не тре­ба ју­ри­ти пу­бли­ку, обе­ћа­ва­ти и ла­га­ти, по­пут ва­шар­ског илу­зи­о­ни­сте, да је не­што по­год­но за њу за­то што је ула­зни­ца за до­га­ђај јеф­ти­на, по­пуст зго­дан, а пред­ста­ва хит ко­ји се не сме про­пу­сти­ти. Мо­жда та­ква по­ли­ти­ка пу­ни ка­су, и Хан­свур­стов сто­мак, али та­ко „осво­је­на” пу­бли­ка ни­ка­да не­ће до­ћи без ба­че­ног мам­ца. То ипак ни­је циљ умет­но­сти – за­кљу­чу­је Ла­ти­но­вић. 

Коментари1
61530
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Dr.Sreten Bozic -Wongar
Da li je u Bitef teatru ikada prikazan drama od nekog pisca iz Srpske diaspore ?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља