недеља, 08.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:52
СВЕДОК ЈЕДНОГ ВРЕМЕНА – ДВОРАНА ДОМА СИНДИКАТА

Нови живот у колевци ФЕСТ-а

Већ месец дана мајстори избацују шут и стари намештај из дворане на Тргу Николе Пашића. – У простору од 6.250 квадратних метара наћи ће се четири биоскопске сале и једна вишенаменска
Аутор: Далиборка Мучибабићпонедељак, 21.08.2017. у 21:21
Ве­ли­ка дво­ра­на до­жи­ве­ће пре­о­бра­жај – би­ће то кон­церт­на, филм­ска и по­зо­ри­шна са­ла (Фо­тографије Небојша Марјановић)
Изглед реновираног великог хола са панорамским лифтом
Систем за хлађење из педесетих година 20. века остаће као експонат

Шта је за­јед­нич­ко Лу­ју Армстрон­гу, Оли­ве­ри Ка­та­ри­ни, Ар­се­ну Де­ди­ћу и Ђор­ђу Мар­ја­но­ви­ћу? Сва­ко ко про­ђе Тр­гом Ни­ко­ле Па­ши­ћа уве­ри­ће се да их по­ве­зу­је Дво­ра­на До­ма син­ди­ка­та. За­то су ве­ли­ким по­сте­ри­ма са њи­хо­вим ли­ком об­ле­пље­на ста­кла на фрон­тал­ној фа­са­ди зда­ња, а из­над глав­ног ула­за нат­пис – „Све­док јед­ног вре­ме­на”. 

Ис­пред ко­лев­ке ФЕСТ-а, „Бе­о­град­ског про­ле­ћа” и „Кидс фе­ста” пар­ки­ран је ка­ми­он, а ње­го­ва при­ко­ли­ца да­ском „пе­ти­цом” спо­је­на је са хо­лом зда­ња. Мај­сто­ри већ ме­сец да­на из­ба­цу­ју шут и ста­ри на­ме­штај на ка­ми­он. На пр­сти­ма се про­би­ја­мо до ве­ли­ке дво­ра­не у ко­јој нас до­че­ку­је облак пра­ши­не.

Ро­је се зву­ци бу­ши­ли­ца и од­зва­ња гра­ја рад­ни­ка.

Са­ла у ко­јој је не­по­сред­но по­сле отва­ра­ња 1957. одр­жа­на пр­ва про­јек­ци­ја ју­го­сло­вен­ског фил­ма „Са­мо љу­ди” Бран­ка Ба­у­е­ра, а при­јем­ни ис­пит су по­ла­га­ле до­ма­ће му­зич­ке зве­зде, са­да под­се­ћа на ам­фи­те­а­тар. Ње­го­вим под­нож­јем до­ми­ни­ра џи­нов­ско там­но плат­но. Њи­ме су об­ло­же­не вред­не и ра­ри­тет­не ор­гу­ље, ко­је ће се, ка­да ре­кон­струк­ци­ја за­по­че­та про­шлог ме­се­ца по­чет­ком 2018. бу­де за­вр­ше­на, на­ћи у ту­ри­стич­кој по­ну­ди пре­сто­ни­це, уве­ра­ва Игор Стан­ко­вић, ди­рек­тор „Дво­ра­не До­ма син­ди­ка­та”, пред­у­зе­ћа ко­је је про­шле го­ди­не ку­пи­ла ње­го­ва фир­ма „МЦФ Ме­га­ком филм”. 

Град­ска га­ле­ри­ја на пр­вом спра­ту
Бе­о­гра­ду не­до­ста­ју мо­дер­не кон­церт­не дво­ра­не, а Дом син­ди­ка­та одав­но је за­слу­жио да бу­де об­но­вљен, да до­би­је но­ву опре­му и по­ста­не ком­фор­ни­ји, ка­же Го­ран Ве­сић, град­ски ме­на­џер. – Но­ви за­ку­пац ис­пу­нио је зах­те­ве гра­да у ве­зи са аку­сти­ком и про­ши­ре­њем би­не ка­ко би ве­ли­ка дво­ра­на мо­гла да се ко­ри­сти за сим­фо­ниј­ске ор­ке­стре. „МЦФ Ме­га­ком филм” гра­ду ће обез­бе­ди­ти про­стор за га­ле­ри­ју на пр­вом спра­ту – ис­ти­че Ве­сић. 

Но­ви жи­вот тој кра­љи­ци ин­стру­ме­на­та, ор­гу­ља­ма, ко­је су се у До­му син­ди­ка­та по­след­њи пут огла­си­ле 1998. го­ди­не, удах­ну­ло би не­ко­ли­ко сто­ти­на хи­ља­да евра. 

– Ве­ли­ка дво­ра­на до­жи­ве­ће нај­ве­ћи пре­о­бра­жај – би­ће то кон­церт­на, филм­ска и по­зо­ри­шна са­ла. Уме­сто 1.600 ме­ста, по­сле об­но­ве има­ће 1.400 са раз­ма­ком из­ме­ђу се­ди­шта ве­ћим не­го до­сад. По­себ­на па­жња би­ће по­све­ће­на аку­сти­ци дво­ра­не, ко­ја ће за­до­во­љи­ти свет­ске стан­дар­де за кла­сич­ну му­зи­ку, али и за филм­ске про­јек­ци­је. Бал­кон и 20 ло­жа оста­ју – прича Стан­ко­вић ексклузивно за „Политику” док обилазимо дворану која се припрема за велику обнову. 

У слу­жби ве­ли­ке дво­ра­не би­ће про­сто­ри­је у по­дру­му ко­је нај­ве­ро­до­стој­ни­је све­до­че о шест де­це­ни­ја по­сто­ја­ња До­ма син­ди­ка­та. Вла­га и хлад­но­ћа стру­је ход­ни­ци­ма ко­ји во­де до тех­нич­ких про­сто­ри­ја. Си­сте­ми за ра­све­ту и кли­му у упо­тре­би су би­ли ду­же од по­ла ве­ка, а ком­пре­сор за кли­му – на­пра­ва пред ко­јом би се да­на­шња „ан­дро­ид ге­не­ра­ци­ја” са­бла­зни­ла – за­у­зи­ма це­лу јед­ну про­сто­ри­ју. До­би­јен је од Не­ма­ца као рат­на од­ште­та и он ће, ка­же Стан­ко­вић, оста­ти на истом ме­сту, са­мо ће до­би­ти ста­кле­ни омо­тач и по­ста­ће до­сту­пан сту­ден­ти­ма тех­нич­ких на­у­ка. 

У про­сто­ру од 6.250 ква­драт­них ме­та­ра на­ћи ће се че­ти­ри би­о­скоп­ске са­ле и јед­на ви­ше­на­мен­ска – осим филм­ских про­јек­ци­ја, у њој ће би­ти ка­мер­на сце­на, а слу­жи­ће и као са­ла за кон­гре­се и кон­фе­рен­ци­је. За прес цен­тар, га­ле­ри­ју, деч­ји еду­ка­тив­ни ку­так са игра­о­ни­цом ре­зер­ви­сан је пр­ви спрат, док ће бар би­ти у ве­ли­ком хо­лу у при­зе­мљу, са лет­њом ба­штом ис­ту­ре­ном ка Тр­гу Ни­ко­ле Па­ши­ћа. Из хо­ла ће, осим сте­пе­ни­ца, до пр­вог спра­та во­ди­ти и лифт. „Про­мо­ци­ју”, не­ка­да­шњи клуб у ко­ји се ула­зи­ло из Чав­ке­то­вог про­ла­за, за­ме­ни­ће џез бар „Ли­са­бон” ко­ји ће ра­ди­ти у ве­чер­њим са­ти­ма, а ре­кон­стру­и­са­ни Дом син­ди­ка­та би­ће отво­рен од 10 са­ти до је­дан час по­сле по­но­ћи, на­по­ми­ње Стан­ко­вић. 

– У об­но­ву ула­же­мо три ми­ли­о­на евра не ра­чу­на­ју­ћи озву­че­ње, ра­све­ту и про­јек­то­ре. За­по­сли­ће­мо 120 љу­ди. Ста­ре рад­ни­ке не­ће­мо оста­ви­ти на це­ди­лу, по­је­ди­ни од њих три­де­се­так су у ме­ђу­вре­ме­ну оти­шли у пен­зи­ју, а не­ки че­ка­ју да се об­но­ва за­вр­ши ка­ко би­смо им про­на­шли ан­га­жман– обе­ћа­ва Стан­ко­вић.

