уторак, 26.05.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:49
ЛИ­ЦЕ И НА­ЛИЧ­ЈЕ ПЛА­СТИЧ­НЕ ХИ­РУР­ГИ­ЈЕ

Због посла у страној фирми, збогом Дражи на тетоважи

Ка­да пла­стич­ни хи­рург збри­ња­ва те­шко по­вре­ђе­не „за­ра­ђу­је” сла­ву и обра­зо­ва­ње, а за бо­љи жи­вот ови спе­ци­ја­ли­сти се окре­ћу кли­јен­ти­ма ко­ји же­ле да се улеп­ша­ју и по­пра­ве „гре­шке” при­ро­де
Аутор: Оливера Поповићуторак, 03.01.2017. у 10:05
(Фото Драгослав Жарковић)

Вре­ме ка­да је пла­стич­ни хи­рург био ле­кар „у сен­ци”, јер су па­ци­јен­ти ко­ји­ма је овај спе­ци­ја­ли­ста ис­пра­вио ку­ка­сти нос, сма­њио клем­па­ве уши или ис­пе­глао „бо­ре” то кри­ли од сво­је сре­ди­не, дав­но је про­шло: да­нас је овај је хи­рург по­знат ко­ли­ко и да­ме, ко­је јав­но за­хва­љу­ју ле­ка­ри­ма ко­ји су их улеп­ша­ли.

Не­ке од њих, на­жа­лост, па­жњу су при­ву­кле из­гле­дом ко­ји је да­ле­ко од оног ко­ји да­је мај­ка при­ро­да: са пре­те­ра­но ве­ли­ким гру­ди­ма и усна­ма.

Проф. др Мар­јан Но­ва­ко­вић, пред­сед­ник Удру­же­ња за пла­стич­ну, ре­кон­струк­тив­ну и естет­ску хи­рур­ги­ју Ср­би­је и ко­ор­ди­на­тор Ми­ни­стар­ства здра­вља за пла­стич­ну хи­рур­ги­ју, у раз­го­во­ру за „По­ли­ти­ку” ка­же ка­ко спе­ци­ја­ли­сти ове гра­не ме­ди­ци­не, ко­јих у Ср­би­ји има 120, за­пра­во мно­го че­шће ра­де ме­ди­цин­ски оправ­да­не за­хва­те, не­го што ис­пу­ња­ва­ју не­ре­ал­не зах­те­ве јав­них лич­но­сти и оних ко­је би да то по­ста­ну.

При­зна­је и да је ви­ше пу­та и сам апе­ло­вао на ко­ле­ге, пла­стич­не хи­рур­ге, од ко­јих су не­ки и ње­го­ви ђа­ци, да та­кве естет­ске опе­ра­ци­је не ра­де. Али, сле­же ра­ме­ни­ма и за­кљу­чу­је, „то ди­же ти­раж та­бло­и­ди­ма”.

Ипак, др Но­ва­ко­вић, до­ско­ра­шњи на­чел­ник Кли­ни­ке за пла­стич­ну хи­рур­ги­ју и на­чел­ник ВМА, уста­но­ве ко­ја ва­жи за ко­лев­ку пла­стич­не хи­рур­ги­је Ср­би­је, али и Ју­го­сла­ви­је, под­се­ћа да не­ма до­брог пла­стич­ног хи­рур­га ко­ји ни­је ис­пе­као за­нат нај­ма­ње две де­це­ни­је ра­де­ћи за­хва­те из ре­кон­струк­тив­не хи­рур­ги­је.

– Још је Хи­по­крат ре­као да је нај­бо­љи учи­тељ хи­рур­га, а по­себ­но пла­стич­них – рат! На­род по­гре­шно ве­ру­је да је пла­стич­на хи­рур­ги­ја област ме­ди­ци­не ко­ја „про­из­во­ди” леп нос, ле­пе гру­ди и за­тег­ну­ту ко­жу. То је са­мо је­дан сег­мент, а да би не­ко по­стао до­бар пла­сти­чан хи­рург, пр­во мо­ра до­бро да са­вла­да све прин­ци­пе ре­кон­струк­тив­не хи­рур­ги­је, ко­ја под­ра­зу­ме­ва да се на­док­на­де или по­вра­те тки­ва или де­ло­ви те­ла уни­ште­ни мир­но­доп­ским или рат­ним по­вре­да­ма, упу­ца­ва­њи­ма, опе­ко­ти­на­ма, али и укла­ња­њем ве­ли­ких ту­мо­ра – об­ја­шња­ва др Но­ва­ко­вић, до­да­ју­ћи да је за ту ве­шти­ну по­треб­но вр­хун­ско по­зна­ва­ње ана­то­ми­је, тј. ва­ску­ла­ри­за­ци­је по­је­ди­них тки­ва. 

На сву сре­ћу, ово не зна­чи да сва­ки до­бар хи­рург пла­сти­чар мо­ра да про­ђе рат, али наш са­го­вор­ник до­да­је да за­то по­сто­је учи­те­љи на ВМА, ко­ји су на­жа­лост има­ли при­ли­ку да про­ђу су­ро­ви гра­ђан­ски рат де­ве­де­се­тих го­ди­на у на­шој зе­мљи и сте­кли зна­ње и ис­ку­ство, ко­је ни­ко ни­је же­лео.

Оту­да, већ де­це­ни­ја­ма нај­бо­љи пла­стич­ни хи­рур­зи ста­са­ва­ју на ВМА, а Кли­ни­ка за пла­стич­ну и естет­ску хи­рур­ги­ју је не­дав­но обе­ле­жи­ла и 70 го­ди­на по­сто­ја­ња. У Ср­би­ји по­сто­ји око 120 спе­ци­ја­ли­ста ове гра­не ме­ди­ци­не. 

Ка­да пла­стич­ни хи­рург збри­ња­ва те­шко по­вре­ђе­не у не­сре­ћа­ма, по­жа­ри­ма или пуц­ња­ва­ма „за­ра­ђу­је” за сла­ву и обра­зо­ва­ње, а за ег­зи­стен­ци­ју и бо­љи жи­вот ови спе­ци­ја­ли­сти ипак се окре­ћу кли­јен­ти­ма ко­ји же­ле да се улеп­ша­ју и по­пра­ве „гре­шке” при­ро­де. Ни­је тај­на да це­не ни­су ма­ле: од 250 евра за ми­ни­мал­но по­пу­ња­ва­ње бо­ра фи­ле­ри­ма до 1.500 и ви­ше евра за зах­тев­ни­је пла­стич­не опе­ра­ци­је за­те­за­ња ли­ца, уве­ћа­ња гру­ди...

– „Топ три” естет­ске ин­тер­вен­ци­је су ко­рек­ци­ја ка­па­ка, од­но­сно ви­шка ко­же на кап­ци­ма, опе­ра­ци­ја но­са и уве­ћа­ње гру­ди. Па­ци­јен­ти ни­су са­мо јав­не лич­но­сти, пе­ва­чи­це и глум­ци, већ мно­го „обич­ног” све­та, ко­ји схва­та зна­чај ле­пог из­гле­да за бо­љи лич­ни и про­фе­си­о­нал­ни жи­вот – ка­же др Но­ва­ко­вић. 

На­во­ди при­мер на­ше же­не ко­ја ра­ди у Лон­до­ну, а ко­ја се су­о­чи­ла са гу­бит­ком пре­сти­жног рад­ног ме­ста уко­ли­ко не одр­жи свој мла­до­ли­ки из­глед. До­слов­но му је ре­кла: „Би­ћу за­ме­ње­на мла­ђом, „за­тег­ну­том” де­вој­ком, а то не же­лим да до­зво­лим.”

Др Но­ва­ко­вић ка­же да ће ова­кве зах­те­ве уско­ро има­ти и ов­да­шњи по­сло­дав­ци. 

Он до­да­је да се ови хи­рур­зи ру­ко­во­де ге­слом: „Осве­жи, а не про­ме­ни”. То зна­чи да по­сле ин­тер­вен­ци­је па­ци­јент тре­ба да из­гле­да као да је две, три не­де­ље про­вео на Зла­ти­бо­ру, од­мо­ран и осве­жен, а не да га бли­жњи не пре­по­зна­ју. 

Наш са­го­вор­ник сва­ком па­ци­јен­ту ко­ји се од­лу­чи за пла­стич­ну опе­ра­ци­ју ја­сно пре­до­чи да ова­ква ин­тер­вен­ци­ја ни­је исто што и од­ла­зак код ко­зме­ти­ча­ра или фри­зе­ра, ка­да по­сле из­ла­ска из са­ло­на из­глед од­мах бу­де бес­пре­ко­ран, а ре­зул­та­ти ви­дљи­ви: 

– Мо­ра се па­ци­јен­ти­ма ре­ћи да ће по­сле ових ин­тер­вен­ци­ја би­ти оте­че­ни, са ма­њим или ве­ћим мо­дри­ца­ма... Код опе­ра­ци­је но­са ту су и ма­ска, там­по­ни, нер­во­за... Ни­су баш за јав­но при­ка­зи­ва­ње, на­ро­чи­то кад је опе­ра­ци­ја на ли­цу или вра­ту. Кад про­ђе из­ве­сно вре­ме ви­де­ће се ствар­ни ре­зул­тат улеп­ша­ва­ња.

Овај хи­рург се не устру­ча­ва да „ла­жом и па­ра­ла­жом” на­зо­ве све при­че о то­ме да по­сто­ји без­бол­но укла­ња­ње ве­ли­ких и ду­бо­ких те­то­ва­жа, ла­се­ром или по­себ­ним та­ла­си­ма. Ина­че је ве­ли­ки про­тив­ник те­то­ви­ра­ња, јер ви­ди по­сле­ди­це.

Осим то­га, про­шла су вре­ме­на ка­да су по­длак­ти­це на­ших му­шка­ра­ца „кра­си­ле” скром­не де­ко­ра­ци­је ти­па да­тум, жен­ско име и оба­ве­зна, три сло­ва – ЈНА – тек да се зна где је умет­нич­ко де­ло на­пра­вље­но!

Да­нас су те­то­ва­же мно­го ма­што­ви­ти­је, али и ве­ће: сли­ке зма­је­ва, зми­ја у „чво­ру”, по­не­ки леп­тир или дел­фин на ра­ме­ну, пр­са­те без­и­ме­не, ду­го­ко­се ле­по­ти­це, пор­тре­ти исто­риј­ских лич­но­сти, ме­ђу ко­ји­ма по по­пу­лар­но­сти пред­ња­чи Дра­жа Ми­ха­и­ло­вић... А ни­су сви по­сло­дав­ци спрем­ни да то то­ле­ри­шу.

– Не­дав­но ми је на кли­ни­ку до­шао мла­дић у прат­њи мај­ке. Че­ка га пер­спек­ти­ван по­сао у но­вој фир­ми, али по­сло­да­вац му тра­жи да укло­ни те­то­ва­жу. Огром­не сли­ке зах­те­ва­ју ком­плет­но ски­да­ње де­бљи­не ко­же на ко­јој је те­то­ва­жа, а пр­во­би­тан из­глед је мо­гу­ће вра­ти­ти са­мо пре­са­ђи­ва­њем ре­жње­ва ко­же са ле­ђа, бу­ти­не или дру­гих де­ло­ва те­ла – по­ру­чу­је овај ле­кар. 

Наш са­го­вор­ник раз­у­ме ро­ди­те­ље ко­ји су спрем­ни да свом ма­ло­лет­ном де­те­ту обез­бе­де „но­ви” нос или ко­рек­ци­ју гру­ди као ма­тур­ски по­клон.

До­да­је да је ва­жно да се ова­ква ин­тер­вен­ци­ја ура­ди у од­го­ва­ра­ју­ћем пе­ри­о­ду раз­во­ја те­ла, об­ја­шња­ва­ју­ћи да не­ма по­тре­бе да мла­да осо­ба па­ти због не­до­вољ­но раз­ви­је­них гру­ди или клем­па­вих уши­ју.

Иако наш за­кон до­зво­ља­ва да са на­вр­ше­них 15 го­ди­на де­вој­ке са­ме од­лу­че да ли ће „на­пум­па­ти” усне или по­ве­ћа­ти гру­ди, др Но­ва­ко­вић је ту тра­ди­ци­о­на­ли­ста: не при­хва­та се пла­стич­них опе­ра­ци­ја ма­ло­лет­ни­ка без при­стан­ка и при­су­ства ро­ди­те­ља.


Коментари9
78da8
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sta reci
Zalosno.
Crveni
Hehehe, prodade se cetnik. Nista novo.
Zoran
Hirurg u Srbiji skida tetovazu laserom? Ovde u AMerici moze svako ko zavrsi kurs.
Zoran
Zavrsite vi za hirurga pa radite za slavu i postovanje. Hahahaha.
Miro Simic Koch
Због посла у страној фирми, збогом Дражи на тетоважи,ono sto dozvoli ustav i zakon skidju stranci i preduzetnici kose tome nadao?dalice i komsije uskoro poceti da nas drugacije gledaju posle ove vestacke ljubavi posto vecina nije ni znala sta radi time dok ne shvatimo koliko je srbija mala nema na bolje?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља