недеља, 27.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 06.08.2017. у 22:00 Александра Исаков

Краве дахћу и под вентилатором од елиса

На једној од најмодернијих фарми у селу Чантавир, иако се расхлађују, краве музаре ће због високих температура ипак дати мање млека
За ове животиње горњи праг толеранције је температура од 24 степена (Фо­то А. Иса­ков)

Су­бо­ти­ца – На има­њу Ми­кло­ша Ба­ла­ше у на­се­љу Чан­та­вир на­до­мак Су­бо­ти­це бла­го­ста­ње кра­ва је на пр­вом ме­сту. Ис­ку­сни од­га­ји­вач зна да оне не мо­гу да из­др­же ове троп­ске тем­пе­ра­ту­ре и све чи­ни да им олак­ша лет­њу же­гу. У се­но­ви­тој про­зрач­ној шта­ли са пла­фо­на над­стре­шни­це ви­се три огром­на вен­ти­ла­то­ра ве­ли­чи­не хе­ли­коп­тер­ске ели­се и не­пре­ста­но се окре­ћу.

Чи­тав про­стор је у бла­гој из­ма­гли­ци ко­ју пра­ве рас­пр­ши­ва­чи во­де­не па­ре.

На сва­ких не­ко­ли­ко ме­та­ра су жу­ти спе­ци­јал­ни бок­со­ви у ко­ји су кра­ве на­у­чи­ле да ста­ве гла­ву ка­ко би кре­ну­ла во­да за по­је­ње. А, оне кад „срк­ну” по­пи­ју 20 ли­та­ра во­де у гу­тља­ју. Та­ко­ђе дуж шта­ле по­ста­вље­но је и не­ко­ли­ко ве­ли­ких ус­прав­них чет­ки, нај­лак­ше их је упо­ре­ди­ти са ро­ти­ра­ју­ћим чет­ка­ма за пра­ње ауто­мо­би­ла, на ко­је се кра­ве на­сло­не и та­да их ак­ти­ви­ра­ју да их че­шка­ју по ле­ђи­ма. 

Под над­стре­шни­цом је при­јат­но, не­ко­ли­ко сте­пе­ни хлад­ни­је не­го у дво­ри­шту, али 200 кра­ва му­за­ра и ову тем­пе­ра­ту­ру је­два из­др­жа­ва. Бра­ни­сла­ва Пан­те­лић, са­вет­ник сто­чар у По­љо­при­вред­ној струч­ној слу­жби ка­же да је за кра­ве гор­њи праг то­ле­ран­ци­је тем­пе­ра­ту­ра од 24 сте­пе­на: „Све пре­ко то­га је за њих то­плот­ни стрес, ка­да оне це­ло­куп­ну енер­ги­ју ула­жу у оп­ста­нак, не је­ду, не пра­ве мле­ко и не­ма ре­про­дук­ци­је.” Уоста­лом, кра­ва је озбиљ­на фа­бри­ка хра­не, за ли­тру мле­ка она мо­ра да по­пи­је че­ти­ри ли­тра во­де, што зна­чи да јој днев­но тре­ба нај­ма­ње 110 ли­та­ра во­де, при че­му њен ор­га­ни­зам 400 ли­та­ра кр­ви „про­пум­па” кроз ви­ме. Она не во­ли ни­шта што ре­ме­ти њен уста­ље­ни ри­там, а са­да­шња тем­пе­ра­тур­на иска­ка­ња су да­ле­ко из­над ње­не гра­ни­це под­но­шљи­во­сти. 