 

Спо­ме­ник кул­ту­ре 

Дво­ра­на До­ма син­ди­ка­та гра­ђе­на је од 1947. до 1955. го­ди­не пре­ма про­јек­ту ар­хи­тек­те Бран­ка Пе­три­чи­ћа. Зда­ње је из­ве­де­но у ду­ху соц­ре­а­ли­зма са ути­ца­јем ка­сног мо­дер­ни­зма. Као сим­бол ра­ног пе­ри­о­да по­сле­рат­не из­град­ње, сво­јим по­ло­жа­јем и во­лу­ме­ном од­ре­ди­ло је обри­се јед­ног од нај­зна­чај­ни­јих град­ских јав­них про­сто­ра – Тр­га Ни­ко­ле Па­ши­ћа. Ово ме­сто одр­жа­ва­ња зна­чај­них ску­по­ва и до­га­ђа­ја по­ли­тич­ког и кул­тур­ног са­др­жа­ја пред­ста­вља и кул­тур­но-исто­риј­ску вред­ност. Вла­да Ср­би­је про­гла­си­ла је Дом син­ди­ка­та спо­ме­ни­ком кул­ту­ре 2013. го­ди­не. Отво­рен је 1957, а у ње­му су го­сто­ва­ли свет­ски умет­ни­ци као што су Едит Пјаф, Мајлс Деј­вис, Ела Фиц­џе­ралд, Би Би Кинг, Ро­берт де Ни­ро, Ели­за­бет Теј­лор, Ри­чард Бар­тон, Њу­јор­шка и Бер­лин­ска фил­хар­мо­ни­ја... 

Фил­мо­ви „Лу­де го­ди­не”, „Те­сна ко­жа”, „Зо­на Зам­фи­ро­ва” и „Мон­те­ви­део” оба­ра­ли су ре­кор­де гле­да­но­сти, а Ле­па Бре­на и Ми­ро­слав Илић пу­ни­ли су ве­ли­ку дво­ра­ну да­ни­ма.  

 

Из сте­ча­ја у ре­кон­струк­ци­ју 

Ком­па­ни­ја „МЦФ Ме­га­ком филм” кра­јем про­шле го­ди­не ку­пи­ла је пред­у­зе­ће „Дво­ра­на До­ма син­ди­ка­та” у сте­ча­ју и по­ста­ла но­ви за­ку­пац про­сто­ра ко­ји са­да ре­но­ви­ра. Ки­ри­ју пла­ћа вла­сни­ку зда­ња Са­ве­зу са­мо­стал­них син­ди­ка­та Ср­би­је и осни­ва­чу „Дво­ра­не До­ма син­ди­ка­та”, ко­ја је у ме­ђу­вре­ме­ну по­ста­ла са­мо­стал­но пред­у­зе­ће, а у сте­чај је оти­шла 2016. 

За­по­сле­ни су стра­хо­ва­ли да ће то зда­ње по­де­ли­ти суд­би­ну за­ка­тан­че­них бе­о­град­ских би­о­ско­па и да ће про­ме­ни­ти на­ме­ну, али, ка­ко са­да ства­ри сто­је, то не би тре­ба­ло да се де­си. 

– От­ку­пи­ли смо по­тра­жи­ва­ња „Дво­ра­не” од „Бе­о­град­ских елек­тра­на”, по­ста­ли нај­ве­ћи по­ве­ри­лац и пред­ло­жи­ли план ре­ор­га­ни­за­ци­је. Ис­пла­ти­ли смо сва ду­го­ва­ња у из­но­су од 20 ми­ли­о­на ди­на­ра. Рас­пи­са­ли смо по­зив­ни ар­хи­тек­тон­ски кон­курс и иза­бра­ли идеј­но ре­ше­ње ар­хи­тек­те Ђор­ђа Сто­ја­но­ви­ћа, пре­ма ко­јем је пред­у­зе­ће ЗАПП из­ра­ди­ло про­је­кат ре­кон­струк­ци­је – твр­ди  Игор Стан­ко­вић, ди­рек­тор „Дво­ра­не До­ма син­ди­ка­та”.  


Коментари1
61914
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Petar
Pa ako sve bude ovako kako piše onda sledi samo jedna reč.... bravo.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /
Београд

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља