Meni
Догађаји дана 

Човек који је збли­жио Ср­би­ју и Еми­ра­те

Човек који је збли­жио Ср­би­ју и Еми­ра­те

Палестинац Му­ха­мед Да­хлан, бив­ши во­ђа Фа­та­ха у Гази, са орденом Србије и држављанством Цр­не Го­ре у којој има фирме, један је од кључних људи шеика Заједа

Најновије вести

Економија 

Не­ма ви­ше до­ку­па ста­жа

До­при­но­си за пен­зиј­ско-ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње мо­гу се упла­ти­ти нај­ви­ше 30 да­на уна­зад

Свет 

Милион људи побегло из Украјине

Генерални секретар УН Бан Ки Мун упозорио западне силе да не постоји војно решење за украјинску кризу

Свет 

Туск бри­ше гра­ни­це из­ме­ђу ис­точ­не и за­пад­не Евро­пе

Име­но­ва­ње Фе­де­ри­ке Мо­ге­ри­ни за ше­фи­цу ди­пло­ма­ти­је ЕУ мо­гло би да бу­де охра­бру­ју­ћа вест за Ср­би­ју и из­град­њу „Ју­жног то­ка”

Хроника 

Има ли так­си­ста пра­во да уби­је на­па­да­ча

Уби­ство ко­је се де­си­ло у не­де­љу ују­тру у цен­тру Бе­о­гра­да отва­ра пи­та­ње где је гра­ни­ца ну­жне са­мо­од­бра­не

Хроника 

Захтев Кини за изручење Милићева у најкраћем року

БЕОГРАД – Министарство правде Србије ће у најкраћем року, одмах по превођењу целокупне документације на кинески језик, доставити надлежним органима Кине захтев за изручење Марка Милићева,...

Друштво 

Стро­га кон­тро­ла фон­да за ле­че­ње де­це у ино­стран­ству

За сва­ки слу­чај обо­ле­лог ма­ли­ша­на – по­себ­на ко­ми­си­ја. – Стро­га кон­тро­ла ра­да и то­ко­ва нов­ца. – У фон­ду сви ра­де – во­лон­тер­ски

Економија 

Укра­ји­на „кри­ва” за пад ди­на­ра

НБС је у 2014. на де­ви­зном тр­жи­шту, ра­ди спре­ча­ва­ња пре­ко­мер­них осци­ла­ци­ја кур­са, пр­о­да­ла 920, а ку­пи­ла 200 ми­ли­о­на евра

Економија 

Штед­ња проверен европ­ски ре­цепт про­тив бан­кро­та

У ко­жи Ду­ша­на Ву­јо­ви­ћа, би­ло је мно­го европ­ских ми­ни­ста­ра фи­нан­си­ја, ко­ји су то­ком кри­зе сма­њи­ва­ли пла­те и пен­зи­је

Друштво 

Ју­на­штво осни­ва­ча и вла­сни­ка „По­ли­ти­ке”

Ка­ко је ка­пе­тан Вла­ди­слав Ф. Риб­ни­кар, у уни­фор­ми аустро­у­гар­ског офи­ци­ра, с тро­ји­цом пре­о­бу­че­них мла­ђих офи­ци­ра, по­ста­вио ди­на­мит у не­при­ја­тељ­ске ро­во­ве

За Ваш уређај постоји Андроид апликација, желите ли да је инсталирате?

Инсталирај Касније