И ови по­да­ци су до­вољ­ни да се са ви­ше по­што­ва­ња од­но­си­мо пре­ма ли­три мле­ка на свом сто­лу, по­го­то­во што је да би се оно про­из­ве­ло уло­жен и огро­ман труд сто­ча­ра. Ми­клош Ба­ла­ша до­бро зна да због ових вру­ћи­на ње­го­ве ле­по не­го­ва­не хол­штајн кра­ве не­ће да­ти 4.500 до 5.000 ли­та­ра мле­ка, што је њи­хов днев­ни про­сек, већ бар из­ме­ђу 10 до 15 од­сто ма­ње. Да би сма­њио ште­ту, сва­ке го­ди­не ула­же у опре­му ко­ја до­при­но­си до­бро­би­ти кра­ва. Рас­пр­ши­ва­чи во­де­не па­ре, вен­ти­ла­то­ри, ро­та­ци­о­не „че­шка­ли­це”, ауто­мат­ско чи­шће­ње по­да шта­ле сва­ких не­ко­ли­ко ча­со­ва, са­мо су део тих ула­га­ња. Сте­о­не ју­ни­це су у по­себ­ном бок­су ко­ји се над­зи­ре ка­ме­ра­ма, а те­лад у тре­ћој шта­ли ко­ју рас­хла­ђу­ју вен­ти­ла­то­ри­ма. И, по­ред све­га, кра­ва­ма је и да­ље те­шко и то­пло и Ми­клош Ба­ла­ша, али и ње­го­ви си­но­ви Та­маш и Ти­ха­мер не из­би­ја­ју из шта­ла. Ту су и ћер­ке Ти­меа и Те­о­до­ра да по­мог­ну ка­да тре­ба. Ипак, гро по­сло­ва је на гла­ви ку­ће Ми­кло­шу ко­ји је јед­но од нај­са­вре­ме­ни­јих по­љо­при­вред­них га­здин­ста­ва ство­рио од пр­вих 20 кра­ва ко­ли­ко је имао 1986. го­ди­не. Да­нас је на ње­го­вом има­њу око 450 го­ве­да, а уз сво­јих 100 хек­та­ра, об­ра­ђу­ју 150 хек­та­ра др­жав­не зе­мље и још то­ли­ко су узе­ли у за­куп од ста­рих до­ма­ћин­ста­ва. То, на­рав­но, има и сво­ју це­ну. Ми­клош уста­је у пет ча­со­ва и над­гле­да му­жу ко­ја тра­је три са­та, и исто то по­но­ви­ће и у ве­чер­њим ча­со­ви­ма. „По овој вру­ћи­ни те­шко је и на­ма, а ка­мо­ли кра­ва­ма. Но­ћас у 23 ча­са је оти­шао ве­те­ри­нар, да­вао је ин­фу­зи­ју кра­ви, не мо­же­мо од­мах да утвр­ди­мо да ли је бо­ле­сна или се пре­гре­ја­ла, и мо­раш стал­но да је над­гле­даш”, при­ча Ми­клош. Раз­го­вор за „По­ли­ти­ку” упра­во пре­ки­да по­зив ве­те­ри­на­ра, са ко­јим се до­го­ва­ра око да­љег не­го­ва­ња кра­ве. 

С дру­ге стра­не, Ми­клош Ба­ла­ша на­во­ди да су тре­нут­но вла­сни­ци кра­ва му­за­ра на ли­три мле­ка у ми­ну­су три ди­на­ра. Мле­ко екс­тра­ква­ли­те­та, а са Ба­ла­ши­не фар­ме са­мо та­кво сти­же у мле­ка­ру, пла­ћа се 35,20 ди­на­ра, али то не по­кри­ва ула­га­ња. „Пре две сед­ми­це Цен­трал­на асо­ци­ја­ци­ја про­из­во­ђа­ча мле­ка Вој­во­ди­не пре­да­ла је зах­тев и ми­ни­стру по­љо­при­вре­де и „Имле­ку” као на­шем нај­ве­ћем от­ку­пљи­ва­чу. Тра­жи­ли смо да нам др­жа­ва ис­пла­ти сва за­о­ста­ла ду­го­ва­ња, да се до­де­ли јед­но­крат­на по­моћ од 10.000 ди­на­ра, да се ко­ри­гу­је от­куп­на це­на мле­ка, уз још не­ко­ли­ко зах­те­ва. Ми смо по­моћ тра­жи­ли ка­ко би­смо до кра­ја ав­гу­ста мо­гли да ку­пи­мо ка­ба­сту хра­ну док још ни­је ско­чи­ла це­на. Су­ша је и из­ве­сно је да не­ће би­ти до­вољ­но хра­не и то ће си­гур­но усло­ви­ти пад про­из­вод­ње од 30 до 40 од­сто”, ка­же Ба­ла­ша. За са­да, ни­ка­кав од­го­вор ни­су до­би­ли. 

Коментари2
8ca7d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Jeremija
Kakav li je to ventilator bez "elisa" da mi je znati?
Pele
Ne rade se takve stvari zbog dobrobiti zivotinja, vec zbog profita. Na kraju ce sve te divne plemenite zivotinje da zavrse u nekoj klanici. To je problem ljudske hipokrizije kojoj je novac vazniji od svake empatije.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља